Nabory wniosków

nabor

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej – w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy ze stowarzyszeniem Region Beskydy we Frýdku-Místku – w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

ogłasza z dniem 16 maja 2016 roku

ciągły/otwarty nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020

treść ogłoszenia naboru wniosków ogłoszenie naboru

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły od momentu ogłoszenia naboru. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów na bieżąco będzie publikował terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na których będą omawiane złożone wnioski oraz warunki, na jakich będzie można składać kolejne, jak również inne zasady dotyczące następnych naborów. Harmonogram składania wniosków projektowych na kolejne posiedzenia EKS będzie zamieszczony na stronach internetowych Zarządzających FM i na bieżąco aktualizowany.

NABORY WNIOSKÓW

Posiedzenia Euroregionalnego

Komitetu Sterującego

Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu Beskidy Termin posiedzenia Euroregionalnego

Komitetu Sterującego

Ukierunkowanie bieżącego naboru wniosków na oś priorytetową oraz typy mikroprojektów
Oś priorytetowa 2 Oś priorytetowa 4 Uwagi
A B C A B C
1. 15.07.2016 27.09.2016 X X X X X X bez ograniczenia
2. 15.11.2016 14.02.2017 X X X X X X bez ograniczenia
3. 23.05.2017 27.07.2017 X X X X X X w ramach tego naboru wniosków przyjmowane będą mikroprojekty:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym

typu B – partnerskie, komplementarne

typu C – samodzielne – które mogą być składane tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców

4. 06.09.2017 26.10.2017 X X X X X X w ramach tego naboru wniosków przyjmowane będą mikroprojekty:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym

typu B – partnerskie, komplementarne

typu C – samodzielne – które mogą być składane tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców

5. 19.12.2017 28.03.2018 X X X X X X bez ograniczenia
6. 12.04.2018 19.06.2018 X X X X X X oś priorytetowa 2 – poza mikroprojektami wpisującymi się w działanie „Rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące do zachowania i odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych”

oś priorytetowa 4 – bez ograniczenia

7. 12.09.2018 30.10.2018 X X X X X X bez ograniczenia
8. 02.04.2019 11.06.2019 X X X X X X bez ograniczenia
9. 25.06.2019 24.09. 2019 X X X X X X oś priorytetowa 2 – (warunkiem jest, aby mikroprojekty przedłożone w tej osi napełniały wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego lub Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/ zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego)

oś priorytetowa 4 – bez ograniczenia

10. 15.01.2020 21.05.2020 X X X oś priorytetowa 2Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia (warunkiem jest, aby mikroprojekty przedłożone w tej osi napełniały wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz liczba elementów infrastruktury udostępniającej/ zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego)
11. 30.04.2020 29.07.2020 X X X X X X bez ograniczeń
12. 24.09. 2020 Listopad/grudzień 2020 X X X X X X bez ograniczeń
13. 18.02.2021 kwiecień/maj 2021 X X X X X X bez ograniczeń
14.

* Wnioskodawca, który do tej pory nie uczestniczył (merytorycznie i finansowo) w żadnym mikroprojekcie w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013. Za projekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę. Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które składane są przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (które nie korzystały do tej pory ze środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RP na realizację mikroprojektu) za pośrednictwem jednostek prowadzących, które korzystały już ze środków z FM POWT RCz-RP 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego  MS 2014+ https://mseu.mssf.cz

Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A – wspólne z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu dostępne są na niniejszej stronie internetowej Stowarzyszenia „Region Beskidy” w zakładce: Pobierz oraz na stronie internetowej Partnera Czeskiego – stowarzyszenia Region Beskydy  http://www.regionbeskydy.cz

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone 
(sfinalizowane
w aplikacji MS2014+) w terminie przez niego wyznaczonym, będą rozpatrywane
na najbliższym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS).

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska można uzyskać w Dziale Czeskim Biura 
Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy 
ulicy Widok 18/1-3, pod numerem telefonu 033 488 89 22 oraz adresami e-mailowymi:

j.wrobel@euroregion-beskidy.pl oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl.

Zapraszamy do składania wniosków!!!