Promocja

Promocja

Mikrobeneficjent ma obowiązek zapewnienia projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej.

Opis działań promocyjnych oraz informacyjnych w celu zapewnienia promocji projektu i UE wnioskodawca musi podać w odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie. Ich niespełnienie może wiązać się z konsekwencjami w formie obniżenia czy niewypłacenia dofinansowania, ewentualnie zwrotu już wypłaconego dofinansowania.

Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Artykuł 115, załącznik XII, oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 art. 4 i 5 dostępnych do pobrania w zakładce Pobierz

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:

1. Symbol Unii Europejskiej zgodnie ze standardami graficznymi dotyczącymi symbolu Unii wraz 
z odniesieniem do:
· Unii Europejskiej – tekst: Evropská unie / Unia Europejska;
· Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – tekst Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w języku polskim i czeskim
wizualizacja:

l

 

2. Logo Programu – stosowane wraz z hasłem „Przekraczamy granice” – Překračujeme hranice / Przekraczamy granice oraz latami, w których przebiega realizacja Programu „2014-2020” – w języku polskim i czeskim
wizualizacja:

 

logo_cz_pl_rgb

 

3. Logo Euroregionu Beskidy:
wizualizacja:

 

erb-logo-color

 

4. Umieszczenie zapisu
”Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz
z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”

Klasyczne połączenie logo Unii Europejskiej i logo Programu, wizualizacja:

logo_cz_pl_eu_barevne

 

 

 

W przypadku małych przedmiotów promocyjnych nie ma obowiązku umieszczania powołania się na EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i hasło „Przekraczamy granice” ani logo Euroregionu Beskidy. Na tych przedmiotach należy umieścić logo Programu (bez hasła „Przekraczamy granice” oraz lat) oraz symbol i powołanie się na Unię Europejską (Evropská unie / Unia Europejska). Za mały przedmiot promocyjny jest uważany taki przedmiot, na którym nie jest możliwe umieszczenie pełnego oznakowania wizualnego ze względu na rozmiar, gdy na przedmiocie nie ma miejsca na kompletne oznakowanie wizualne (np. długopis).

 

wizualizacja:

logo_cz_pl_eu_male_barevne

 

W przypadku wydatków typu imprezy kulturalne, konferencje, seminaria itp. mikrobeneficjent powinien w czasie wydarzenia ustnie informować publiczność/uczestników o współfinansowaniu ze źródeł UE oraz musi w widoczny sposób w miejscu organizacji wydarzenia, w miejscu łatwo widocznym dla publiczności, umieścić flagę Unii Europejskiej (względnie umieścić plakat z informacją o mikroprojekcie).

 

Na produktach wydanych w związku z wydarzeniem (np. plakaty, zaproszenia, itp.), na wszystkich innych produktach mikroprojektu, gadżetach promocyjnych
i wyposażeniu nabytym w ramach mikroprojektu muszą zostać umieszczone wymagane elementy obowiązkowej promocji.

 

Jeżeli elementy promocji umieszczone są na stronie internetowej, zaleca się aby oznakowanie wizualne było każdorazowo widoczne już w momencie otwarcia strony internetowej na ekranie urządzenia cyfrowego bez konieczności przesuwania przez użytkownika strony do jej dolnej części.

 

Podsumowując, informację o współfinansowaniu mikroprojektu ze środków Unii Europejskiej należy zastosować podczas wszystkich działań zaplanowanych
w mikroprojekcie oraz na wszystkich materiałach wydawanych w ramach realizacji projektu.
Wydatki na promocję stanowią wydatek kwalifikowalny, jeżeli zostały one ujęte w budżecie projektu.
Wydatki na jakiegokolwiek produkty projektu, które nie będą w odpowiedni sposób oznakowane zgodnie z  Zasadami UE do wizualnego oznakowania projektów, nie będą uznawane za wydatki kwalifikowalne projektu.

 

wizualizacja pełnej promocji mikroprojektu:

loga-zestaw

Poniżej znajduje się dokument Zasady stosowania logotypów oraz plik zawierający logotypy. Ten dokument stanowi szczegółowe informacje niezbędne do używania logotypu Unii Europejskiej i logo Programu. Zarządzający Funduszem zaleca Mikrobeneficjentom zapoznać się z tym dokumentem i postępować zgodnie z nim przy stosowaniu zasad promocji.

Zasady stosowania logotypów

Logotypy do pobrania