Promocja

Promocja

Mikrobeneficjent ma obowiązek zapewnienia projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej.

Opis działań promocyjnych oraz informacyjnych w celu zapewnienia promocji projektu i UE wnioskodawca musi podać w odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie. Ich niespełnienie może wiązać się z konsekwencjami w formie obniżenia czy niewypłacenia dofinansowania, ewentualnie zwrotu już wypłaconego dofinansowania.

Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Artykuł 115, załącznik XII, oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 art. 4 i 5 dostępnych do pobrania w zakładce Pobierz.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne powinny obejmować elementy określone na mocy XII do Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013:

1.LOGO UNII EUROPEJSKIEJ

 • logo Unii Europejskiej zgodnie ze standardami graficznymi dotyczącymi symbolu Unii, określonymi w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) nr 821/2014, ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej,
 • odniesienie do EFRR, w brzmieniu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Zastosowanie logo Unii Europejskiej:

 • Wszyscy Mikrobeneficjenci mają obowiązek informowania o udziale finansowym Unii Europejskiej w danym projekcie. Obowiązek ten odnosi się do wszystkich opublikowanych materiałów, prezentacji, stron internetowych lub publikacji, które mają jakiś związek z projektem, który uzyskał wsparcie.
 • W przypadku małych gadżetów promocyjnych, z uwagi na czytelność i przejrzystość, nie ma obowiązku umieszczania odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokładna definicja drobnych gadżetów promocyjnych nie istnieje. Ogólnie jednak obowiązuje zasada, że wszystkie obowiązkowe dane podaje się/drukuje się na przedmiocie wówczas, jeśli są one dobrze widoczne, przejrzyste i czytelne.
 • Należytą uwagę zwrócić trzeba również kolorystyce. Na kolorystykę logo wykorzystywanego do promocji działań w projekcie. Zastosowane logo mają określone wymagania kolorystyczne. Należy brać pod uwagę przede wszystkim to, czy materiały będą drukowane w kolorze lub czy w wersji mono . Przepisowe kolory i standardy graficzne podano w załączniku nr II Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 821/2014, a także poniżej w pliku Zasady stosowania logotypów.

2. LOGO PROGRAMU:

Instytucja Zarządzająca Programu uznaje stosowanie logo Programu za obowiązkowe.

Logo Programu stosowane jest wraz z hasłem „Przekraczamy granice“ oraz latami, w których przebiega realizacja Programu, „2014-2020“. Wyjątkiem są drobne gadżety promocyjne, w przypadku których można zastosować logo Programu bez hasła i lat realizacji.

Klasyczne połączenie logo UE i logo programu:

Połączenie logo UE i logo Programu na drobnych gadżetach promocyjnych:

3. Logo Euroregionu Beskidy:

erb-logo-color

4. Umieszczenie zapisu:

„Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”

wizualizacja pełnej promocji mikroprojektu:erb-logo-color

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Umieszczenie logo:

Przy umieszczaniu logo na nośnikach i ich łączeniu w ramach realizacji przepisów dotyczących informacji i komunikacji obowiązują następujące zasady:

 • logo UE należy umieścić w dobrze widocznym miejscu, tak aby zrealizowany został cel promocji, czyli informowanie o źródłach finansowania projektu,
 • jeżeli logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR umieszczone są na stronie internetowej, należy spełnić następujące warunki: 
 • logo UE wraz z odniesieniem do UE i EFRR, a jeżeli jest to możliwe technicznie, również logo Programu, musi posiadać taką kolorystykę oraz musi zostać umieszczone w takim miejscu strony internetowej, aby po jej otwarciu było ono widoczne, bez konieczności przesuwania strony w dół,
 • odniesienie (hasło) do EFRR widoczne na tej samej stronie internetowej.
 • jeżeli łączy się kilka rodzajów logo, logo UE musi być co najmniej tak duże na wysokość i szerokość, jak największe z pozostałych zastosowanych logo (np. logo Programu lub innych podmiotów),
 • w przypadku materiałów drukowanych (np. publikacje, ulotki itp.) logo musi zostać umieszczone na okładce zewnętrznej. Na plakatach, listach obecności, zaświadczeniach itp. logo należy umieścić po prawej stronie, ale w jednej linii z logo Programu (logo Programu po lewej stronie),
 • w tekstach przeznaczonych do działań o charakterze informacyjnym i komunikacyjnym odnośnie danego projektu należy umieścić sformułowanie „Unia Europejska,
 • uczestników projektu należy poinformować o wsparciu z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odpowiedni odnośnik (informację, hasło) należy umieścić również na potwierdzeniu i zaświadczeniu o uczestnictwie,
 • na wydarzeniach (np. konferencje) należy uwidocznić flagę Unii Europejskiej,
 • w komunikatach prasowych i udzielanych publicznie wywiadach należy zwrócić uwagę na wsparcie otrzymane z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pomocą odpowiednich sformułowań,
 • jeżeli działanie informacyjne lub komunikacyjne odnosi się do jednego lub kilku projektów współfinansowanych z kilku funduszy, odnośnik do EFRR należy zastąpić odniesieniem do funduszy ESI,
 • w przypadku przedmiotów o większej trwałości (np. ołówki, długopisy, koszulki, torby, bloki, zabawki itp.) logo EU26 musi stanowić trwały element przedmiotu, nie wystarczy umieszczenie go na opakowaniu gadżetu promocyjnego. 

Instytucja Zarządzająca zaleca również stosowanie następujących zasad odnośnie wykorzystania logo UE:

 • w przypadku przedmiotów jednorazowego użytku wystarczy logo na opakowaniu (użytkownik jest w ten sposób wystarczająco poinformowany o źródłach finansowania);
 • w przypadku przedmiotów, gdzie opakowanie stanowi część przedmiotu promocyjnego (np. medal w kasetce, pudełko z CD bez nadruku – jeżeli na CD znajduje się tekst z tekstem innym niż logo UE, należy na CD nadrukować również obowiązkowe teksty promocyjne), logo można umieścić na opakowaniu,
 •  logo można również umieścić na przedmiocie za pomocą folii samoprzylepnej/naklejki, jeżeli nie stanowi ona elementu przedmiotu promocyjnego (np. lampa z naklejką).

Sposoby zapewnienia promocji:

Mikrobeneficjenci mają obowiązek umieszczenia na dobrze widocznym miejscu przynajmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3), który musi zawierać następujące informacje:

– informacje o projekcie

– symbol UE oraz odniesienie do UE i EFRR.

Ponadto Mikrobeneficjenci mają obowiązek wybrania odpowiedniej formy promocji, odpowiadającej charakterowi projektu, tak aby stanowiło to gwarancję, że grupy docelowe zostaną odpowiednio poinformowane o realizacji projektu w ramach Programu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. np.

 • w przypadku seminarium/szkolenia – umieszczenie powyższych informacji obowiązkowych na zaproszeniach, w materiałach, na plakatach itp.
 • w przypadku mniejszych projektów infrastrukturalnych – wykorzystanie tablicy informacyjnej w trakcie realizacji projektu i tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji projektu w miejscu infrastruktury itp.),
 •  strona internetowa projektu
 • ogłoszenia komercyjne (w gazetach, radiu, TV)
 • materiały informacyjne i komunikacyjne stworzone w ramach realizowanego projektu (plakat,ulotka, broszura, folder, komunikat informacyjny, biuletyn, opracowanie studyjne itp.), gadżety promocyjne.

Zasady właściwego zapewnienia promocji oraz oceny jej realizacji

Wydatki na promocję są kwalifikowalne do dofinansowania z EFRR, jeżeli zostały one ujęte w budżecie projektu, stanowiącym część wniosku projektowego. Z tego względu wskazane jest, aby Mikrobeneficjent konsultował z pracownikami Stowarzyszenia „Region Beskidy” , już na etapie przygotowywania wniosku projektowego, obowiązki, jakie będzie musiał spełnić w zakresie promocji w przypadku przyznania dofinansowania, zaś wydatki na te działania ujął już w budżecie projektu.

Obowiązki związane z promocją projektu wynikają również z Umowy o dofinansowaniu projektu  i mają one charakter zobowiązujący dla wszystkich Partnerów projektu. Ich nieprzestrzeganie, nawet po upomnieniu, pociąga za sobą sankcje w postaci niewypłacenia pełnej kwoty dofinansowania lub też konieczności zwrotu wypłaconych już środków, zob. niżej.

Promocja jest oceniana pod następującymi względami:

 • pod względem poszczególnych produktów projektu – przez produkt projektu rozumie się to, co służy do osiągnięcia celów projektu (np. wydana publikacja, mapa, impreza kulturalna, szkolenie, zbudowana infrastruktura, nabyte wyposażenie itp.). Projekt może mieć kilka produktów i w takim przypadku obowiązkowa promocja oceniana jest dla każdego produktu z osobna. Celem jest ocena tego, czy opinia publiczna bądź uczestnicy działania zostali poinformowani o źródłach finansowania danego produktu projektu a jeśli tak, to czy informacje te spełniały wszelkie wymogi obowiązkowej promocji;
 • pod względem poszczególnych środków (nośników) promocji – przez środek promocji rozumie się np. plakaty, ulotki, zaproszenia itp., tzn. przedmioty, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz potencjalnych uczestników na dany projekt, ewent. jego produkty cząstkowe. Ocenia się, czy środki wykorzystane do promocji spełniają wszelkie wymogi obowiązkowej promocji; 
 • pod względem przedmiotów promocyjnych – przez przedmiot promocyjny rozumie się przedmioty, które z punktu widzenia realizacji celów projektu nie są niezbędne, ale ich wartość dodana polega na wzmocnieniu świadomości o projekcie. Do przedmiotów promocyjnych należą np. materiały piśmiennicze, koszulki i inne ubrania, torby, słodycze, itp. Także w tym przypadku ocenie podlega to, czy spełniają one wszelkie wymogi obowiązkowej promocji. W taki sam sposób jak przedmioty promocyjne ocenia się również prezenty, nagrody w konkursach itp.

Sankcje za nieprzestrzeganie zasad promocji

W przypadku nieprzestrzegania zasad na Mikrobeneficjenta może zostać nałożona sankcja.

Szczegółowe informacje na temat sankcji za nieprzestrzeganie zasad promocji

Poniżej znajduje się dokument Zasady stosowania logotypów oraz plik zawierający logotypy. Ten dokument stanowi szczegółowe informacje niezbędne do używania logotypu Unii Europejskiej i logo Programu. Zarządzający Funduszem zaleca Mikrobeneficjentom zapoznać się z tym dokumentem i postępować zgodnie z nim przy stosowaniu zasad promocji.
Ponadto zalecamy konsultowanie wszelkich działań promocyjnych z pracownikami Działu Czeskiego Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej. 

Zasady stosowania logotypów

Logotypy do pobrania