O Stowarzyszeniu

logo-srb-small-jpg

N aszą misją jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej podejmowane są liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Osiągnąć to możemy poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych. 

  • wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu i rynku pracy,
  • planowanie przestrzenne i budownictwo,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności i telekomunikacji,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących gospodarki, handlu, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących rolnictwa, gospodarki leśnej, przemysłu spożywczego,
  • rozwój turystyki, ruchu turystycznego z uwzględnieniem jego poprawy w obszarze przygranicznym,
  • podejmowanie współpracy w zakresie szkolnictwa, wymiany młodzieży i sportu, oświaty,
  • wspieranie działań na rzecz wymiany kulturalnej i opieki nad wspólnym dziedzictwem kulturalnym,
  • wspieranie działań dotyczących prewencji oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także opieki nad bezpieczeństwem obywateli i wzajemnej współpracy służb ratowniczych na terenie Euroregionu.