Finansowanie

ue

Całkowita wartość środków z EFRR, będących do dyspozycji Euroregionu Beskidy w okresie 2014-2020, wynosi:

strona polska 2 334 950,00 EUR
strona czeska    722 500,00 EUR

Współfinansowanie mikroprojektów:

 • do 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 5% z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej *
 • 10% z własnych źródeł mikrobeneficjentów

* Możliwość i wysokość dofinansowania mikroprojektów realizowanych przez mikrobeneficjentów
z budżetu państwa określona jest w rezerwie celowej na dany rok. Finansowanie z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2016 uzależnione jest od decyzji Rządu RP.

Euroregionalny Komitet Sterujący ma prawo zalecenia obniżenia wartości dofinansowania, jeżeli wydatki projektu zostaną przez niego uznane za nieadekwatnie wysokie.

Sposób finansowania mikroprojektu:

Program nie umożliwia:

–  płatności zaliczkowych

–  bieżącego finansowania wydatków ze środków Funduszu

Odbiorca Końcowy podpisując umowę potwierdza zdolność zapewnienia 100% prefinansowania.

Po zakończeniu projektu i złożeniu odpowiednich dokumentów, zostaną wstecznie wypłacone wydatki kwalifikowalne do wysokości przyznanego dofinansowania.

 Wartość wsparcia – kryteria finansowe mikroprojektów:

 

Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich osi priorytetowych):

 • na mikroprojekt bez Partnera Wiodącego (projekt typu B i C) wynosi 2.000,00 EUR,
 • na mikroprojekt z Partnerem Wiodacym (projekt typu A) wynosi 2.000,00 EUR na każdego partnera.

Maksymalne dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej 4 :

 • dla mikroprojektów bez Partnera Wiodącego (projekt typu B i C)  wynosi 20.000,00 EUR,
 • dla mikroprojektów  z Partnerem Wiodacym (projekt typu A) wynosi 40.000,00 EUR (maksymalnie po 20.000,00 EUR na część narodową).

Całkowite wydatki mikroprojektu realizowanego w osi priorytetowej 4 mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio 40.000,00 EUR dla mikroprojektów bez Partnera Wiodącego (projekty typu B i C) i 80.000,00 EUR dla mikroprojektów z Partnerem Wiodącym (projekty typu A).

Maksymalne dofinansowanie z EFRR w osi priorytetowej 2 :

 • dla mikroprojektów bez Partnera Wiodącego (projekt typu B i C)  wynosi 30.000,00 EUR,
 • dla mikroprojektów  z Partnerem Wiodacym (projekt typu A) wynosi 60.000,00 EUR (maksymalnie po 30.000,00 EUR na część narodową).

Całkowite wydatki mikroprojektu realizowanego w osi priorytetowej 2 mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania: odpowiednio 60.000,00 EUR dla mikroprojektów bez Partnera Wiodącego (projekty typu B i C) lub 120.000,00 EUR dla mikroprojektów z Partnerem Wiodącym (projekty typu A).

 

Dla mikroprojektów z Partnerem Wiodącym za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki na przygotowanie projektu w wysokości maksymalnie 1%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych (1% budżetu mikroprojektu w momencie jego zatwierdzenia do dofinansowania na EKS), o ile powstaną
w okresie od 1.01.2014 do momentu zaewidencjonowania mikroprojektu przez Partnera FM i zostaną uznane za kwalifikowalne.

Wydatki kwalifikowalne muszą być:

 • zgodne ze wspólnotowymi i czeskimi (dla czeskich partnerów) oraz polskimi (dla polskich partnerów) przepisami prawa oraz z dokumentami programowymi i FM,
 • współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym w miejscu i czasie),
 • niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności,
  identyfikowalne i możliwe do udowodnienia oraz udokumentowane dokumentami księgowymi,
 • zapłacone a zapłata udokumentowana przed refinansowaniem z Funduszy UE (za wyjątkiem amortyzacji, kosztów ogólnych i wkładu niepieniężnego).

 

Koszty personelu

Wydatki na koszty personelu składają się z kosztów zatrudnienia brutto personelu zatrudnionego przez beneficjenta w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy bądź na zasadzie pracy liczonej na godziny. Kwalifikowalne są wyłącznie koszty personelu wykonującego działania, których podmiot by nie wykonywał, gdyby nie realizowano danego projektu lub jego części. Działania te muszą być określone w umowie o pracę/umowie zlecenie/umowie o dzieło, decyzji o mianowaniu lub w przepisach prawa.

 

Kwalifikowalne są również dodatki i nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) o ile są spełnione określone warunki.

 

Koszty personelu mogą być rozliczane:

 • w formie ich pełnego wykazywania – tj. na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku jest m.in.: dokument zatrudnienia, lista płac, potwierdzenie przelewu bankowego),
 • w formie stawki ryczałtowej – jeżeli koszty personelu u danego Partnera Projektu nie przekraczają 20% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich w jego części projektu, stosowanie stawki ryczałtowej jest obowiązkowe. Jeżeli dla danego Partnera Projektu wskazane we Wniosku Projektowym koszty personelu przekraczają 20% kosztów bezpośrednich w jego części projektu, Partner ten może albo zdecydować się na wykorzystanie 20% stawki ryczałtowej albo na realne wykazywanie kosztów personelu.

Koszty pośrednie (ogólne)

To koszty, które powstały podczas realizacji projektu bądź w jego efekcie, ale ich wysokość jest określona pośrednio na podstawie wyliczenia (w ramach stawki ryczałtowe). Za koszty pośrednie uważa się wszystkie koszty, które wchodzą w zakres wydatków biurowych i administracyjnych:

 

 • czynsz za biuro,
 • ubezpieczenia i podatki związane z budynkami (np. ubezpieczenie od pożaru, kradzieży),
 • rachunki za elektryczność, ogrzewanie, wodę,
 • materiały biurowe,
 • ogólna księgowość prowadzona w obrębie organizacji będącej beneficjentem,
 • archiwa,
 • konserwacja, sprzątanie i naprawy,
 • ochrona,
 • systemy informatyczne – dotyczy to systemów, które nie były nabyte w bezpośrednim związku z realizacją projektu i z których beneficjent korzysta bez względu na realizację projektu,
 • komunikacja (np. telefon, fax, Internet, usługi pocztowe, wizytówki),
 • opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku lub rachunków, jeżeli realizacja projektu wymaga otwarcia osobnego rachunku,
 • opłaty z tytułu transnarodowych transakcji finansowych.

 

Kwalifikowalne mogą być koszty pośrednie (ogólne) w wysokości 15% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów personelu .

Koszty podróży służbowych i wyżywienia

To koszty podróży i zakwaterowania własnych pracowników beneficjenta. Wydatki są ograniczone wyłącznie do następujących elementów:

 

 • koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie na podróż, paliwo, stawka za przebieg, opłaty za przejazd
  i opłaty parkingowe),
 • koszty posiłków (o ile pracownik nie otrzymał diety),
 • koszty zakwaterowania,
 • koszty wiz,
 • diety dzienne (diety delegacji krajowych
  i zagranicznych).

 

Wydatki związane z przejazdem samochodem prywatnym, służbowym lub taksówką oraz koszty przelotów samolotem mogą być w całości zadeklarowane jako wydatki kwalifikowalne, za zgodą instytucji delegującej, pod warunkiem, że wykorzystanie takiego środka transportu jest najbardziej efektywne i uzasadnione ekonomicznie. Kwalifikowalne są wydatki na bilety w klasie ekonomicznej.

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych

Wydatki na pokrycie kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych są ograniczone do następujących usług i ekspertyz dostarczanych przez podmioty prawa publicznego lub prywatnego bądź osoby fizyczne, inne niż beneficjent.

 

Kwalifikowalne są wyłącznie:

 • opracowania lub badania (np. ewaluacje, strategie, dokumenty koncepcyjne, projekty, podręczniki),
 • szkolenia i przygotowanie zawodowe,
 • tłumaczenia,
 • systemy informatyczne,
 • opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja stron internetowych,
 • działania promocyjne i komunikacyjne,
 • reklama i informacje związane z projektem lub programem współpracy jako takim,
 • zarządzanie finansowe (np.: realizacja transakcji finansowych w ramach projektu itd.),
 • usługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań (w tym wynajem, catering lub tłumaczenie),
 • uczestnictwo w wydarzeniach (np. opłaty rejestracyjne),
 • opłaty za doradztwo prawne,
 • opłaty notarialne,
 • koszty ekspertów technicznych i finansowych,
 • pozostałe opłaty za usługi doradcze i księgowe,
 • prawa własności intelektualnej,
 • podróż i zakwaterowanie ekspertów zewnętrznych, prelegentów, przewodniczących posiedzeń i dostawców usług,
 • inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla projektów (np. honoraria dla prelegentów, umowy cywilnoprawne).

Wydatki na wyposażenie

Wydatki na wyposażenie mogą być wynikiem zakupu, wynajmu, dzierżawy, leasingu lub amortyzacji. Wydatki na wyposażenie, są ograniczone do następujących pozycji:

 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • meble i instalacje,
 • sprzęt laboratoryjny,
 • maszyny i urządzenia,
 • narzędzia lub przyrządy,
 • inny sprzęt niezbędny dla projektów (np. pomoce niezbędne do realizacji projektu, takie jak publikacje fachowe, podręczniki itp.).

Wydatki są kwalifikowalne tylko wówczas, gdy wyposażenie wykorzystywane jest bezpośrednio do realizacji projektu.

Koszty zakupu sprzętu używanego mogą być kwalifikowalne tylko wówczas, gdy nie otrzymano na ten cel żadnej innej pomocy z EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne), jego cena nie przekracza ceny ogólnie przyjętej na rynku tych produktów, sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla projektu i odpowiada obowiązującym normom i standardom.

Wydatki na wyposażenie nie są kwalifikowalne w ramach wydatków na przygotowanie projektu.

 

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE, których nie można ująć w budżecie

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 

 • podatek od towarów i usług za wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie krajowych przepisów prawa nie podlega odliczeniu
 • koszty związane ze zmiennością kursów walut (różnice kursowe)
 • odsetki od zobowiązań (kredytów, pożyczek itp.)
 • kary, sankcje finansowe i wydatki na spory prawne oraz spory sądowe
 • koszty darowizn, za wyjątkiem tych, których wartość nie przekracza 20 EUR na darowiznę, jeżeli związane są z promocją, komunikacją, reklamą i informowaniem
 • nagrody w konkursach, których wartość przekracza 50 EUR za sztukę
 • krajowe transakcje finansowe.