Fundusz Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

logo_cz_pl_eu_barevne

Fundusz Mikroprojektów (zwany dalej Funduszem) z ogólnego punktu widzenia wspiera realizację kluczowych celów określonych w Programie, w szczególności zaś wspomaga podmioty na obszarze przygranicznym w zakresie pokonywania specyficznych problemów rozwoju wynikających z ich stosunkowego odizolowania w ramach gospodarek narodowych. Fundusz wspiera także zakładanie i rozwój systemów współpracy po obu stronach granicy oraz tworzenie elementów łączących pomiędzy tymi systemami z szerszymi powiązaniami z Unią Europejską. Celem Funduszu jest w szczególności:

 • łagodzenie peryferyjnego charakteru tych obszarów, a co za tym idzie poprawa jakości życia
  i budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy,
 • wspieranie dalszego rozwoju potencjału gospodarczego regionów przygranicznych poprzez wzmacnianie istniejących struktur, podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizację całej gospodarki po obu stronach granicy, przede wszystkim zaś poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego.

Fundusz umożliwia realizację tych celów dzięki swojemu elastycznemu podejściu do finansowania mniejszych przedsięwzięć typu „people-to-people”, które bazują na zapotrzebowaniu lokalnym/regionalnym i mają wpływ transgraniczny.

Fundusze pokrywają cały obszar Programu w sposób określony w podstawowych dokumentach programowych.

Na potrzeby Funduszu obszar ten podzielony został na obszary przynależności określone według działalności poszczególnych euroregionów. Obszary te dla potrzeb Funduszu, określone ściślej według obszarów administracyjnych powiatów (gmin) są, na podstawie porozumienia struktur terytorialnych i regionalnych, przyporządkowane poszczególnym Partnerom FM (euroregionom). Dla pogranicza polsko-czeskiego ustanowionych jest 6 Partnerów FM po każdej stronie granicy. Partnerzy FM są zobowiązani do administrowania Funduszem zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi zarządzania Funduszem.

mapa

RODZAJE MIKROPROJEKTÓW

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację projektu, wyodrębnia się następujące rodzaje mikroprojektów:

 • z Partnerem Wiodącym (projekt typu A) – projekty wspólne z Partnerem Wiodącym, który składa wniosek projektowy w imieniu pozostałych partnerów,
 • partnerskie (projekt typu B) – komplementarne, każdy partner składa odrębny wniosek projektowy,
 • samodzielne (projekt typu C) – indywidualne, realizowane samodzielnie bez udziału finansowego partnera zagranicznego, wniosek projektowy składa tylko jeden z partnerów.

Mikroprojekty samodzielne (typ C) i partnerskie (typ B) muszą spełniać 3 kryteria współpracy, natomiast projekty wspólne z Partnerem Wiodącym (typ A) – 4 kryteria współpracy, którymi są:

 • wspólne przygotowanie projektu z partnerem z drugiego państwa
 • wspólna realizacja projektu z partnerem z drugiego państwa
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie projektu przez obie strony.

OKRES REALIZACJI MIKROPROJEKTU

Okres realizacji mikroprojektu określony zostaje dla każdego mikroprojektu w umowie
o dofinansowanie mikroprojektu. Co do zasady czas trwania mikroprojektu nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Maksymalny czas trwania mikroprojektów złożonych może wynosić 18 miesięcy.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU PROJEKTOWEGO

Kwalifikowalni wnioskodawcy projektów w osi priorytetowej 2:

Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia.
Organizacje powołane przez władze publiczne.
Organizacje pozarządowe.
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Kościoły i związki wyznaniowe.
Stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.

 

Kwalifikowalni wnioskodawcy projektów w osi priorytetowej 4:
Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia.
Organizacje powołane przez władze publiczne.
Izby, stowarzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców
i pracowników samorządu gospodarczego i zawodowego.
Organizacje pozarządowe.
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Kościoły i związki wyznaniowe.

 

Po czeskiej stronie – Partnera Wiodącego Funduszu:

 • Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Albrechtice, Bruzovice, Dolní Domaslavice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Lučina, Pazderná, Soběšovice, Těrlicko, Žermanice
 • Sdružení měst a obcí Region Slezská brána – Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov, Žabeň,
 • Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy – Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry
 • Dobrovolný svazek obcí Olešná – Frýdek-Místek, Staré Město, Sviadnov
 • Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, Krmelín, Palkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staříč
 • Sdružení povodí Morávky – Dobratice, Dobrá, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty
 • Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky – Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítěž, Třanovice, Vělopolí

 

Po polskiej stronie – Partnera Funduszu:

 • powiat żywiecki: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz;
 • część powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
 • powiat pszczyński: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec,
 • miasto na prawach powiatu grodzkiego: Bielsko-Biała.

 

Rolę Zarządzającego - Partnera Wiodącego FM w Euroregionie Beskidy pełni Sdružení Region Beskydy – w czeskiej części Euroregionu Beskidy:

 „Region Beskydy“

náměstí Svobody 6

738 01 Frýdek – Místek

Republika Czeska

http://www.euroregion-beskydy.cz http://www.regionbeskydy.cz

Rolę Zarządzającego - Partnera Projektu FM w Euroregionie Beskidy pełni Stowarzyszenie „Region Beskidy“ w Bielsku-Białej – w polskiej części Euroregionu Beskidy:

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

ul. Widok 18/1-3

43-300 Bielsko-Biała

Rzeczpospolita Polska

tel./fax: 0048 /33 488 89 20 / 33 488 89 30

e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl http://www.euroregion-beskidy.pl

 

Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla właściwego Partnera FM – zasięgu terytorialnym Euroregionu Beskidy. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM, ale na terenie danego Partnera FM prowadzą działalność. Kwalifikowalny wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie, względnie za pośrednictwem swoich wyodrębnionych jednostek organizacyjnych – podmiotów realizujących, które nie mogą samodzielnie występować o dofinansowanie (np. szkoły, przedszkola, itp.).

 

Środki projektu FM można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie mikroprojektów wnioskodawców kwalifikowalnych (mikrobeneficjentów) na mikroprojekty, które swoim charakterem wpisują się w następujące osie priorytetowe:

 

Oś priorytetowa 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia:

1.Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza:

Działanie:

rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące do zachowania i odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych; przeprowadzanie remontów i rewitalizacji:

 • atrakcyjnych turystycznie obiektów (nieruchomości) – przede wszystkim prawnie chronionych obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków) , o ile inwestycje te przyczynią się do zwiększenia liczby odwiedzin obszaru pogranicza;
 • atrakcyjnych turystycznie obiektów innych niż nieruchomości – w tym tworzenie i rewitalizacja ekspozycji muzealnych lub wystawowych o charakterze transgranicznym;
 • atrakcyjnych turystycznie obiektów dziedzictwa przyrodniczego. Wspierane będą inwestycje w atrakcje kulturowe i przyrodnicze, przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym i tworzące tym samym warunki do wzrostu zatrudnienia na poziomie lokalnym.

Głównym celem interwencji nie jest poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze programowym, ale zwiększenie dzięki takim działaniom atrakcyjności pogranicza i w konsekwencji – ruchu turystycznego na obszarze wsparcia.

Jako działania towarzyszące kwalifikowane są również działania promocyjne dot. oferty turystycznej odnoszące się do danego obiektu dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego.

Działanie:

działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego – wspierane są takie działania, których realizacja umożliwia wykorzystanie w większym stopniu istniejących obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego stanowiących atrakcje turystyczne, dostosowanie infrastruktury obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz rozszerzenia oferty turystycznej w celu:

 • zwiększenia zdolności do przyjmowania turystów;
 • rozszerzenia kręgu potencjalnych odwiedzających;
 • wydłużenia sezonu turystycznego.

Jako działania towarzyszące kwalifikowane są również działania promocyjne dot. oferty turystycznej danego obiektu dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego.

2.Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

Wsparcie jest przeznaczane na rozwój i odnowę lokalnych tradycji folklorystycznych i innych form niematerialnego lokalnego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem możliwości ich wykorzystania w celu zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza.

3.Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego:

Działanie:

budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja ogólnie dostępnej infrastruktury udostępniającej i zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w branży turystycznej (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), w tym uzupełniająca infrastruktura turystyczna , ułatwiająca korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.) – wspierane będą w szczególności:

 • budowa czy modernizacja ścieżek rowerowych i tras rowerowych, szlaków pieszych, tematycznych itp. łącznie z uzupełniającą i powiązaną infrastrukturą (stojaki na rowery, tablice informacyjne i in.);
 • realizacja szlaków pieszych, tematycznych, ścieżek dydaktycznych lub specyficznych ścieżek i tras wykorzystywanych do turystyki sportowej w atrakcyjnym turystycznie środowisku przyrodniczym (trasy rolkowe, trasy narciarskie, szlaki wodniackie itp.);
 • realizacja miejsc widokowych i infrastruktury widokowej (wieże widokowe, pomosty widokowe itp.);
 • budowa lub powiększenie parkingów przy ważnych celach turystycznych, pod warunkiem jednoznacznego wykazania braku miejsc na istniejących parkingach i wynikającego z tego bezpośredniego negatywnego wpływu (zmniejszenie liczby odwiedzin) na wykorzystanie potencjału turystycznego danej lokalizacji czy atrakcji i pod warunkiem jednoznacznie dominującego wykorzystania miejsc parkingowych przez turystów;
 • tworzenie i rozbudowa ośrodków informacji turystycznej lub innych sposobów informowania o atrakcjach turystycznych w regionie (turystyczne punkty informacyjne, stoiska informacyjne, miejskie systemy informacji turystycznej i in.);

Nie ma możliwości wspierania projektów, których jedyną bądź dominującą częścią są działania na ścieżkach/trasach rowerowych oraz innych ścieżkach/trasach, które realnie nie wpłyną na poprawienie ich jakości, parametrów czy możliwości wykorzystania – np. proste odnowienie oznakowania, bieżące utrzymanie (wycinka roślinności, usunięcie naniesionej ziemi itp.), proste odnowienie tablic informacyjnych, miejsc odpoczynku czy mebli miejskich itp.

Tego typu działania będą wspierane jedynie jako uzupełniające w ramach bardziej kompleksowych projektów z warunkiem, że ich realizacja będzie wpływała na osiągnięcie celów i poprawie rezultatów, ewentualnie osiągnięcie celów osi priorytetowej.

W przypadku tras rowerowych prowadzonych po drogach lokalnych, na których dozwolony jest ruch pojazdów silnikowych (typowe utwardzone drogi lokalne lub utwardzone drogi wyższych kategorii), możliwe jest wspieracie jedynie tej części, która jest niezbędna do zbudowania lub podniesienia jakości, parametrów czy możliwości ich wykorzystania – np. rozszerzenie pasa drogi w celu stworzenia pasów rowerowych, nowe oznaczenie w miejscach, w których go nie było (oznakowanie poziome itp.)

Jako działania uzupełniające:

 • realizacja infrastruktury i wyposażenia/małej architektury, ograniczających negatywny wpływ realizowanych działań na środowisko w danej lokalizacji (miejsca do odpoczynku, ławeczki, kosze na śmieci itp.).

Działanie:

budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja infrastruktury umożliwiającej lub ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, seniorzy itp.) – w ramach działania będą wspierane inwestycje (budowa, rekonstrukcje, modernizacje infrastruktury), które umożliwią lub ułatwią dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wykorzystywanych w branży turystycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami (turystów niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, seniorów itp.), np.:

 • elementy infrastrukturalne pozwalające na dostęp bezbarierowy dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (np. systemy dźwiękowe, graficzne);
 • budowa wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i innych grup ze specjalnymi potrzebami (np. rodzin z dziećmi, seniorów).

4.Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Działanie:

wykorzystanie technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza (np. strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie kodów QR itp. – wsparcie jest ukierunkowane na wykorzystanie technologii mobilnych i innych podobnych przy realizacji promocji, prezentacji i przekazywaniu informacji o atrakcjach kulturowych i przyrodniczych na wspólnym pograniczu, w celu zwiększenia ich włączenia (wykorzystania) w branży turystycznej i zwiększenia w nich liczby odwiedzin. Wspierane będą takie działania jak:

 • wykorzystanie do prezentacji i promocji atrakcji turystycznych regionu narzędzi takich jak: przewodniki audio, technologia i narzędzia GPS, wykorzystanie kodów QR, realizacja promocji za pomocą stron internetowych, sieci społecznościowych i innych, w tym nowo powstających / innowacyjnych sposobów promocji;
 • działanie uzupełniające: zakup technologii ICT (sprzęt i oprogramowanie), o ile w sposób udokumentowany jest niezbędna do wdrożenia i stosowania ww. działań promocyjnych skierowanych do turystów.

Działanie:

wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru – wsparcie jest ukierunkowane na działania związane ze wspólnymi kampaniami regionalnymi lub tematycznymi, realizowanymi w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin, na przykład:

 • zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych i narzędzi informacyjnych przeznaczonych dla szerokiej publiczności lub adresowanych do specyficznej grupy docelowej (ulotki informacyjne, mapy, publikacje itp.);
 • realizacja wspólnych produktów medialnych, promujących wspólny obszar i jego atrakcje;
 • przygotowanie i wdrożenie specyficznych narzędzi wsparcia turystyki – np. karty turystyczne, paszporty rodzinne itp.;
 • organizacja akcji promujących wspólny obszar jako cel turystyczny i wspierających rozwój turystyki na tym obszarze.

Działanie:

wspólny udział w targach i podobnych turystycznych wydarzeniach promocyjnych w tym nabycie niezbędnych materiałów promocyjnych o charakterze długotrwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji (bannery, namioty promocyjne itp.) – będzie wspierany udział w targach i podobnych imprezach promocyjnych w branży turystycznej, realizowanych jednoznacznie w celu wsparcia ruchu turystycznego na obszarze transgranicznym i w przypadku których można przewidywać, że będą mieć wpływ na grupy docelowe odwiedzające obszar Programu.

Oprócz sfinansowania własnego udziału w imprezie promocyjnej częścią wsparcia może być też nabycie niezbędnych przedmiotów promocyjnych o charakterze trwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji (bannery, namioty promocyjne itp.).

Wsparty zostanie udział zwłaszcza w imprezach w RCz i w Polsce, w przypadku których ze względu na ich charakter i ukierunkowanie można przewidywać, że będą miały wpływ na grupę docelową potencjalnych odwiedzających wspólnego pogranicza i że udział ten przyczyni się do zwiększenia liczby odwiedzin atrakcji na czesko-polskim pograniczu.

5.Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Przedmiotem działania jest przygotowanie wspólnych dokumentów koncepcyjnych – strategii, studiów i analiz, planów, ewaluacji itp. (dalej tylko „koncepcje”), realizowanych w celu większego lub lepszego wykorzystania wspólnych zasobów przyrodniczych i kulturowych w branży turystycznej oraz do zwiększenia liczby odwiedzin wspólnego regionu. Wspierane będą m.in.:

 • koncepcje tematyczne (poświęcone np. szczególnemu segmentowi turystyki lub wydzielonej grupie atrakcji lub ukierunkowane na specyficzną grupę docelową);
 • koncepcje terytorialne (poświęcone całościowemu wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych na wyznaczonym obszarze);
 • koncepcje marketingowe.

Wspierane będzie przygotowanie tylko takich dokumentów i rozwiązań koncepcyjnych, w przypadku których istnieje jasny dowód lub udokumentowana przesłanka co do ich rzeczywistego wykorzystania w ramach zrównoważonego rozwoju wspólnego obszaru.

 

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności:

1.Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym – w ramach działania będą dofinansowywane projekty Funduszu Mikroprojektów zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

2.Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej – w ramach działania będą dofinansowane projekty współpracy instytucji administracji publicznej z obu stron granicy, mające na celu wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów, w celu poprawy efektywności pracy administracji na wspólnym obszarze oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach administracji publicznej oraz w dziedzinie usług publicznych na rzecz mieszkańców po obu stronach granicy. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie i tworzenie sieci współpracujących instytucji publicznych, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek, które są odpowiedzialne za realizację polityk publicznych i świadczenie usług publicznych. Inicjowana jest wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w zakresie wypracowania rozwiązań wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów oraz wypracowanie wspólnych koncepcji, programów i projektów rozwojowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

3.Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy pozarządowych organizacji oraz partnerami społeczno-gospodarczymi – w ramach działania będą dofinansowywane projekty dot. rozwoju sieci współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych kwalifkowalnych wnioskodawców, które realizują działania przyczyniające się do rozwoju wspólnego pogranicza.

W ramach wszystkich głównych działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są w szczególności następujące poddziałania:

w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze:

 • promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru (np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia,
 • tworzenie platform informacyjnych,
 • rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz danych),
 • tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i współdzielenia informacji i danych, w tym realizacja wspólnych lub łączenie istniejących systemów informatycznych, baz danych i innych narzędzi pracy z informacjami i danymi administrowanych przez kwalifikowalnych wnioskodawców, w celu poprawy zarządzania i dalszego rozwoju wspólnego pogranicza,

w zakresie transportu, w tym:

 • wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie publicznego transgranicznego transportu we wszystkich dziedzinach transportu, w tym transportu intermodalnego,
 • wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa, i promowanie transgranicznego transportu niesilnikowego, w tym ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych,

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wspólnych projektów infrastrukturalnych, w tym:

 • wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów, o ile planowane w nich działania są komplementarne po obu stronach granicy lub przyczyniają się do integracji infrastruktury pogranicza,
 • wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów funkcjonalnych,

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:

 • działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska, m.in. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów,
 • wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z punktu widzenia środowiska,
 • działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria),
 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.

Uwaga: Jeżeli głównym celem projektu dot. ochrony przyrody i krajobrazu, lub dziedzictwa przyrodniczego, jest ich wykorzystanie w branży turystycznej, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 2.

w zakresie edukacji:

 • w ramach tego działania będą wspierane przykładowo kooperacyjne działania szkół i instytucji edukacyjnych, których głównym celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wzajemne poznawanie, wzajemne wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, realizacja zajęć pozaszkolnych i kółek zainteresowań dla dzieci prowadzonych przez szkoły, realizacja oświaty i edukacji pozaszkolnej w najróżniejszych dziedzinach oraz inne działania.

Uwaga: Jeżeli głównym celem projektu w tym zakresie jest podnoszenie kompetencji i umiejętności, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 3.

w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:

 • wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej,
 • wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje,

w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:

 • wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia efektywności i jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego,
 • współpraca instytucji i organizacji działających na rynku pracy w celu poprawy warunków w zakresie zatrudnienia we wspólnym regionie oraz wykorzystanie atutów wspólnego rynku pracy (np.: tworzenie transgranicznych baz danych),
 • współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego,
 • współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa realizowana przez służby ratownicze i porządkowe, obejmująca działania inne niż ich przygotowanie do udziału w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, które są przedmiotem OP 1.

w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych:

 • tworzenie, wzmacnianie, utrwalanie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw z udziałem instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych kwalifikowalnych podmiotów w obszarze usług publicznych i obszarach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa (stałe grupy robocze, konferencje, panele dyskusyjne i inne),
 • współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań do wykonywania zadań publicznych oraz działań przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza (np. wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji realizacji zadań danej instytucji dzięki transferowi know-how itp.),
 • działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy transgranicznej oraz działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu współpracy na pograniczu polsko-czeskim,
 • opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania w praktyce/wdrożenia.