KOMUNIKATY – COVID-19

Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19 – 10.06.2020

W związku z zaistniała sytuacją spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii (SARS-CoV-2), która może mieć wpływ na termin realizacji poszczególnych zadań w mikroprojektach, w tym konieczność wydłużenia czasu trwania projektu (możliwe przedłużenie powyżej 18 m-cy), co z kolei może spowodować problemy z płynnością finansową partnerów realizujących mikroprojekty dopuszcza się możliwość częstszego raportowania wydatków, poprzez składanie raportów częściowych/dodatkowych (zgodnie z Komunikatem dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19) na zasadach opisanych w Procedurze.


Szczegóły w załączniku.

Ustawa funduszowa – pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE-20.04.2020

Informujemy, że 17 kwietnia br, opublikowano Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r..

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne (dotyczy polskich beneficjentów)

Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) art. 15r ust.10 stanowi, że:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Zgodnie z powyższym, umowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jak i aneksy do zawartych umów, mogą być zawierane w ww. formach.

Podstawa prawna wprowadzonej zmiany: art. 73 pkt 27 lit. d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695),

Komunikat dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów

Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów

Komunikat dla Beneficjentów w związku z pandemią COVID-19

Informujemy, iż w dniu 2.04.2020 r. Komitet Monitorujący zatwierdził Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i reagowania na sytuacje związane z realizacją mikroprojektów zgodnie z zapisami Komunikatu. Pracownicy Euroregionu pozostają do Państwa dyspozycji. Prosimy zgłaszać wszelkie problemy w realizacji mikroprojektów wynikające z pandemii COVID-19