Finansowanie

Finansowanie

Mikroprojekty w Stowarzyszeniu „Region Beskidy’ realizowane będą w ramach dwóch osi priorytetowych:

 • 1 oś priorytetowa – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz
 • 3 oś priorytetowa – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Partnerami projektu dofinansowanego w ramach Programu mogą być instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym. Do ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 uprawnieni są beneficjenci wskazani w dokumencie programowym, tj.:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Indykatywna lista beneficjentów przedstawiona została w Podręczniku beneficjenta Programu. Niezmiennie, jak w latach poprzednich, beneficjent, który chce realizować projektu musi posiadać zagranicznego partnera.
Korzyści płynące z realizacji projektów odczuwane będą przez mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego oraz turystów korzystających z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem.

Partner wiodący i partnerzy projektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru kwalifikującego się w programie, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów projektów oraz o ile projekt realizowany jest na kwalifikującym się obszarze lub na korzyść kwalifikującego się obszaru objętego programem.

Program  udziela dofinansowania wyłącznie projektom wpisującym się w jego cele (cele Programu), realizowanym w obszarze wsparcia Programu (mapa obszaru wsparcia Programu), tj. w określonych regionach przygranicznych po obu stronach granicy polsko-słowackiej lub mającym znaczące oddziaływanie na obszar wsparcia po obu stronach granicy. Wsparciem objęte będą następujące rodzaje projektów:

 • projekty standardowe – wybierane w drodze konkursu zwanego naborem wniosków;
 • projekty flagowe – wybierane w drodze dwuetapowego konkursu, składającego się z naboru na koncepcje projektów flagowych, a następnie naboru na pełne wnioski projektowe, w których uczestniczą wyłącznie zatwierdzone koncepcje projektów flagowych;
 • mikroprojekty, uzyskujące dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzanych przez euroregiony w Polsce (Tatry, Beskidy, Karpacki) oraz Wyższe Jednostki Terytorialne na Słowacji (Preszów, Żylina); nabory na mikroprojekty są przeprowadzane jako element realizacji tzw. projektu parasolowego.

Ze środków  Programu  wspierane będą projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. W porównaniu z poprzednimi latami  Program w perspektywie finansowej 2014-2020 wyróżnia się znaczną koncentracją tematyczną oraz zasadą zorientowania na rezultaty. Dla beneficjentów oznacza to węższy i bardziej precyzyjnie opisany zakres działań możliwych do dofinansowania oraz większą odpowiedzialność w odniesieniu do wskaźników produktu, które mają być efektem zrealizowanych projektów.

Znaczna część środków Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 skierowana będzie na przedsięwzięcia inwestycyjne – mające na celu ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i zapewnienie zrównoważonego transportu komunikacyjnego. Na wsparcie mogą liczyć także  inicjatywy z zakresu rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje działań mających charakter transgraniczny.
Informacje na temat rodzaju kwalifikowalnych działań znajdują się w Szczegółowym opisie działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Polska-Słowacja 2014-2020.(zakładka Dokumenty programowe EWT).

Program Współpracy Transgranicznej Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa (dotyczy to partnerów projektu parasolowego i partnerów słowackich „dużych” projektów). W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki własne (tzw. „wkład własny”) wnoszone przez podmioty realizujące projekty. Maksymalny poziom dofinansowania w każdej z osi priorytetowych to  85%. Poziom współfinansowania z EFRR może być zmniejszony w przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej lub generujących przychody.

Z uwagi na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w jego realizacji uczestniczą instytucje z Polski i ze Słowacji.

Zadania Instytucji Zarządzającej w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  wykonywane są przez polskiego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
Instytucja Zarządzająca odpowiada za sprawną i poprawną realizację Programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Kompetencje w zakresie zarządzania Programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, rozpatrywanie skarg, nakładanie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy i odzyskiwanie należności, aż po całościowe monitorowanie  realizacji wskaźników Programu i prowadzenie ewaluacji. Instytucja Zarządzająca opracowuje także dokumenty dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją Programu oraz zapewnia prowadzenie właściwych działań informacyjno-promocyjnych o Programie. Część swoich zadań, dotyczących przeprowadzania kontroli krzyżowych, mających na celu wykrycie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca oddelegowała do Centrum Projektów Europejskich (CPE).

Kontakt

Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)
tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Funkcję Instytucji Krajowej w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Instytucja Krajowa wspomaga Instytucję Zarządzającą w koordynowaniu działań związanych z Programem w Republice Słowackiej. Instytucja Krajowa odpowiada również za  zapewnienie krajowego dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej.

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej
Departament Programów Współpracy Transgranicznej
Ul. Prievozská 2/B,
SK-825 25 Bratysława
Republika Słowacka
www.land.gov.sk

Obowiązki Instytucji Certyfikującej są wykonywane przez Instytucję Zarządzającą – polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytucja Certyfikująca jest odpowiedzialna m.in. za: sporządzanie i przedkładanie Komisji Europejskiej wniosków o płatność, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej i ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji.

Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Szef KAS wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów oraz wyodrębnionych komórek w 16 Izbach Administracji  Skarbowej (IAS). IA zapewnia, że podejmowane czynności audytowe są zgodne z międzynarodowo uznanymi standardami audytu.

Wspólny Sekretariat Techniczny wspomaga Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący w wypełnianiu ich obowiązków. WST odpowiada za:
wspieranie wnioskodawców i partnerów podczas realizacji projektów,
proces: składania i oceny „dużych” wniosków projektowych, przygotowywania umów o ich dofinansowanie,  zarządzania wdrażaniem projektów (m.in.: weryfikacja wniosków o płatność),
monitorowanie procesu realizacji Programu jako całości,
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
WST wspierany jest przez Regionalne Punkty Kontaktowe.

Kontakt

Wspólny Sekretariat Techniczny
ul. Halicka 9,  31 – 036 Kraków
tel.: +48 12 444 15 00,
tel/fax: +48 12 294 60 87,
kontakt@plsk.eu
czynne w godzinach 8.15 – 16.15
www.plsk.eu

Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat Techniczny przy wykonywaniu powierzonych mu działań z zakresu informacji i promocji zgodnie ze Strategią komunikacji programu Interreg  Polska-Słowacja  2014-2020. Umiejscowione są po stronie polskiej – w Urzędach Marszałkowskich województw: małopolskiego śląskiego i podkarpackiego – oraz po stronie słowackiej w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina. Do głównych zadań RPK należy: udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom, pomoc w nawiązywaniu partnerstw, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakt z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.

Euroregiony: Tatry, Karpacki, Beskidy pełnią rolę partnerów wiodących projektów parasolowych, w ramach których na pograniczu polsko-słowackim wdrażane są mikroprojekty. Partnerami zagranicznymi w tych projektach są Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie  i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.Struktura partnerstwa projektów parasolowych przedstawia się następująco:

 • Euroregion „Tatry” + WJT Preszów +WJT Żylina
 • Euroregion Karpackiego + WJT Preszów
 • Euroregion Beskidy + WJT Żylina

Partnerzy odpowiedzialni będą całościowe za zarządzanie projektem parasolowym począwszy od opracowania dokumentów dla mikrobeneficjentów, udzielanie pomocy w wyszukiwaniu partnerów, ogłaszanie naborów mikroprojektów, prowadzenie konsultacji i szkoleń dla wnioskodawców i mikrobeneficjentów, przez ocenę mikroprojektów, zawieranie umów z beneficjentami,  poświadczanie prawidłowej realizacji zadań i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, zapewnienie prawidłowości wydatków przedstawionych do refundacji, aż po przekazywanie refundacji. Do zadań partnerów należeć będą także zadania stricte związane z procesem administrowania projektem parasolowym tj. m.in. przedkładanie wniosków o płatność projektu parasolowego do właściwych instytucji, monitorowanie właściwych części Projektów Parasolowych, przygotowywanie niezbędnych informacji, promocja Projektu Parasolowego.

Kontakt

Polsko-słowacki Komitet Monitorujący stanowi niezależne ciało doradczo-opiniodawcze powołane przez Instytucję Zarządzającą w celu dokonywania  przeglądu wdrażania programu. Do jego głównych zadań należy m.in. zatwierdzanie dokumentów programowych, wybór projektów do dofinansowania i rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Program.