Promocja

Promocja

Szczegółowe wytyczne dot. informacji i promocji w programie  zawiera załącznik nr 7 do Podręcznika Beneficjenta

ZAŁ.7 Poradnik z zakresu informacji i promocji.pdf

Partnerzy mikroprojektu, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie mikroprojektu, zobligowani są do informowania ogółu społeczeństwa o tym, że realizowany przez nich mikroprojekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Obowiązek ten ma służyć uwidocznieniu, na co wydawane są wspólne środki państw członkowskich. Partnerzy mikroprojektu powinni zaplanować, już na etapie wnioskowania o dofinansowanie, efektywne działania w zakresie informacji i promocji. Szczegółowe zagadnienia oraz wymogi związane z promocją mikroprojektów finansowanych w ramach programu, jak również wskazówki i przykłady dobrych i złych praktyk w tym zakresie na poszczególnych etapach realizacji mikroprojektu zawarte są w załączniku nr 7 Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020 do Podręcznika beneficjenta Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Podręczniku mikrobeneficjenta.

  • Informowanie społeczeństwa o otrzymaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem właściwego Euroregionu/WJT.
  • Racjonalne i efektywne planowanie i realizowanie działań informacyjno-promocyjnych uwzględniające założone cele, możliwości finansowe oraz wymogi związane z oznaczaniem mikroprojektów.
  • Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy i partnerów (jeśli taka istnieje) krótkiego opisu mikroprojektu.
  • Zawieszenie plakatu informacyjnego na temat mikroprojektu w widocznym i publicznie dostępnym miejscu.
  • Oznakowanie działań, materiałów informacyjnych i promocyjnych, dokumentów.
  • Zamieszczanie tablic pamiątkowych po zakończeniu realizacji mikroprojektu z elementami inwestycyjnymi.
  • Przekazywanie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu dokumentacji audiowizualnej z realizacji mikroprojektu oraz zgody na jej wykorzystywanie w celu promocji Programu.

Wszystkie realizowane przez mikrobeneficjenta działania informacyjno-promocyjne powinny zawierać informację o otrzymaniu wsparcia poprzez:

  • zamieszczenie zintegrowanego logotypu Programu Interreg Polska-Słowacja (musi znajdować się w górnej części dokumentu/materiału promocyjnego),
  • zamieszczenie logotypu Euroregionu/WJT,
  • zamieszczenie nazwy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Należy przy tym używać odpowiednich znaków, wzorów i szablonów graficznych. Ważne są nie tylko same znaki i treść, ale również ich rozmiar, układ i kolorystyka.

Zintegrowany logotyp programu Interreg Polska-Słowacja składa się z: elementu graficznego nawiązującego do okresu programowania 2007-2013, nazwy programu, godła Unii Europejskiej oraz nazwy funduszu.


eea1-tmp    1338-tmp

UWAGA!!! Należy zawsze wykorzystywać logotypy z plików umieszczonych do pobrania na stronie programu. Modyfikacja logotypu programu jest niedozwolona.

 

Zestaw logotypów do pobrania:

https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja