O Stowarzyszeniu

logo-srb-small-jpg

N aszą misją jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej podejmowane są liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Osiągnąć to możemy poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych. 

  • wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu i rynku pracy,
  • planowanie przestrzenne i budownictwo,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności i telekomunikacji,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących gospodarki, handlu, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących rolnictwa, gospodarki leśnej, przemysłu spożywczego,
  • rozwój turystyki, ruchu turystycznego z uwzględnieniem jego poprawy w obszarze przygranicznym,
  • podejmowanie współpracy w zakresie szkolnictwa, wymiany młodzieży i sportu, oświaty,
  • wspieranie działań na rzecz wymiany kulturalnej i opieki nad wspólnym dziedzictwem kulturalnym,
  • wspieranie działań dotyczących prewencji oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także opieki nad bezpieczeństwem obywateli i wzajemnej współpracy służb ratowniczych na terenie Euroregionu.[/jed_dropcap]

W celu realizacji działań z zakresu promocji Beskidów oraz obsługi informacyjnej turystów, Euroregion Beskidy działa w ramach platformy współpracy, która łączy trzy grupy podmiotów: podmioty samorządowe, branże turystyczną oraz organizacje trzeciego sektora. Ogólnie liczba członków platformy 3K Euroregionu Beskidy liczy około 35 członków. Takie podejście zapewnia najlepszą z możliwych realizację założeń efektywnej promocji oraz informacji w branży turystycznej.

Struktura współpracy przyjęta w regionie Beskidów oparta jest o pionowe przekazywanie kompetencji poszczególnym podmiotom niższego szczebla, tak aby zaangażowane organizacje miały ściśle określone zadania i nie powielały realizowanych już przez innych aktywności.

Główną osią współpracy jest Śląska Organizacja Turystyczna, która raz na dwa miesiące organizuje spotkania parterów odpowiedzialnych za promocje i informację turystyczną w ramach 5 subregionów województwa śląskiego, czyli tzw. marek regionalnych tj. Beskidy, Śląsk Cieszyński, Subregion Zachodni, Metropolia Silesia, Jura. Dzięki temu cały obszar województwa śląskiego ma pokrycie w jednostkach organizacyjnych obejmujących mezoregiony.  Jedną z takich jednostek jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” (dalej zwane: Euroregionem Beskidy).

W ramach swojej kompetencji Euroregion Beskidy koordynuje promocję obszaru poprzez stałą współpracą z jednostkami promocyjnymi szczebla powiatowego i gminnego oraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Beskidy, reprezentującą również branżę prywatną turystyki.

W tym celu Euroregion Beskidy raz w miesiącu organizuje spotkania partnerów, podczas których omawiane są bieżące potrzeby z zakresu promocji i informacji regionu, uzgadniane są także plany publikacyjne, wystawiennicze (targi turystyczne krajowe i zagraniczne), uczestnictwo w „eventach” turystycznych. Wspólne stanowisko jest przekazywane dalej do Śląskiej Organizacji Turystycznej, która po zebraniu informacji od pozostałych partnerów podejmuje działania o większym zasięgu oddziaływania.

Dodatkowo Euroregion Beskidy stale współpracuje z 15 punktami informacji turystycznej z regionu Beskidów i na bieżąco ustala potrzeby związane obsługą turysty, takie jak nowe wydawnictwa, zamieszczanie treści na serwisach turystycznych regionu Beskidy oraz śląska (na witrynie www.beskidy.slaskie.travel), nowe sposoby promocji regionu oraz potrzeby turystów z zakresu dostępu do informacji. Badane i zbierane są również statystyki odwiedzin turystów w punktach informacji turystycznej oraz konkretne kanały komunikacyjne (wizyta bezpośrednia, telefoniczna oraz zapytanie mailowe). Informacje zebrane przez Euroregion Beskidy z punktów IT omawiane są na spotkaniach z partnerami lokalnymi, a później przekazywane do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Charakter przedstawionego schematu współpracy w zakresie promocji i informacji nie ma sformalizowanego regulaminu, a wynika z wieloletniej praktyki i wypracowania najefektywniejszych form osiągania założonych celów. Liczba spotkań członków Platformy 3 K w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 18.

Euroregion Beskidy uzupełnia współpracę w ramach platformy 3K o rozbudowane kontakty z podmiotami realizującymi projekt promocyjny pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”, dzięki temu możliwe jest realizowanie promocji i informacji oraz wymiana doświadczeń w schemacie poziomym pośród jednostek o podobnej strukturze i zasięgu działania. Jednostki te, jako partnerzy projektu odpowiadają za promocję turystyczną całego obszaru wsparcia programu INTERREG V-A RCz-PL. Opisane jednostki na bieżąco współpracują w oparciu o korespondencję mailową oraz uzgodnienia telefoniczne. Regularnie również odbywają bezpośrednie osobiste spotkania, których tematem jest koordynacja działań promocyjnych podejmowanych na obszarze poszczególnych partnerów, w kontekście dalszej zorganizowanej promocji całego obszaru pogranicza polsko-czeskiego.