Fond Malých Projektů (FMP)
Fond Malých Projektů (FMP) wewillweb 2023-10-20

Program má s ohledem na svou přeshraniční povahu specifická pravidla. Každého projektu se musí zúčastnit minimálně jeden český a jeden polský projektový partner. Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího projektového partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu. Projekt musí mít pozitivní dopad na programové území a splnit minimálně tři ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce.

Fond malých projektů tvoří součást programu Interreg Česko – Polsko v období 2021-2027 a je realizován dle č. 25 nař. (EU) 2021/1059.
Fond malých projektů (dále jen „FMP“) je specifický nástroj pro podporu menších projektů lokálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Hlavním cílem FMP je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

Fond malých je spravován prostřednictvím Správců Fondu malých projektů – euroregiony.

Funkci Správce pro prioritu 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL v Euroregionu Beskydy vykonává:

Stowarzyszenie „Region Beskidy“ se sídlem:
ul. Widok 18/3 43-300 Bielsko-Biała

Priorita 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL; cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Částka k dispozici: 1 085 321,00 EUR.
Cílem je prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity:
– Projekty typu „people to people“
Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Cíle FMP priorita 4.2:
1) zamezit formálnosti a účelovosti navázaných partnerství
2) snížit úroveň vnímání zakořeněných stereotypů o Češích/ Polácích na obou stranách hranice
3) posílit pocit sounáležitosti a vzájemného porozumění
4) posílit identitu obyvatel v ERB
5) teritoriálně rozšířit spolupráci na celé programem podporované území ERB
6) navázání nových partnerství mezi obyvateli z území, které dosud nespolupracovaly
7) obnovení spolupráce v rámci území, obnovení kontaktů po pandemii COVID.

Způsobilí příjemci:
– orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
– organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
– nestátní neziskové organizace
– Evropské seskupení pro územní spolupráci
– vzdělávací instituce včetně vysokých škol
– hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
– církve a náboženské spolky
– sociální družstva

Hlavní cílové skupiny:
– obyvatelé přeshraničního regionu
– turisté a návštěvníci regionu
– subjekty, orgány a instituce veřejné správy
– zaměstnanci orgánů veřejné správy
– instituce vzdělávacího systemu
– organizace občanské společnosti

Stowarzyszenie „Region Beskidy” v Bielsku-Białej projekt realizuje „Fond malých projektů Euroregionu Beskydy – cíl 4.2”
Období realizace projektu: 01.07.2023-30.09.2029
Registrační číslo projektu: CZ.11.04.02/00/23_009/0000065
Výši financování projektu: 1 356 651,00 EUR
Anotace projektu: Cílem Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy je budování vzájemné důvěry, navazování nových partnerství, prohlubování přeshraničních kontaktů a vazeb obyvatel i institucí cz-pl příhraničí, rozšíření spolupráce na celé území euroregionu, tedy i do oblastí, které dosud nespolupracovaly a obnovení pandemií utlumené spolupráce včetně oživení kontaktů mezi dříve spolupracujícími subjekty.
Hlavní cíl fondu: Cíl Fondu malých projektů v ERB je plně v souladu se specifickým cílem. Realizace malých projektů v rámci Fondu jednoznačně přispěje k budování vzájemné důvěry a prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí cz-pl pohraničí, přispěje k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu a napomůže k odbourávání předsudků a historicky daných překážek. Prostřednictvím Fondu budou podporovány malé projekty typu „people to people“, především aktivity zaměřené na podporu a rozvoj spolupráce a společné společenské a kulturní události. Jedná se o aktivity, které zvýší úroveň vzájemného poznání a porozumění a prohloubí důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispějí k sociální i občanské soudržnosti Euroregionu Beskydy.
Výsledky projektu: Realizace projektu „Fond malých projektů Euroregionu Beskydy – cíl 4.2”, zajišťuje naplňování indikátorů na celém území polské a české části Euroregionu Beskydy. Realizace všech aktivit projektu se vztahuje na oblast jako celek. Realizace projektu přispěje k propojení obou regionů a jejich obyvatel.

Funkci Správce pro prioritu 2 – cestovní ruch v Euroregionu Beskydy vykonává:

REGION BESKYDY, zájmové sdružení právnických osob,
se sídlem: náměstí Svodoby 6, 738 01 Frýdek-Místek

Priorita 2 – CESTOVNÍ RUCH; cíl 2.1 – Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí. Částka k dispozici: 1 042 760 EUR.
Priorita 2 je zaměřena na podporu v oblasti kultury a cestovního ruchu, jejímž cílem je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj pohraničí. Realizované malé projekty musí přispívat k cílům FMP ER Beskydy, jimiž jsou:

1) zatraktivnění turistické nabídky a zvýšení povědomí o ERB jako společné turistické destinaci,
2) omezování sezónnosti cestovního ruchu,
3) posílení ekonomického významu turismu v regionu,
4) přivedení návštěvníků i do méně exponovaných lokalit s přihlédnutím k jejich turistické kapacitě,
5) větší využití potenciálu tradičních lidových staveb a typické architektury pro rozvoj cestovní ruch,
6) větší využití průmyslové historie území pro rozvoj cestovního ruchu,
7) zlepšení přístupnosti kulturních a přírodních památek,
8) zlepšení drobné infrastruktury pro cykloturistiku,
9) zvýšení počtu muzejních expozic,
10) zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu a tím úrovně poskytovaných služeb.

Podporované aktivity:
1) Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu
Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Financovány mohou být následující aktivity:
– oprava, revitalizace a / nebo zpřístupnění hmotných památek
– podpora rozvoje muzeí a expozic
– veřejná turistická infrastruktura
– nehmotné kulturní dědictví.
Cílem těchto opatření je podpořit projekty a investice, které doplní nabídku cestovního ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt cestovního ruchu.
S ohledem na cíl rozvíjet cestovní ruch trvale udržitelným způsobem bude program u prvků cestovního ruchu podporovat taková eco-inovativní řešení, která přispějí k minimalizaci dopadu na klima. Může jít např. o podporu energeticky úsporných řešení či využití obnovitelných zdrojů energie v rámci budované infrastruktury cestovního ruchu. Příkladem může být např. infocentrum s instalovanými obnovitelnými zdroji energie (np. solární panely), nasvícení památek úspornými zdroji osvětlení, instalace zelených střech na budovách apod. Kde to bude možné, bude program podporovat využití recyklovaných materiálů.
2) Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace
Podporovány jsou takové aktivity, které pomohou upevnit povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu. Financovány mohou být následující aktivity:
– navrhování a realizace společných koncepčních řešení pro rozvoj, propagaci (s akcentem na moderní a udržitelné formy) a využívání kulturního a přírodního dědictví;
– propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu (np. vznik společné značky), případně aktivity spojené se vznikem nových přeshraničních produktů.
3) Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu
Podporovány jsou aktivity související se snahou zmírnit negativní dopady cestovního ruchu nejen pro chráněná území a území v bezprostřední blízkosti chráněných území, ale také pro místní obyvatele, žijící v turisticky exponovaných lokalitách.
Dále jsou podporovány aktivity zlepšující kvalitu poskytovaných služeb a zvyšující turistickou atraktivitu česko-polského území jako významného turistického regionu.
Financovány mohou být tyto aktivity:
– monitoring návštěvnosti
– jazykové a odborné vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu
– výměnné stáže pracovníků v cestovním ruchu

Způsobilí příjemci:
– orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
– organizace, subjekty, jednotky zřizované a zakládané orgány veřejné správy
– nestátní neziskové organizace
– Evropské seskupení pro územní spolupráci
– církve a náboženské spolky
– asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vč. destinačních společnosti
– vzdělávací instituce včetně vysokých škol
– hospodářské komory

Hlavní cílové skupiny:
– obyvatelé přeshraničního regionu
– turisté a návštěvníci regionu
– samosprávy turistických lokalit
– organizace občanské společnosti
– podnikatelské subjekty v cestovním ruchu a na něj navázaných odvětvích

Správní území okresů/obcí spadajících do působnosti Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy:

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – obce Albrechtice, Bruzovice, Dolní Domaslavice, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Lučina, Pazderna, Soběšovice, Těrlicko, Žermanice
Sdružení měst a obcí Region Slezská brána – obce Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov, Žabeň
Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy – obce Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry
Dobrovolný svazek obcí Olešná – obce Frýdek-Místek, Staré Město, Sviadnov
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – obce Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, Krmelín, Palkovice, Petřvald, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staříč
Sdružení obcí povodí Morávky – obce Dobratice, Dobrá, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty
Sdružení obcí povodí Stonávky – obce Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí
(na české straně)

a
okresu żywiecki, pszczyński, města Bielsko-Biała a části okresu bielskiego: obce Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice a město Szczyrk (na polské straně).

Budou podporovány dva typy malých projektů:

S vedoucím partnerem
Princip spočívá v tom, že jeden z projektových partnerů přebírá odpovědnost za malý projekt jako celek vůči Správci FMP a stává se Vedoucím partnerem. Vedoucí partner předkládá společnou projektovou žádost Správci FMP.
U malého projektu s Vedoucím partnerem musejí být splněna čtyři kritéria spolupráce:
• společná příprava
• společná realizace
• společné financování
• společný personál
U projektů s partnerem z jiného euroregionu platí pravidlo, že se na tohoto partnera vztahují pravidla toho FMP, odkud pochází vedoucí partner (tj. euroregion, z jehož FMP se malý projekt podpoří).

Samostatně realizované
Samostatně realizovaný malý projekt je bez finanční účasti zahraničního partnera. Žadatel na jedné straně hranice žádá o finanční prostředky u Správce FMP, a to na celý malý projekt, který řídí. Jeho partner se projektu účastní ve fázi přípravy a realizace, zapojuje do malého projektu vlastní personál.
Samostatně realizované malé projekty musí naplňovat minimálně 3 kritéria spolupráce:
• společná příprava
• společná realizace
• společný personál

Priorita 2 – CESTOVNÍ RUCH; cíl 2.1 – Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.Priorita 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL; cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

 

Minimální výše malých projektů 2 000 EUR.

– Pro malé projekty aplikující princip vedoucího partnera je max. výše dotace dvojnásobná.
– Celkový rozpočet projektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace.
– U jednotlivých výzev může Správce nastavit i nižší limit.

Program neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci malého projektu z prostředků Fondu. Žadatel (tj. Konečný uživatel) podpisem smlouvy potvrzuje schopnost zajistit 100 % předfinancování. Po ukončení malého projektu a předložení příslušných dokumentů mu budou z prostředků Fondu zpětně proplaceny způsobilé výdaje, maximálně však ve výši přiznané dotace.

Doba trvání malého projektu je zpravidla 12 měsíců, v odůvodněných případech 18 měsíců. Doba trvání je uvedena ve Smlouvě o financování malého projektu.

 • Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z předpisů EU povinně vyplývá využití a uplatnění zjednodušených metod vykazování u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR.
 • Určitá forma zjednodušení tak bude aplikována u všech malých projektů.
 • Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné vyúčtování malých projektů.
 • V rámci závěrečného vyúčtování tak již ve většině případů nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • V průběhu kontroly vyúčtování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti – doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod.

Hlavní principy práce s výsledkovými indikátory:

 • každý projekt musí zvolit nejméně jeden indikátor výsledku,
 • každý projekt může volit pouze indikátory přiřazené dané výzvě; z nich musí ovšem zvolit všechny indikátory, které jsou pro jeho projekt relevantní,
 • všechny vybrané indikátory musí mít stanovenu cílovou hodnotu, kterou projekt plánuje dosáhnout,
 • u všech vybraných indikátorů je nutné zvolit datum výchozí a cílové hodnoty,
 • všechny vybrané indikátory výsledku je nutné během projektu sledovat a dosažené hodnoty vykázat,
 • u některých indikátorů výsledku se dosažená hodnota vykazuje až v období jednoho roku po skončení projektu.

Hlavní principy práce s výstupovými indikátory:

 • každý malý projekt musí zvolit nejméně jeden indikátor výstupu,
 • některé indikátory jsou povinné k výběru pro všechny projekty v rámci daného specifického cíle (RCO87 v cíli 4.2),
 • všechny vybrané indikátory musí mít stanovenu cílovou hodnotu, kterou projekt plánuje dosáhnout,
 • z hlediska naplnění indikátoru je rozhodující celková dosažená hodnota na úrovni celého projektu,
 • u všech vybraných indikátorů je nutné zvolit datum cílové hodnoty – nesmí být pozdější než je datum ukončení malého projektu,
 • všechny vybrané indikátory je nutné během realizace malého projektu sledovat
  a dosažené hodnoty vykázat.

Možné indikátory v Prioritě 2:

 • výstupový indikátor RCO77 – Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • výsledkový indikátor RCR77 – Návštěvníci podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • výstupový indikátor RCO87 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
 • ukazatel výsledku RCR84 – Přeshraniční spolupráce organizací po ukončení projektu
 • výsledkový indikátor 910061 – Počet osob se zvýšeným povědomím o podpořených turistických produktech
 • výstupový indikátor RCO85 – Účast na společných programech odborné přípravu
 • výsledkový indikátor RCR81 – Dokončené společné programy odborné přípravy

Možné indikátory v Prioritě 4:

 • výstupový indikátor RCO87 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce (povinný indikátor)
 • výsledkový indikátor RCR84 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu (povinný indikátor)
 • výstupový indikátor RCO115 – Společně organizované přeshraniční veřejné akce
 • výsledkový indikátor 918201 – Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu
 • výsledkový indikátor RCO81 – Účast na společných přeshraničních akcích
Skip to content