Dokumenty
Dokumenty wewillweb 2023-10-20
Dokumenty ke stažení:
Níže naleznete dokumenty pro žadatele malých projektů v programu INTERREG POLSKA-ČESKÁ REPUBLIKA 2021-2027.

SMĚRNICE PRO ŽADATELE FONDU MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU BESKYDY v  rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 pro prioritu 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, specifický cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

SMĚRNICE PRO ŽADATELE platný od 11.4.2024 – II VÝZVA
SMĚRNICE PRO ŽADATELE platný od 7.2.2024 – I VÝZVA

PŘÍLOHY K SMĚRNICE PRO ŽADATELE

 1. Seznam vhodných žadatelů/partnerů CZ/ Lista kwalifikujących się wnioskodawców/partnerów CZ.
 2. Seznam vhodných žadatelů/partnerů PL/ Lista kwalifikujących się wnioskodawców/partnerów PL.
 3. Způsobilí příjemci – bez právní způsobilosti/ Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej.
 4. Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti/Wykaz kontrolny do kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności – II VÝZVA.
  Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti/Wykaz kontrolny do kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności – I VÝZVA.
 5. Hodnotící tabulka/Karta oceny.
 6. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech- CZ.
 7. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników produktu w małych projektach – PL.
 8. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech- CZ.
 9. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników rezultatu w małych projektach- PL.
 10. Veřejná podpora/Pomoc publiczna.
 11. Publicita Fondu malých projektů/Promocja Funduszu małych projektów.
 12. Seznam příloh projektové žádosti/Lista załączników do wniosku o dofinansowanie.
 13. Akční plán aktivit/Plan działań.
 14. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze CZ/Strategia Euroregionu Beskidy na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. wersja CZ.
 15. Katalog cen – mediany (nie obowiązuje podczas I i II naboru wniosków)/ Katalog Cen – mediany (nevztahuje se na I a II výzvu k podávání žádostí).
 16. Mapa obszaru wsparcia/Mapa podporovaného území.

PŘÍLOHY K PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

 1. Dohoda o spolupráci na malém projektu realizovaného z prostředků programu Interreg Česko – Polsko (společný projekt)/Porozumienie o współpracy w ramach małego projektu realizowanego ze środków Programu Interreg Czechy – Polska (wspólny projekt).
 2. Prohlášení o partnerství (samostatný projekt)/ Oświadczenie o partnerstwie (samodzielny projekt).
 3. Rozpočet malého projektu/ Budżet małego projektu:

    3A Rozpočet projektu – jednotkový náklad/Budżet projektu – stawka jednostkowa.

    3B Rozpočet projektu – draft budget/Budżet projektu – projekt budżetu.

 1. Doklad o vhodnosti partnerů/Dokument o kwalifikowalności partnerów.
 2. Doklad jednatelského oprávnění/Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu.
 3. Čestné prohlášení partnera z ČR/Oświadczenie partnera z RCz- II VÝZVA.
  Čestné prohlášení partnera z ČR/Oświadczenie partnera z RCz- I VÝZVA.
 4. Čestné prohlášení partnera z PR/ Oświadczenie partnera z RP – II VÝZVA
  Čestné prohlášení partnera z PR/ Oświadczenie partnera z RP – I VÝZVA .
 5. Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu/ Oświadczenie o sposobach zapewnienia praktycznego wykorzystania studium/ strategii/ ewaluacji/ planu/ innego materiału koncepcyjnego.
 6. Příloha pro projekty zaměřené na vzájemné setkávání/ Załącznik dla projektów dotyczących wzajemnych spotkań.
 7. Příloha pro projekty realizované na území NATURA 2000 (týká se jen českých partnerů)/ Załącznik dla projektów realizowanych na obszarze NATURA 2000 (dotyczy tylko czeskich partnerów).
 8. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – verze CZ/Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis – wersja CZ.
 9. Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti nad rámec výzvy- verze CZ/ Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania poza zakres wezwania – wersja CZ.

  Další přílohy:
  Instrukce pro vyplnění žádosti o financování – verze CZ
  Pomůcka pro žadatele_jak vyplnit projektovou žádost PL CZ – verze CZ

  SMĚRNICE PRO ŽADATELE FONDU MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU BESKYDY v  rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 pro prioritu 2 „CESTOVNÍ RUCH “, specifický cíl 2.1 – Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

  Směrnice pro žadatele FMP v ER Beskydy PRIORITA 2 – CESTOVNÍ RUCH – výzva II
  Směrnice pro žadatele FMP v ER Beskydy PRIORITA 2 – CESTOVNÍ RUCH – výzva I

  PŘÍLOHY K SMĚRNICE PRO ŽADATELE

 1. Seznam vhodných žadatelů/partnerů CZ / Lista kwalifikujących się wnioskodawców/partnerów CZ.
 2. Seznam vhodných žadatelů/partnerů PL / Lista kwalifikujących się wnioskodawców/partnerów PL.
 3. Způsobilí příjemci – bez právní způsobilosti / Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej.
 4. Čestné prohlášení českého vedoucího partnera/partnera malého projektu.
 5. Čestné prohlášení polského žadatele.
 6. 6.A. Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti / Wykaz kontrolny do kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności I výzva.
  6.B. Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti / Wykaz kontrolny do kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności II výzva
 7. Hodnotící tabulka / Karta oceny.
 8. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze CZ.
 9. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze PL.
 10. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze CZ.
 11. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze PL.
 12. Popis zajištění účastníků z obou stran hranice pro projekty s indikátorem PCO85/ Opis zapewnienie uczestników z obu stron granicy dla projektów ze wskaźnikiem PCO85.
 13. Veřejná podpora / Pomoc publiczna.
 14. Publicita Fondu malých projektů / Promocja Funduszu małych projektów.
 15. Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu / Oświadczenie dotyczące zapewnienia wykonalności badania, strategii, oceny, planu lub podobnego materiału koncepcyjnego.
 16. Popis návaznosti investic na nabídku cestovního ruchu / Opis powiązania inwestycji z ofertą turystyczną.
 17.  Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis verze CZ / Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis versja CZ.
 18. Katalog cen – mediány (nie obowiązuje podczas I i II naboru wniosków)/ Katalog Cen – mediány (nevztahuje se na I a II výzvu k podávání žádostí).
 19. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze CZ.
 20. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze PL.
 21. Vliv projektů na životní prostředí / Wpływ projektu na środowisko.
 22. CHECK LIST – Odborné vyjádření – stavební expert/rozpočtář / Lista sprawdzająca – Opinia eksperta – ekspert ds. budowlanych/kosztorysant.

PŘÍLOHY K PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:

Dohoda o spolupráci na malém projektu (projekty s VP).
Prohlášení o partnerství (projekty samostatně realizované).
Mapa umístění malého projektu.
Podrobný rozpočet malého projektu.
Doklad o vhodnosti subjektu / doklad o právní subjektivitě – oba partneři.
Doklad jednatelského oprávnění – nevyplývá-li z dokladu o právní subjektivitě.
Čestné prohlášení vedoucího partnera/partnera malého projektu.
Oświadczenie beneficjenta wiodącego / partnera projektu – jen pro polské příjemce.
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Opinia organu ochrony przyrody RDOŚ.
Popis zajištění účastníků z obou stran hranice pro projekty s indikátorem PCO85 / Opis zapewnienie uczestników z obu stron granicy dla projektów ze wskaźnikiem PCO85.
Popis návaznosti investic na nabídku cestovního ruchu / Opis powiązania inwestycji z ofertą turystyczną.
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Oświadczenie wnioskodawcy w trybie de minimis.

Výpis z katastru nemovitostí.
Povolení vydané příslušným stavebním úřadem.
Projektová dokumentace.
Stavební rozpočet dle ceníkových soustav.
Katastrální mapa s barevným vyznačením dotčených nemovitostí.
Dokumenty prokazující, že malý projekt nemá negativní vliv na území soustavy NATURA 2000.
Závazek zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu.

Skip to content