O Euroregionu
O Euroregionu wewillweb 2020-02-06
Co je euroregion?

Euroregion je sdružení dvou nebo více subjektů představujících regiony sousedních států, které vzniklo na základě vnitřního práva příslušných zemí uzavřením dohody o spolupráci mezi nimi.
Vedle Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je euroregionální spolupráce nejužší a nejvíce institucionalizovanou formou přeshraniční spolupráce. Nezbytným prvkem a charakteristickým rysem tohoto typu spolupráce je strukturální prvek. Činnost euroregionů tvoří institucionální a právní rámec, tj. vytváření sdružení, rad, sekretariátů, pracovních skupin a řídících výborů.
Jeho název je odvozen od nejstarší iniciativy přeshraniční spolupráce „EUROREGIO“, která byla založena v roce 1958 v nizozemsko-německém pohraničí mezi Enschede a Granau. Od té doby se pojem „euroregion“ hojně používá, přestože není uváděn v oficiálních dokumentech o přeshraniční výměně mezi zeměmi ani v oficiálních dokumentech Evropské unie.

V závislosti na jejich původu a modelu členství lze rozlišit dva typy euroregionů:

Místní samospráva:

Euroregiony vznikají institucionalizací stávající přeshraniční spolupráce a jsou výsledkem iniciativy zdola nahoru; podmínkou členství v euroregionu je vstup do sdružení samosprávných celků na obou stranách hranice; tento typ euroregionů se vyskytuje především na západní a jižní hranici Polska.

Správní a vládní:

Podnět k vytvoření tohoto typu euroregionu přichází od regionální nebo dokonce centrální vlády; přijímání členů probíhá přímo prostřednictvím euroregionálních struktur, což je typ charakteristický pro přeshraniční spolupráci na severních a východních hranicích.

Euroregiony na hranicích Polska
Západní hranice
 • Pomořansko – založeno 15. prosince 1995.
 • Pro Europa Viadrina – založeno 21. prosince 1993.
 • Spree-Neisse-Beaver – založeno 21. září 1993.
 • Neisse-Nisa-Nisa – založeno 21. prosince 1991.
Jižní hranice
 • Glacensis – založeno 5. prosince 1996.
 • Praděd – založen 2. července 1997.
 • Slezsko – založeno 20. září 1998.
 • Cieszyńskie Slezsko – založeno 22. dubna 1998.
 • Beskydy – založeno 9. června 2000.
 • Tatry – založeno 26. srpna 1994.
 • Carpathian – založeno 14. února 1993.
Východní hranice
 • Bug – založeno 29. září 1995.
 • Bělověžský prales – založen 25. května 2002.
 • Niemen – založeno 6. června 1997.
Severní hranice
 • Baltic – založeno 22. února 1998.
Historie Euroregionu Beskydy

Euroregion Beskydy byla založena v roce 2000 na základě dohody „Beskydy bez hranic“, která vznikla z iniciativy místních orgánů beskydských obcí na polsko-slovensko-českém pohraničí. Formálně je Euroregion Beskydy organizací složenou ze tří národních sdružení, jejichž členy jsou především samosprávné celky z Polska, České republiky a Slovenska.

Orgány sdružení „Region Beskydy“ jsou: valná hromada členů, představenstvo a výbor pro audit. Předsedou sdružení „Region Beskydy“ je
Jarosław Klimaszewski
a vedoucím kanceláře je
Marcin Filip
.

Založení Euroregionu Beskydy vycházelo z potřeby vzájemného poznávání obcí, které spolu sousedí již po generace, ale které k tomu dosud neměly příležitost prostřednictvím národního administrativního členění. Vstup zemí Euroregionu Beskydy do Evropské unie rozhodně podpořil kontakty a přispěl také k odbourání kulturních bariér mezi obyvateli Euroregionu Beskydy. Polsko, Česká republika a Slovensko mají kromě společných slovanských kořenů mnoho společného a prostřednictvím společných aktivit realizovaných pod hlavičkou Euroregionu Beskydy je možné rozvíjet a prohlubovat partnerství mezi obyvateli těchto tří sousedních zemí.

Oblast Euroregionu Beskydy

Euroregion Beskydy zahrnuje příhraniční oblasti Beskyd. Na polské straně euroregion zahrnuje příhraniční část Slezského a Malopolského vojvodství (ve slezské části euroregion zahrnuje Bielsko-Bělou (městský okres) a jeho okolí, dále okresy Pszczyna a Żywiec, v malopolské části okresy Suski a Oświęcim), na slovenské straně Žilinské vojvodství a na české straně okresy Fr. K. Hradec Králové a Hradec Králové.ýdek- Mistek. Euroregion Beskydy se rozkládá na území o celkové rozloze cca. 6 343 km², z toho polská část: 3 288 km², slovenská část: 2 083 km², česká: 972 km².

S výraznou zelenou vlnou Euroregionu Beskydy je spojena většina obyvatel okresů Bielsko, Żywieckie a Podlasie, pszczyński, suski, oświęcimski a město Bielsko-Biała. Specifický logotyp odkazující na zelené kopce Beskyd je k vidění na vstupních cedulích většiny obcí ve výše uvedených okresech. To je zhruba rozloha polské části Euroregionu Beskydy, ale je třeba připomenout, že se jedná pouze o třetinu jeho rozlohy, protože Euroregion Beskydy tvoří celkem tři země: Polsko, Česká republika a Slovensko.

Euroregion Beskydy v číslech

V dubnu 2019 ukončil Statistický úřad v Katovicích, pobočka Bielsko-Biała, práce na dokončení souboru statistických údajů charakterizujících socioekonomickou situaci obcí a okresů Slezského a Malopolského vojvodství, které jsou členy Euroregionu Beskydy. Publikace vydaná pod názvem „Euroregion Beskydy v číslech“ uvádí mimo jiné následující. v tabulkové formě základní informace o demografických údajích, trhu práce, sociálních statistikách, obecních financích a ekonomických subjektech. Široký časový rozsah kompilací zahrnující roky 2000-2017 umožňuje srovnání a statistické analýzy.

Skip to content