O sdružení
O sdružení wewillweb 2020-02-06
O sdružení

Naším posláním je realizovat aktivity zaměřené na aktivizaci a prohloubení spolupráce mezi místními komunitami v polsko-česko-slovenském pohraničí. V rámci podpory myšlenky evropské spolupráce a jednoty se uskutečňuje řada aktivit, které umožňují obyvatelům pohraničí objevovat společné kořeny, tradice a zvyky a budovat nové vztahy a vazby, které přispějí k rovnoměrnému a vyváženému rozvoji regionu a sblíží jeho obyvatele a instituce v příhraničních oblastech. Toho lze dosáhnout realizací programů a projektů v příhraničních oblastech.

Naše cíle
výměna zkušeností a informací o regionálním rozvoji a trhu práce, územním plánování a stavebnictví.
podpora prevence a odstraňování následků přírodních katastrof, péče o bezpečnost občanů a vzájemná spolupráce záchranných složek na území euroregionu.
řešení společných problémů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a telekomunikací.

01


řešení běžných ekologických a environmentálních problémůřešení společných problémů hospodářství, obchodu, průmyslu, malých a středních podniků.

řešení otázek souvisejících se zemědělstvím, lesnictvím, potravinářským průmyslem.

02

rozvoj cestovního ruchu, turistického ruchu včetně jeho zlepšení v příhraniční oblasti.navázání spolupráce v oblasti vzdělávání, výměny mládeže a sportu, školství.


podpora kulturních výměn a zachování společného kulturního dědictví.

03

Historie

Sdružení „Region Beskydy“ bylo založeno 20. července 1999. se sídlem v Bielsku-Białé. Společně se svými protějšky z České republiky (Sdruženi Region Beskydy) a Slovenska (Združenie Region Beskydy) byla založena za účelem koordinace aktivit v rámci Euroregionu Beskydy.

Hlavním cílem sdružení „Region Beskydy“ je usilovat o integraci místní komunity z příhraničních oblastí Polska, Slovenska a České republiky. Činnosti prováděné v této oblasti zahrnují: pořádání euroregionálních kulturních, vzdělávacích, sportovních a rekreačních akcí. Tyto akce přibližují kulturu a tradice a pomáhají lidem lépe poznat své sousedy ze zahraničí. Cílem všech aktivit je „odbourat bariéry“ mezi zeměmi a usnadnit přístup k hospodářství, kultuře a vzdělání sousedů za hranicemi. Vytváření sítí přeshraniční spolupráce nebo turistických stezek v rámci projektů pomáhá sbližovat obyvatelstvo v příhraničí. Důležité je také vypracování společných strategií proti katastrofám, nehodám a jiným přírodním pohromám na jihu. Sdružení „Region Beskydy“ je jedním z mála sdružení v Polsku, které si stanovilo takto širokou oblast činnosti. Souvisí to i se specifiky území Euroregionu Beskydy, které je velmi atraktivní jak z hlediska hospodářského rozvoje, tak z hlediska cestovního ruchu.

Nejdůležitější činností sdružení Region Beskydy je správa tzv. Fond mikroprojektů. Během své více než dvacetileté činnosti realizovalo sdružení na území Euroregionu Beskydy následující programy:

  • PHARE CBC Polsko – Slovensko,

  • Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Polská republika – Slovenská republika 2004-2006,

  • Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika 2004-2006,

  • Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013,

  • Program přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013,

  • Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020,

  • programu INTERREG V-A Polsko-Slovensko 2014-2020,

  • Program Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027,

  • Program Interreg CZ-PL 2021-2027.

Již řadu let mohou díky činnosti Sdružení Region Beskydy získávat subjekty, jako jsou samosprávné celky, nadace, spolky, regionální kulturní centra apod., dotace na realizaci neziskových projektů, které slouží široce chápaným potřebám společnosti v regionu Podbeskydí. Tyto projekty hrají velmi důležitou roli v rámci přeshraniční spolupráce mezi třemi sousedními zeměmi, které tvoří Euroregion Beskydy. Jejich realizace přímo přispívá k posílení regionálních vazeb, prohloubení integrace a rozvoje v sociální, hospodářské a kulturní oblasti.

Skip to content