O stowarzyszeniu
O stowarzyszeniu wewillweb 2020-02-06
O stowarzyszeniu

Naszą misją jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej podejmowane są liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Osiągnąć to możemy poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych. 

Nasze cele
wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu i rynku pracy, planowanie przestrzenne i budownictwo
wspieranie działań prewencji i usuwania skutków klęsk żywiołowych, opieki nad bezpieczeństwem obywateli i wzajemnej współpracy służb ratowniczych na terenie Euroregionu
rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności i telekomunikacji

01


rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnegorozwiązywanie wspólnych problemów gospodarki, handlu, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw

rozwiązywanie problemów dotyczących rolnictwa, gospodarki leśnej, przemysłu spożywczego

02

rozwój turystyki, ruchu turystycznego z uwzględnieniem jego poprawy w obszarze przygranicznympodejmowanie współpracy w zakresie szkolnictwa, wymiany młodzieży i sportu, oświaty


wspieranie działań na rzecz wymiany kulturalnej i opieki nad wspólnym dziedzictwem kulturalnym

03

Historia

Stowarzyszenie „Region Beskidy” powołane zostało w dniu 20 lipca 1999 r. z siedzibą w Bielsku-Białej. Wraz ze swoimi odpowiednikami z Czech (Sdruženi Region Beskydy) i Słowacji (Združenie Region Beskydy) powstało w celu koordynowania działań w ramach Euroregionu Beskidy.

Głównym założeniem Stowarzyszenia „Region Beskidy” jest działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej z przygrancznych terenów Polski, Słowacji i Czech. Czynności podejmowane w tym zakresie to m.in.: organizowanie euroregionalnych imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowo – rekreacyjnych. Imprezy te przybliżają kulturę i tradycje oraz pomagają lepiej poznawać swoich sąsiadów z zagranicy. Wszystkie działania mają „znosić bariery” pomiędzy państwami i ułatwić dostęp do gospodarki, kultury, edukacji sąsiadów zza granicy. Tworzenie sieci kooperacji transgranicznych, czy też szlaków turystycznych w ramach projektów pomaga zbliżyć ludność pogranicza do siebie. Ważną sprawą jest także wypracowanie wspólnych strategii mających na celu przeciwdziałanie katastrofom, awariom i innym klęskom żywiołowym na południu kraju. Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako jedno z nielicznych stowarzyszeń w Polsce, wyznaczyło sobie taki szeroki obszar działań. Wiąże się to także ze specyfiką obszaru Euroregionu Beskidy, który jest bardzo atrakcyjny zarówno pod względem rozwoju gospodarki, jak i turystyki.

Najważniejszą działalnością Stowarzyszenia „Region Beskidy” jest zarządzanie tzw. Funduszem Mikroprojektów. W trakcie ponad dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenie zrealizowało na obszarze Euroregionu Beskidy poniższe programy:

  • PHARE CBC Polska – Słowacja,

  • Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2004-2006,

  • Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2004-2006,

  • Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

  • Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,

  • Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020,

  • Programu INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020,

  • Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027,

  • Programu Interreg CZ-PL 2021-2027.

Już od wielu lat dzięki działalności Stowarzyszenia „Region Beskidy” podmioty takie jak jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, regionalne ośrodki kultury itp. mogą otrzymywać dotacje na realizacje projektów nie nakierowanych na zysk, a służących szeroko rozumianemu zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa regionu podbeskidzia. Projekty te pełnią bardzo istotną rolę w kontekście współpracy transgranicznej pomiędzy trzema sąsiadującymi krajami wchodzącymi w skład Euroregionu Beskidy. Ich realizacja w sposób bezpośredni przyczynia się do zacieśniania więzi regionalnych, pogłębiania integracji oraz do rozwoju w dziecinach: społecznej, gospodarczej, kulturalnej.

Skip to content