Nabory
Nabory SK wewillweb 2023-10-20


Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/3
zaprasza:
do składania
wniosków o dofinansowanie małych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027

Nabór jest uruchomiony w:
Priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (dostępna w I naborze alokacja
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
1 000 000,00 EUR)

Czas trwania naboru
od 24.10.2023 do 12.01.2024 do godziny 15:00

Termin i forma składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i raportów.

GENERATOR dostępny jest pod adresem: www.e-interreg.eu

Wnioski można składać najpóźniej do dnia: 12 stycznia 2024 roku
do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu wniosku wraz z załącznikami
w formie elektronicznej w Generatorze wniosków i raportów.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania małego projektu:
– wartość dofinansowania z EFRR: min. 10 000,00 EUR max. 80 000,00 EUR
– całkowita wartość budżetu małego projektu: min. 12 500,00 EUR max. 100 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych małego projektu.

Kurs przeliczeniowy kosztów z waluty PLN na walutę EUR – dotyczy tylko polskich wnioskodawców. Kurs euro obowiązujący dla pierwszego naboru: 1 EUR = 4,6343 PLN (kurs obrachunkowy stosowany przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie tj. w miesiącu październik 2023 r.)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to II kwartał 2024 r.

Kto może składać wnioski?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów przez uprawnione podmioty z Polski i Słowacji, których podstawowym celem działalności nie jest osiąganie zysku.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty:
które posiadają osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowym

Jeżeli Państwa instytucja nie posiada osobowości prawnej, to nie możesz samodzielnie starać się o środki na dofinansowanie małego projektu. W takiej sytuacji Państwa jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) może w Państwa imieniu ubiegać się o dofinansowanie, a Państwa instytucja, która będzie merytorycznie i/lub finansowo realizować mały projekt powinna zostać wskazana we wniosku o dofinansowanie jako jednostka realizująca.
– które posiadają siedzibę na obszarze wsparcia Funduszu Małych Projektów,
w ramach którego chcieliby Państwo realizować mały projekt

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest udział uprawnionych podmiotów spoza obszaru wsparcia danego FMP pod warunkiem, że udział tych podmiotów jest konieczny dla osiągnięcia celów danego małego projektu, a działania realizowane będą na terenie objętym danym projektem FMP lub będą przynosić mu korzyść (Uwaga! W małych projektach przedstawiciele spoza Polski i Słowacji mogą uczestniczyć jedynie bez wkładu finansowego).
których podstawowym celem działalności nie jest osiąganie zysku
– które wpisują się w jeden z typów uprawnionych podmiotów.

Lista kwalifikowanych podmiotów znajduje się w rozdziale 5.3 Podręcznika beneficjenta małych projektów.

Obszar wsparcia:
Po stronie polskiej: powiat cieszyński, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała, powiat pszczyński, powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat suski, gmina Pcim z powiatu myślenickiego.
Po stronie słowackiej: okresy z  Kraju Żylińskiego: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Žilina.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE W FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW:

Dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów otrzymają wyłącznie małe projekty, które charakteryzują się szerokim oddziaływaniem transgranicznym, realną współpracą pomiędzy partnerami oraz trwałymi produktami.

Małe projekty muszą ponadto:
być realizowane przez kwalifikujących się beneficjentów i partnerów, co do zasady w obszarze wsparcia danego Funduszu Małych Projektów

Zgodnie z zapisami punktu 5.6 Podręcznika dopuszczalna jest możliwość realizacji działań przewidzianych w małym projekcie poza obszarem wsparcia danego Funduszu Małych Projektów, a także na terytorium państwa trzeciego (np. udział w targach turystycznych) pod warunkiem, że takie działania są niezbędne do realizacji małego projektu, będą miały korzystny wpływ na obszar wsparcia projektu FMP i zostanie to uzasadnione we wniosku o dofinansowanie małego projektu.
przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych programu
– realizować działania i wskaźniki produktu oraz rezultatu przypisane odpowiedniej osi priorytetowej
– być zgodne z zasadami horyzontalnymi

JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA REALIZOWAĆ W MAŁYCH PROJEKTACH

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I PRZYRODNICZYM LUB TURYSTYKĄ, takie jak:
– Wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych/innowacyjnych/ zintegrowanych produktów/usług/ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym;
– Zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym;
– Tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia jako atrakcyjny cel turystyczny;
– Budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu (w tym Nowy Europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych.

Szczegółowe wskazanie działań możliwych do zrealizowania i niekwalifikowalnych
w ramach małego projektu wraz z przykładami zawiera PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA MAŁYCH PROJEKTÓW W PROGRAMIE INTERREG POLSKA − SŁOWACJA 2021–2027 rozdział 5.4.1.

Kryteria wyboru małych projektów
Wnioski złożone w ramach I naboru będą podlegały następującej ocenie:  
– ocenie formalnej i kwalifikowalności
– ocenie jakościowej

Kryteria oceny i wyboru małych projektów określone zostały w załącznikach 4 oraz 5 do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów w Programie INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2021-2027.

Informacje na temat zasad oceny i wyboru małych projektów znajdują się w rozdziale 6.4 oraz 6.5 Podręcznika.

Niezbędne dokumenty:

Pakiet aplikacyjny dostępny jest w formie elektronicznej
na stronie
www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze Stowarzyszenia pod adresem ul. Widok 18/3, 43-300 Bielsko-Biała.

Dla beneficjentów z Polski:
Podręcznik beneficjenta małych projektów_1.0.pdf
Załączniki do Podręcznika beneficjenta małych projektów_1.0

Dla beneficjentów ze Słowacji: 
Príručka pre prijímateľov malých projektov_1.0.pdf
Prílohy k Príručke pre prijímateľa malých projektov_1.0

dokumenty w wersji edytowalnej PL.zip
dokumenty w wersji edytowalnej SK.zip

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Dokument programowy, Rozporządzenia oraz Podręcznik Beneficjenta wraz z załącznikami dostępny jest na stronie programu: https://pl.plsk.eu/

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji – wszelkich informacji udziela:

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/3
tel. 0048 33 488 89 24,
tel. 0048 503 109 544
email: 
n.lesinska@euroregion-beskidy.pl
b.baranska@euroregion-beskidy.pl

Skip to content