Fundusz Małych Projektów (FMP)
Fundusz Małych Projektów (FMP) SK wewillweb 2023-10-20

Stowarzyszenie „Region Beskidy” jest Beneficjentem Funduszu Małych Projektów (dalej FMP) w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

FMP o łącznej wartości 24.241.212,50 EUR (w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 19.392.970 EUR) jest wyodrębnioną częścią programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Program ten wspiera rozwój pogranicza polsko-słowackiego poprzez realizację projektów dotyczących problemów/możliwości pogranicza, które nie mogą zostać w wystarczającym stopniu rozwiązane/wykorzystane samodzielnie przez pojedynczy kraj, ale wymagają współpracy partnerów z Polski i ze Słowacji. Dlatego znakiem rozpoznawczym tego programu jest transgraniczny wymiar wspieranych działań i inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem celów programu dostępnym na stronie www.plsk.eu .

Jako Beneficjent Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „INTERREG Beskidy PL-SK /INTERREG Beskydy PL-SK”.

Nazwa projektu FMP: „INTERREG Beskidy PL-SK /INTERREG Beskydy PL-SK”
Numer projektu: PLSK.03.01-IP.01-0001/23
Priorytet: 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.
Okres realizacji: od 01.06.2023 r. do 31.12.2027 r.
Cele projektu FMP: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności pogranicza Polsko-Słowackiego poprzez działania na rzecz wzmacniania kultury, przyrody i turystyki dzięki wdrażaniu małych projektów.
Cele szczegółowe:
– rozwój zrównoważonej turystyki,

– zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
– budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy.

Projekt FMP jest odpowiedzią na problemy pogranicza, wyzwania społeczności lokalnej i jest instrumentem łączenia różnych grup oraz realizowania ich potrzeb.
Realizacja projektu pogłębi współpracę transgraniczną, więzi społeczne, wzmocni kulturę, przyrodę oraz turystykę.

Wsparcie finansowe:
Budżet projektu FMP obejmuje zarówno środki na dofinansowanie małych projektów (minimalnie 80% budżetu danego projektu FMP), jak i środki na pokrycie kosztów zarządzania projektem FMP (maksymalnie 20% całkowitego budżetu danego projektu FMP).

Całkowita wartość projektu:
4 848 242,50 EUR

Wysokość  dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
3 878 594,00 EUR

Zadania, działania, które będą realizowane w projekcie:
Realizacja małych projektów

– Zarządzanie projektem FMP

Wnioski o dofinansowanie w projekcie FMP mogą składać podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, oraz podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mały projekt.

O dofinansowanie ubiegać mogą się jednostki:
– które posiadają osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.

Jeżeli dana instytucja nie posiada osobowości prawnej, to nie ma możliwości samodzielnie starać się o środki na dofinansowanie małego projektu. W takiej sytuacji Państwa jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) może w imieniu Państwa jednostki ubiegać się o dofinansowanie, a Państwa instytucja, która będzie merytorycznie i/lub finansowo realizować mały projekt powinna zostać wskazana we wniosku o dofinansowanie jako jednostka realizująca mały projekt.
– które posiadają siedzibę na obszarze wsparcia Funduszu Małych Projektów, w ramach którego chcą realizować mały projekt.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział uprawnionych podmiotów spoza obszaru wsparcia danego FMP pod warunkiem, że ich udział jest konieczny dla osiągnięcia celów danego małego projektu, a działania realizowane będą na terenie objętym danym projektem FMP lub będą przynosić mu korzyść.

Uwaga! W małych projektach przedstawiciele spoza Polski i Słowacji mogą uczestniczyć jedynie bez wkładu finansowego.

– których podstawowym celem działalności nie jest osiąganie zysku.
– które wpisują się w jeden z typów uprawnionych podmiotów.

Beneficjentem nie może być podmiot, którego podstawowym celem działalności jest osiąganie zysku. PODMIOTAMI NIEUPRAWNIONYMI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA są m.in. osoby fizyczne, partie polityczne, a także przedsiębiorcy prywatni.

Uwaga: O środki w programie nie mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty przez nie kontrolowane lub od niej zależne, które posiadają akt prawny powodujący nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki, tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Uprawnione do realizacji małych projektów podmioty to m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi oraz ich stowarzyszenia i związki;

  • podmioty, w których większość jednostek/udziałów należy do jednostki samorządowej lub samorządowego związku/ zrzeszenia (większość oznacza 50+1 jednostek lub udziałów należy do samorządu lub jego związku /zrzeszenia);

  • inne jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych;

  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu a także podmioty tworzące system oświaty;

  • organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką celu szczegółowego (w tym po stronie polskiej stowarzyszenia tworzące euroregiony);

  • inne zgodnie z zał. 2.1. i 2.2. do Podręcznika programu za wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP).

Pełna lista kwalifikowanych podmiotów dostępna jest w załączniku 2.1. i 2.2. do Podręcznika Programu dostępnym poniżej:

UWAGA O ŚRODKI NA REALIZACJĘ MAŁYCH PROJEKTÓW MOGĄ STRAĆ SIĘ INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZARÓWNO Z POLSKI JAK I ZE SŁOWACJI, KTÓRE SPRŁNIAJĄ WYMOGI DOT. KWLIFIKOWALNOŚCI PODMIOTÓW W PROGRAMIE.

Po stronie Polski

• podregion bielski: powiat cieszyński, powiat bielski, powiat żywiecki, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała;

• podregion tyski: powiat pszczyński;

• podregion oświęcimski: powiat wadowicki, powiat oświęcimski;

• podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego;

• podregion nowotarski: powiat suski;

Po stronie Słowacji
(okres z Kraju Żylińskiego):

• Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin,

• Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo

Skip to content