Fond malých projektov (FMP) SK
Fond malých projektov (FMP) wewillweb 2023-10-20

Združenie „Región Beskydy“ je prijímateľom prostriedkov z Fondu malých projektov
(ďalej len FMP) v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

FMP v celkovej hodnote 24 241 212,50 EUR (z toho 19 392 970 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) je oddelenou súčasťou programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Tento program podporuje rozvoj poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom realizácie projektov zameraných na riešenie problémov/príležitostí pohraničia, ktoré nemôže dostatočne vyriešiť/využiť len jedna krajina, ale vyžadujú spoluprácu partnerov z Poľska a Slovenska. Preto je charakteristickým znakom tohto programu cezhraničná dimenzia podporovaných aktivít a investícií.

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s podrobným opisom cieľov programu, ktorý je k dispozícii na www.plsk.eu .

Združenie Región Beskydy ako prijímateľ prostriedkov z Fondu malých projektov Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 realizuje projekt s názvom „INTERREG Beskidy PL-SK /INTERREG Beskydy PL-SK“.

Názov projektu FMP: „INTERREG Beskydy PL-SK /INTERREG Beskydy PL-SK”

Číslo projektu: PLSK.03.01-IP.01-0001/23

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách.

Obdobie realizácie: od 1.6.2023 do 31.12.2027.

Ciele projektu FMP: Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom aktivít posilňujúcich kultúru, prírodu a cestovný ruch prostredníctvom realizácie malých projektov.

Špecifické ciele:

 • rozvoj udržateľného cestovného ruchu,

 • zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva,

 • budovanie ľudských kapacít a zvyšovanie úrovne vedomostí..

Projekt FMP je odpoveďou na problémy pohraničia, výzvy miestnej komunity a je nástrojom na spájanie rôznych skupín a uspokojovanie ich potrieb.

Realizáciou projektu sa prehĺbi cezhraničná spolupráca, sociálne väzby, posilní sa kultúra, príroda a cestovný ruch.

Wzory finančnej podpory:

Rozpočet projektu FMP zahŕňa prostriedky na malé projekty (minimálne 80 % rozpočtu daného projektu FMP) ako aj prostriedky na náklady na riadenie projektu FMP (maximálne 20 % celkového rozpočtu daného projektu FMP).

Úplná hodnota projektu:

4 848 242,50 EUR

Výška spolufinancovania Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

3 878 594,00 EUR

Úlohy, aktivity, ktoré sa budú realizovať v rámci projektu:

 • Realizácia malých projektov
 • Riadenie projektu FMP

Žiadosť o financovanie v rámci projektu FMP môžu predkladať subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platným vnútroštátnym právom a subjekty s právnou subjektivitou, ktoré žiadajú o financovanie v mene podriadeného subjektu, ktorý bude realizovať malý projekt.

Jednotky, ktoré sa môžu uchádzať o financovanie:

 • ktoré majú právnu subjektivitu podľa platného vnútroštátneho práva.

Ak vaša inštitúcia nemá právnu subjektivitu, nemôže sama požiadať o financovanie malého projektu. V takom prípade môže vaša nadriadená inštitúcia (s právnou subjektivitou) požiadať o financovanie v mene vašej jednotky a vaša inštitúcia, ktorá bude malý projekt vecne a/alebo finančne realizovať, by mala byť v žiadosti o grant uvedená ako jednotka, ktorá malý projekt realizuje.

 • ktoré sa nachádzajú v oblasti podpory z Fondu malých projektov, v rámci ktorého chcú realizovať malý projekt.

Vo výnimočných prípadoch je povolená účasť oprávnených subjektov z oblasti mimo oblasti podpory FMP za predpokladu, že ich účasť je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov daného malého projektu a aktivity sa budú realizovať v oblasti, na ktorú sa vzťahuje daný projekt FMP, alebo budú pre projekt prínosom.

Upozornenie! Zástupcovia spoza územia Poľska a Slovenska sa môžu na malých projektoch zúčastniť výlučne bez finančného vkladu.

 • ktorých hlavným cieľom činnosti nie je dosahovanie zisku.

 • ktoré zodpovedajú jednému z typov oprávnených subjektov.

Prijímateľom nemôže byť subjekt, ktorého hlavným predmetom činnosti je dosahovanie zisku. Medzi subjekty, ktoré nemajú právo prijímať finančné prostriedky, patria okrem iného fyzické osoby, politické strany, ako aj súkromní podnikatelia.

Poznámka: Miestne orgány alebo subjekty nimi kontrolované alebo od nich závislé, ktoré majú právny akt, na základe ktorého robia neoprávnené rozdiely, vylúčenia alebo obmedzenia na základe akéhokoľvek dôvodu, t. j.: pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, tiež nie sú oprávnené žiadať o financovanie v rámci programu.

Medzi subjekty oprávnené realizovať malé projekty patria:

 • jednotky miestnej samosprávy spolu s ich podriadenými organizačnými jednotkami a ich združeniami a zväzmi;

 • subjekty, v ktorých väčšina jednotiek/podielov patrí miestnej samospráve alebo jej združeniu/spolku (väčšina znamená, že 50+1 jednotiek alebo podielov patrí miestnej samospráve alebo jej združeniu/spolku);

 • iné subjekty zriadené štátom alebo miestnou samosprávou na poskytovanie verejných služieb;

 • subjekty tvoriace a pôsobiace v systéme vysokoškolského vzdelávania a vedy a subjekty tvoriace systém vzdelávania;

 • mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú špecifickým cieľom (vrátane združení vytvárajúcich euroregióny na poľskej strane);

 • ostatné subjekty v súlade s prílohami 2.1 a 2.2 Príručky programu, s výnimkou malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“)

Úplný zoznam oprávnených subjektov je dostupný v prílohe 2.1 a 2.2 Príručky programu, ktorá je dostupná nižšie:

Príloha 2.1. Poľské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok 3.0
Príloha 2.2. Slovenské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok 3.0

POZOR: INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE Z POĽSKA AJ SLOVENSKA, KTORÉ SPĹŇAJÚ PODMIENKY OPRÁVNENOSTI PROGRAMU, MÔŽU ŽIADAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA REALIZÁCIU MALÝCH PROJEKTOV.

Na poľskej strane: tešínsky okres, bielsky okres, żywiecky okres, mesto s postavením okresu – Bielsko-Biała , pszczyńský okres, wadowický okres, osvienčimský okres, suský okres, gmina Pcim myślenického okresu.

Na slovenskej strane: okresy zo Žilinského kraja: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Žilina.

VÝBOR PRE MALÉ PROJEKTY je najdôležitejším orgánom, ktorý riadi činnosť každého Fondu malých projektov v poľsko-slovenskom pohraničí. Medzi hlavné úlohy Výboru patrí VÝBER TAKÝCH PROJEKTOV NA SPOLUFINANCOVANIE, ktoré najlepšie prispievajú k dosiahnutiu cieľov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 –2027. 

Správca Fondu malých projektov – Združenie Región Beskydy konajúci na základe kapitoly
6.2 Príručky programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 vymenúva Výbor pre malé projekty
za účelom výberu malých projektov a plnenia ďalších úloh stanovených v Rokovacom poriadku Výboru v rámci implementovaného Fondu malých projektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko
2021 – 2027.

Medzi úlohy Výboru pre malé projekty patrí:
a) Prijatie Rokovacieho poriadku Výboru pre malé projekty zohľadňujúceho ustanovenia
o predchádzaní konfliktu záujmov a o uplatňovaní zásady transparentnosti a jeho zmien.
b) Schvaľovanie zloženia Výboru pre malé projekty a jeho zmien.
c) Schvaľovanie zoznamu expertov na základe kritérií stanovených v Pravidlách výberu a práce expertov.
d) Vymenovanie Komisie pre vybavovanie odvolaní spomedzi kandidátov navrhnutých Správcom FMP v súlade s ustanoveniami uvedenými v Rokovacom poriadku Komisie pre vybavovanie odvolaní.
e) Výber malých projektov na realizáciu podľa týchto pravidiel:
− Výbor je informovaný o projektoch zamietnutých z formálnych dôvodov a o projektoch, ktoré neboli odporúčané na základe výsledkov kvalitatívneho hodnotenia,
− Výbor posudzuje projekty odporúčané na poskytnutie finančného príspevku skupinou expertov
a rozhoduje o ich výbere a schválení na realizáciu alebo o ich zamietnutí,
− Výbor pri výbere malých projektov na financovanie vychádza z výsledkov kvalitatívneho hodnotenia. Môže však zohľadniť aj ďalšie faktory alebo sformulovať ďalšie podmienky, odporúčania a pokyny pre malé projekty vybrané na spolufinancovanie, ktoré budú musieť byť splnené vo fáze zazmluvňovania.
f) Hlasovanie o žiadosti o príspevok žiadateľa, ktorého námietky týkajúce sa výberu malého projektu posúdila Komisia pre vybavovanie odvolaní v súlade s odvolacím konaním.
g) Schvaľovanie zmien v malých projektoch, ak sa vyžaduje súhlas Výboru v súlade s pravidlami stanovenými v Príručke pre prijímateľa malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko
2021-2027.
h) Preskúmanie všetkých otázok, ktoré majú vplyv na realizáciu FMP a prijatých nápravných opatrení.
i) Analýza pokroku v implementácii FMP a dosahovaní jeho cieľov.
j) Dohľad nad efektívnosťou a správnou realizáciou malých projektov.
k) Vypracovávanie odporúčaní pre Správcu FMP vrátane odporúčaní týkajúcich sa zníženia administratívnej záťaže žiadateľov/prijímateľov malých projektov a monitorovanie plnenia týchto odporúčaní.
l) Vykonávanie iných úloh, ako sú uvedené, ak je to odôvodnené účelom, na ktorý bol zriadený.

Zloženie Výboru pre malé projekty: 

1. Členmi Výboru pre malé projektu s hlasovacím právom sú zástupcovia nasledujúcich inštitúcií
a organizácií z Poľska a zo Slovenska:
a) Správca FMP,
b) regionálne/miestne/obecné orgány a iné verejné inštitúcie,
c) hospodárski/sociálni partneri/organizácie zastupujúce občiansku spoločnosť,
d) mimovládne organizácie pôsobiace v tematickej oblasti daného FMP

pričom každú inštitúciu s hlasovacím právom môže zastupovať len jeden člen.

2. Členmi Výboru pre malé projekty ako pozorovatelia bez hlasovacieho práva sú zástupcovia týchto inštitúcií:
a) Riadiaci orgán,
b) Národný orgán,
c) Spoločný sekretariát,
d) Národný kontrolór,

pričom na zasadnutí sa môže zúčastniť len jeden pozorovateľ za danú inštitúciu.

3. Na práci Výboru sa môže zúčastňovať aj zástupca Európskej komisie plniac poradenskú a monitorovaciu úlohu.

Rokovací poriadok a Zloženie Výboru pre malé projekty sú k dispozícii nižšie:

Rokovací poriadok_1.0

Zloženie Výboru pre malé projekty

Skip to content