O Euroregióne
O Euroregióne wewillweb 2020-02-06
Čo je to euroregión?

Euroregión je združenie dvoch alebo viacerých subjektov, ktoré predstavujú regióny susedných štátov, vytvorené na základe vnútorného práva príslušných krajín uzavretím dohody o spolupráci medzi nimi.
Popri Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) je euroregionálna spolupráca najužšou a najviac inštitucionalizovanou formou cezhraničnej spolupráce. Nevyhnutným prvkom a charakteristickým znakom tohto typu spolupráce je štrukturálny prvok. Činnosť euroregiónov tvorí inštitucionálny a právny rámec, t. j. vytvorenie združení, rád, sekretariátov, pracovných skupín, riadiacich výborov.
Jeho názov je odvodený od najstaršej iniciatívy cezhraničnej spolupráce „EUROREGIO“, ktorá bola založená v roku 1958 v holandsko-nemeckej pohraničnej oblasti medzi mestami Enschede a Granau. Odvtedy sa pojem „euroregión“ začal široko používať napriek tomu, že sa neuvádza v oficiálnych dokumentoch o cezhraničnej výmene medzi krajinami ani v oficiálnych dokumentoch Európskej únie.

V závislosti od ich pôvodu a modelu členstva možno rozlišovať dva typy euroregiónov:

Miestna samospráva:

Euroregióny vznikajú inštitucionalizáciou existujúcej cezhraničnej spolupráce a sú výsledkom iniciatívy zdola nahor; podmienkou členstva v euroregióne je vstup do združenia samosprávnych jednotiek na oboch stranách hranice; tento typ euroregiónov sa nachádza najmä na západných a južných hraniciach Poľska.

Administratívne a vládne:

Podnet na vytvorenie tohto typu euroregiónu pochádza od regionálnej alebo dokonca ústrednej vlády; prijímanie členov sa uskutočňuje priamo prostredníctvom euroregionálnych štruktúr, čo je typ charakteristický pre cezhraničnú spoluprácu na severných a východných hraniciach.

Euroregióny na hraniciach Poľska
Západná hranica
 • Pomoransko – založené 15. decembra 1995.
 • Pro Europa Viadrina – založená 21. decembra 1993.
 • Spree – Neisse – Beaver – založená 21. septembra 1993.
 • Neisse-Nisa-Nisa – založená 21. decembra 1991.
Južná hranica
 • Glacensis – založená 5. decembra 1996.
 • Praděd – založený 2. júla 1997.
 • Sliezsko – založené 20. septembra 1998.
 • Cieszyn Silesia – založené 22. apríla 1998.
 • Beskidy – založená 9. júna 2000.
 • Tatry – založené 26. augusta 1994.
 • Carpathian – založená 14. februára 1993.
Východná hranica
 • Bug – založená 29. septembra 1995.
 • Bielovežský prales – založený 25. mája 2002.
 • Niemen – založená 6. júna 1997.
Severná hranica
 • Baltic – založená 22. februára 1998.
História Euroregiónu Beskydy

Euroregión Beskydy vznikol v roku 2000 na základe dohody „Beskydy bez hraníc“, ktorá vznikla z iniciatívy miestnych orgánov beskydských obcí na poľsko-slovensko-českom pohraničí. Formálne je Euroregión Beskydy organizáciou pozostávajúcou z troch národných združení, ktorých členmi sú najmä samosprávy z Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Orgánmi združenia „Región Beskydy“ sú: Valné zhromaždenie členov, predstavenstvo a výbor pre audit. Predsedom združenia „Región Beskydy“ je
Jarosław Klimaszewski
a vedúci kancelárie je
Marcin Filip
.

Založenie Euroregiónu Beskydy vychádzalo z potreby vzájomného spoznávania sa obcí, ktoré spolu susedia už niekoľko generácií, ale ktoré predtým nemali možnosť spoznať sa prostredníctvom štátneho administratívneho členenia. Vstup krajín Euroregiónu Beskydy do Európskej únie určite podporil kontakty a prispel aj k odbúraniu kultúrnych bariér medzi obyvateľmi Euroregiónu Beskydy. Poľsko, Česká republika a Slovensko majú okrem spoločných slovanských koreňov aj veľa spoločného a prostredníctvom spoločných aktivít realizovaných pod hlavičkou Euroregiónu Beskydy je možné rozvíjať a prehlbovať partnerstvá medzi obyvateľmi troch susedných krajín.

Oblasť Euroregiónu Beskydy

Euroregión Beskydy zahŕňa pohraničné oblasti Beskýd. Na poľskej strane euroregión zahŕňa prihraničnú časť Sliezskeho a Malopoľského vojvodstva (v sliezskej časti euroregión zahŕňa Bielsko-Bialu (mestský okres) a okolité bielske okresy, ako aj okresy Pszczyna a Żywiec, v malopoľskej časti okresy Suski a Oświęcim), na slovenskej strane Žilinské vojvodstvo a na českej strane okresy Fr.ýdek- Mistek. Euroregión Beskydy sa rozprestiera na ploche cca. 6 343 km², vrátane poľskej časti: 3 288 km², slovenskej: 2 083 km², česká: 972 km².

S výraznou zelenou vlnou Euroregiónu Beskydy sa spája väčšina obyvateľov Bielského, Žyweckého a Podlaského okresu, pszczyński, suski, oświęcimski a mesto Bielsko-Biała. Špecifický logotyp odkazujúci na zelené kopce Beskýd možno vidieť na vstupných tabuliach väčšiny obcí v uvedených okresoch. To je približne rozloha poľskej časti Euroregiónu Beskydy, ale treba pripomenúť, že je to len jedna tretina jeho rozlohy, pretože Euroregión Beskydy tvoria celkovo tri krajiny: Poľsko, Česká republika a Slovensko.

Euroregión Beskydy v číslach

V apríli 2019 Štatistický úrad v Katoviciach, pobočka Bielsko-Biala, ukončil práce na kompletizácii súboru štatistických údajov charakterizujúcich sociálno-ekonomickú situáciu obcí a okresov Sliezskeho a Malopoľského vojvodstva, ktoré sú členmi Euroregiónu Beskydy. V publikácii vydanej pod názvom „Euroregión Beskydy v číslach“ sa okrem iného uvádza. v tabuľkovej forme základné informácie o demografii, trhu práce, sociálnej štatistike, obecných financiách a ekonomických subjektoch. Široký časový rozsah kompilácií, ktoré pokrývajú roky 2000-2017, umožňuje porovnávanie a štatistické analýzy.

Skip to content