Generátor
Generátor wewillweb 2023-10-20

Generátor žiadostí a správ (generátor) je IT nástroj vytvorený na účely predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a vyúčtovania malých projektov v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027. Generátor vám umožní podať žiadosť o dotáciu, vyúčtovať malý projekt a viesť s nami korešpondenciu.

Pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku na malý projekt sa musíte zaregistrovať v generátore a vytvoriť si individuálne konto žiadateľa. Generátor obsahuje pokyny na vyplnenie jednotlivých polí.

Skip to content