VÝZVA
Výberové procesy wewillweb 2023-10-20

Združenie „Región Beskydy” (Stowarzyszenie „Region Beskydy” ) so sídlom v Bielsku-Biala na ulici Widok 18/3 vás pozýva na

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na malé projekty, ktoré budú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFFR) v rámci programu

INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2021-2027

výzva je vyhlásená v rámci:

Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách

(Alokácia poskytnutá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prvú výzvu – 1 000 000,00 EUR)

Výzva je otvorená

od 24.10.2023 do 12.01.2024 do 15:00 hodiny

Termín a forma predkladania žiadostí

Žiadosti o poskytnutie spolufinancovania spolu s požadovanými prílohami sa musia podať elektronicky prostredníctvom generátora žiadostí a správ (https://www.e-interreg.eu/sk )

najneskôr do: 12. januára 2024 do 15:00 hod

Záväzné sú dátum a čas prijatia žiadosti a jej príloh v elektronickej forme v generátore žiadostí a správ.

Minimálne a maximálne spolufinancovanie malého projektu

hodnota spolufinancovania z EFRR: min. 10 000,00 EUR max. 80 000,00 EUR

celkový rozpočet malého projektu: min. 12 500,00 EUR max. 100 000,00 EUR

Maximálna výška spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov malého projektu.

Prepočítací kurz nákladov zo zlotých na eurá – platí len pre poľských žiadateľov

Kurz eura platný pre prvú výzvu na predkladanie žiadostí: EUR = 4,6343 PLN (účtovný kurz používaný Európskou komisiou v mesiaci, v ktorom bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie,t. j. v mesiaci október 2023.)

Predpokladaný termín uzávierky hodnotiaceho kola výzvy je 2. štvrťrok 2024.

Kto môže podávať žiadosť?

Dofinancovanie je určené na realizáciu malých projektov oprávnenými subjektmi z Poľska a Slovenska, ktorých primárnym cieľom nie je dosahovanie zisku.

Žiadosť o dofinancovanie môžu podávať subjekty:

 • ktoré majú právnu subjektivitu podľa platného vnútroštátneho práva

Ak vaša inštitúcia nemá právnu subjektivitu, nemôže sama požiadať o financovanie malého projektu. V takom prípade môže vaša nadriadená inštitúcia (s právnou subjektivitou) požiadať o financovanie v mene vašej jednotky a vaša inštitúcia, ktorá bude malý projekt vecne a/alebo finančne realizovať, by mala byť v žiadosti o grant uvedená ako jednotka, ktorá malý projekt realizuje.

 • ktoré sa nachádzajú v oblasti podpory z Fondu malých projektov, v rámci ktorého chcú realizovať malý projekt

Vo výnimočných prípadoch je povolená účasť oprávnených subjektov mimo územia podpory daného FMP za predpokladu, že účasť týchto subjektov je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov daného malého projektu a aktivity budú realizované na oprávnenom území FMP alebo budú prínosom pre FMP (Poznámka: V malých projektoch sa môžu zúčastniť zástupcovia z krajín mimo Poľska a Slovenska len bez finančného príspevku.).

 • ktorých hlavným cieľom činnosti nie je dosahovanie zisku.

 • ktoré zodpovedajú jednému z typov oprávnených subjektov

Zoznam oprávnených subjektov nájdete v kapitole 5.3 Príručky pre prijímateľa malých projektov.

Oblasť podpory

 • Na poľskej strane: tešínsky okres, bielsky okres, żywiecky okres, mesto s postavením okresu – Bielsko-Biała, pszczyńský okres, wadowický okres, osvienčimský okres, suský okres , obec Pcim z myślenického okresu.

 • Na slovenskej strane okresy Žilinského kraja: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Žilina.

AKÉ PROJEKTY MOŽNO DOFINANCOVAŤ V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTOV:

Z Fondu malých projektov budú podporované len malé projekty, ktoré sa vyznačujú širokým cezhraničným dosahom, skutočnou spoluprácou medzi partnermi a udržateľnými produktmi.

Malé projekty musia okrem iného:

 • realizovať sa oprávnenými prijímateľmi a partnermi, spravidla v oblasti podpory príslušného Fondu malých projektov.

V súlade s ustanoveniami bodu 5.6 Príručky je možné realizovať aktivity predpokladané v malom projekte aj mimo územia podpory daného Fondu malých projektov, a to aj na území tretieho štátu (napr. účasť na veľtrhoch cestovného ruchu), za predpokladu, že takéto aktivity sú nevyhnutné pre realizáciu malého projektu, budú mať priaznivý vplyv na územie podpory projektu FMP a budú zdôvodnené v žiadosti o dofinancovanie malého projektu.

 • prispievať k dosiahnutiu špecifických cieľov programu

 • realizovať aktivity a ukazovatele produktov a výstupov priradené k príslušnej prioritnej osi

 • dodržiavať horizontálne pravidlá

AKÉ ČINNOSTI SA MÔŽU VYKONÁVAŤ V RÁMCI MALÝCH PROJEKTOV

aktivity súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom, ako napr.:

 • Podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných/inovatívnych/integrovaných produktov/služieb/ponúk cestovného ruchu s cieľom posilniť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení;

 • Zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného významu;

 • Vytváranie informačných a propagačných systémov cestovného ruchu, ktoré popularizujú podporovanú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu;

 • Budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne vedomostí, najmä pokiaľ ide o šírenie postupov udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody (vrátane nového európskeho Bauhausu) a digitálnych kompetencií.

Podrobné informácie o možných oprávnených a neoprávnených aktivitách v rámci malého projektu spolu s príkladmi sú uvedené v PRÍRUČKE PRE PRIJÍMATEĽOV MALÝCH PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU INTERREGU POĽSKO-SLOVENSKO 2021-2027, kapitola 5.4.1.

Výberové kritériá pre malé projekty

Žiadosti predložené v rámci prvej výzvy budú hodnotené podľa:  

– formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti

– kvalitatívneho hodnotenia

Kritériá hodnotenia a výberu malých projektov sú definované v prílohách 4 a 5 Príručky pre prijímateľov malých projektov programu INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 2021-2027.

Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu malých projektov sa nachádzajú v kapitole 6.4 a 6.5 Príručky.

Nevyhnutné dokumenty:

Dokumenty pre žiadateľov sú dostupné v elektronickej forme

na webovej stránke www.euroregion-beskidy.pl

a v kancelárii združenia na adrese ul. Widok 18/3, 43-300 Bielsko-Biała.

Dolu nájdete dokumenty pre žiadateľov malých projektov v programe INTERREG POĽSKO -SLOVENSKO 2021-2027.

Príručka pre prijímateľov malých projektov_1.0.pdf
Prílohy k Príručke pre prijímateľa malých projektov_1.0

Podręcznik beneficjenta małych projektów_1.0.pdf
Załączniki do Podręcznika beneficjenta małych projektów_1.0

dokumenty v editovateľnej verzii PL.zip
dokumenty v editovateľnej verzii SK.zip

Ďalšie dokumenty vzťahujúce sa na nábor v rámci výzvy:

Programový dokument, nariadenia, Príručka pre prijímateľa a jej prílohy sú dostupné na webovej stránke programu https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov

Je možné získať individuálne konzultácie – všetky informácie sú k dispozícii na:

Stowarzyszenie „Region Beskidy” v Bielsku-Biała, ul. Widok 18/3
tel. 0048 33 488 89 24,
tel. 0048 503 109 544

e-mail:
n.lesinska@euroregion-beskidy.pl
b.baranska@euroregion-beskidy.pl

Skip to content