O združeni
O združení wewillweb 2020-02-06
Združenie "Región Beskydy"

Naším poslaním je realizovať aktivity zamerané na aktivizáciu a prehĺbenie spolupráce medzi miestnymi komunitami v poľsko-česko-slovenskom pohraničí. V rámci podpory myšlienky európskej spolupráce a jednoty sa uskutočňujú početné aktivity, ktoré umožňujú obyvateľom pohraničia objavovať spoločné korene, tradície a zvyky a budovať nové vzťahy a väzby, ktoré prispejú k rovnomernému a vyváženému rozvoju regiónu a zbližujú jeho obyvateľov a inštitúcie v pohraničných oblastiach. To sa dá dosiahnuť realizáciou programov a projektov v pohraničných oblastiach.

Naše ciele
výmena skúseností a informácií o regionálnom rozvoji a trhu práce, územnom plánovaní a výstavbe
podpora prevencie a odstraňovania následkov prírodných katastrof, starostlivosť o bezpečnosť občanov a vzájomná spolupráca záchranných služieb na území euroregiónu
riešenie spoločných problémov v oblasti dopravy, komunikácií, spojov a telekomunikácií

01


riešenie spoločných ekologických a environmentálnych problémovriešenie spoločných problémov hospodárstva, obchodu, priemyslu, malých a stredných podnikov

riešenie otázok súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesníctvom, potravinárskym priemyslom

02

rozvoj cestovného ruchu, turistického ruchu vrátane jeho zlepšenia v pohraničnej oblastinadviazanie spolupráce v oblasti vzdelávania, mládežníckych a športových výmen, vzdelávania


podpora kultúrnych výmen a zachovanie spoločného kultúrneho dedičstva

03

Platforma 3K v Euroregióne Beskydy

S cieľom realizovať aktivity v oblasti propagácie regiónu Beskydy a informačných služieb pre turistov Euroregión Beskydy pôsobí v rámci platformy spolupráce, ktorá združuje tri skupiny aktérov: subjekty miestnej samosprávy, subjekty cestovného ruchu a organizácie tretieho sektora. Celkovo má platforma 3K Euroregiónu Beskydy približne 35 členov. Tento prístup zabezpečuje čo najlepšie plnenie cieľov účinnej propagácie a informovanosti v cestovnom ruchu.

Štruktúra spolupráce prijatá v regióne Beskydy je založená na vertikálnom delegovaní kompetencií na jednotlivé subjekty nižšej úrovne, takže zapojené organizácie majú presne vymedzené úlohy a neduplikujú činnosti, ktoré už vykonávajú iné subjekty.

Hlavnou osou spolupráce je Sliezska organizácia cestovného ruchu, ktorá raz za dva mesiace organizuje stretnutia partnerov zodpovedných za propagáciu a informovanie v oblasti cestovného ruchu v rámci piatich subregiónov Sliezskeho vojvodstva, t. j. tzv. regionálne značky, t. j. Beskydy, Cieszyńskie Sliezsko, Západný subregión, Metropola Sliezska, Jura. V dôsledku toho sa celé územie Sliezskeho vojvodstva rozkladá na mezoregionálne jednotky. Jedným z takýchto subjektov je Združenie Región Beskydy (ďalej len Euroregión Beskydy).

Euroregión Beskydy v rámci svojej pôsobnosti koordinuje propagáciu územia prostredníctvom stálej spolupráce s propagačnými orgánmi na úrovni okresu a obcí a s Miestnou organizáciou cestovného ruchu Beskydy, ktorá zastupuje aj súkromný cestovný ruch.

Za týmto účelom Euroregión Beskydy organizuje raz mesačne stretnutia partnerov, na ktorých sa diskutuje o aktuálnych propagačných a informačných potrebách regiónu, dohodnú sa plány publikácií a výstav (národné a medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu) a účasť na „podujatiach“ cestovného ruchu. Spoločné stanovisko sa odovzdáva Sliezskej turistickej organizácii, ktorá po zhromaždení informácií od ostatných partnerov prijíma opatrenia s väčším účinkom.

Okrem toho Euroregión Beskydy priebežne spolupracuje s 15 turistickými informačnými bodmi z regiónu Beskydy a priebežne identifikuje potreby v oblasti služieb cestovného ruchu, ako sú nové publikácie, zverejňovanie obsahu o službách cestovného ruchu v regióne Beskydy a Sliezsko (na webovej stránke www.beskidy.slaskie.travel), nové spôsoby propagácie regiónu a potreby turistov v oblasti prístupu k informáciám. Skúmajú sa a zhromažďujú aj štatistiky návštev turistov v turistických informačných centrách a špecifických komunikačných kanálov (osobná návšteva, telefonické a e-mailové otázky). Informácie, ktoré Euroregión Beskydy získava z IT bodov, sa prerokúvajú na stretnutiach s miestnymi partnermi a neskôr sa odovzdávajú Sliezskej turistickej organizácii.

Charakter predloženej schémy spolupráce v oblasti propagácie a informovanosti nemá formalizované pravidlá a predpisy, ale je výsledkom dlhoročnej praxe a vývoja najúčinnejších foriem dosahovania stanovených cieľov. Počet stretnutí členov Platformy 3 K za posledných 12 mesiacov je približne 18

Euroregión Beskydy dopĺňa spoluprácu v rámci platformy 3K o rozšírené kontakty na propagačný projekt s názvom „Platforma 3K. „Kultúrne a prírodné dedičstvo pre rozvoj spoločného dedičstva poľsko-českého pohraničia“, čím sa umožní propagácia a informovanie, ako aj výmena skúseností v horizontálnej schéme medzi subjektmi s podobnou štruktúrou a rozsahom. Tieto subjekty sú ako projektoví partneri zodpovedné za propagáciu cestovného ruchu v celej oblasti podpory programu INTERREG V-A Česká republika – Poľsko. Opísané jednotky spolupracujú priebežne na základe e-mailovej korešpondencie a telefonických dohôd. Pravidelne sa stretávajú aj na osobných stretnutiach, na ktorých koordinujú propagačné aktivity jednotlivých partnerov v rámci ďalšej organizovanej propagácie celého česko-poľského pohraničia.

Skip to content