Fundusz Małych Projektów (FMP)
Fundusz Małych Projektów (FMP) CZ wewillweb 2023-10-20

Program ze względu na swój transgraniczny charakter ma określone zasady. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden czeski i jeden polski partner projektu. Partnerzy wybierają spośród siebie partnera wiodącego projektu, który ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację projektu. Projekt musi mieć pozytywny wpływ na obszar objęty programem i spełniać co najmniej trzy z czterech kryteriów współpracy transgranicznej.

Fundusz Małych Projektów stanowi element Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027 i jest realizowany zgodnie z art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059.
Fundusz Małych Projektów (zwany dalej „FMP“) jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym mających wpływ transgraniczny. Głównym celem FMP jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w obszarach kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Fundusz Małych Projektów jest zarządzany przez Zarządzających Funduszem Małych Projektów-Euroregiony.

Funkcję Zarządzającego dla Priorytetu 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW w Euroregionie Beskidy pełni:

Stowarzyszenie „Region Beskidy“ z siedzibą:
ul. Widok 18/3 43-300 Bielsko-Biała

Priorytet 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW; cel 4.2 – Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji czesko-polskiego obszaru pogranicza. Dostępna alokacja: 1 085 321,00 EUR.
Celem jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego.

Wspierane działania:
– Projekty typu „people to people”
Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego poznania i zrozumienia, budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu stronach granicy oraz przyczyniają się do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

Cele FMP priorytet 4.2:
1) przeciwdziałanie problemom formalności i celowości nawiązanych partnerstw
2) obniżenie poziomu postrzegania utrwalonych stereotypów na temat Czechów/Polaków po obu stronach granicy
3) wzmacnianie poczucia przynależności i wzajemnego zrozumienia
4) wzmacnianie tożsamości mieszkańców ERB
5) rozszerzenie terytorialnie współpracy na całe terytorium ERB objęte programem
6) nawiązywanie nowych partnerstw między mieszkańcami z obszarów, które jeszcze nie współpracowały
7) wznowienie współpracy w obrębie terytorium, wznowienie kontaktów po pandemii COVID.

Kwalifikowalni beneficjenci:
– władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
– organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne
– organizacje pozarządowe
– Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
– instytucje edukacyjne (w tym uczelnie wyższe)
– izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
– kościoły i związki wyznaniowe
– spółdzielnie socjalne

Główne grupy docelowe:
– mieszkańcy regionu transgranicznego
– turyści i osoby odwiedzające region
– podmioty, organy i instytucje administracji publicznej
– pracownicy organów administracji publicznej
– instytucje systemu edukacji
– organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Fundusz Małych Projektów Euroregionu Beskidy – cel 4.2”
Okres realizacji projektu: 01.07.2023-30.09.2029
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.04.02/00/23_009/0000065,
Wartość dofinansowania projektu: 1 356 651,00 EUR
Krótki opis projektu: Celem Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy jest budowanie wzajemnego zaufania, nawiązywanie nowych partnerstw, pogłębianie transgranicznych kontaktów i więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami pogranicza czesko-polskiego, rozszerzanie współpracy na całe terytorium Euroregionu, również o obszary, które jeszcze nie współpracowały i przywrócenia osłabionej przez pandemię współpracy, w tym ożywienie kontaktów między współpracującymi wcześniej podmiotami.
Główny cel Funduszu: Cel Funduszu Małych Projektów w ERB jest w pełni zgodny z celem szczegółowym. Realizacja małych projektów w ramach Funduszu wyraźnie przyczyni się do budowy wzajemnego zaufania i pogłębienia więzi transgranicznych ludności i instytucji pogranicza CZ-PL, przyczyni się do spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego oraz pomoże przełamać uprzedzenia i historyczne przeszkody. Za pośrednictwem Funduszu wspierane będą małe projekty typu „people to people”, którego głównie działania mają na celu wzmacnianie i rozwój współpracy jak i wspieranie wydarzeń społecznokulturalnych. Są to działania, które podniosą poziom wzajemnego poznania i zrozumienia oraz pogłębią zaufanie pomiędzy społecznościami lokalnymi po obu stronach granicy oraz przyczynią się do spójności społecznej i obywatelskiej Euroregionu Beskidy.
Rezultaty projektu: Realizacja projekt pt. „Fundusz Małych Projektów Euroregionu Beskidy – cel 4.2”, zapewnia osiągnięcie wskaźników na całym terytorium polskiej i czeskiej części Euroregionu Beskidy. Realizacja wszystkich działań projektowych odnosi się do obszaru jako całości. Realizacja projektu przyczyni się do połączenia obu regionów i ich mieszkańców.

Funkcję Zarządzającego dla Priorytetu 2 – Turystyka w Euroregionie Beskidy pełni:

REGION BESKYDY, zájmové sdružení právnických osob,
z siedzibą: náměstí Svodoby 6, 738 01 Frýdek-Místek

Priorytet 2 – TURYSTYKA; cel 2.1 – Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Dostępna alokacja: 1 042 760 EUR.
Priorytet 2 ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych. Wdrażane małe projekty muszą przyczyniać się do realizacji celów FMP ER Beskidy, którymi są:

1) uatrakcyjnienie oferty turystycznej i podniesienie świadomości o ERB jako wspólnej destynacji turystycznej,
2) ograniczenie sezonowości ruchu turystycznego,
3) wzmacnianie gospodarczego znaczenia turystyki w regionie,
4) przekierowanie zwiedzających do mniej eksponowanych miejsc, z uwzględnieniem ich pojemności turystycznej,
5) większe wykorzystanie potencjału tradycyjnej zabudowy ludowej oraz typowej architektury dla rozwoju turystyki,
6) szersze wykorzystanie przemysłowej historii regionu dla rozwoju turystyki,
7) poprawa dostępności do zabytków kultury i przyrody,
8) poprawa drobnej infrastruktury dla turystyki rowerowej,
9) zwiększenie liczby ekspozycji muzealnych,
10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży turystycznej, a tym samym poziomu świadczonych usług.

Wspierane typy działań
1) Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki
Wspierane są elementy turystyki, których celem jest rozwój lub łączenie istniejącej oferty produktów turystycznych w danym regionie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:
– naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych
– wsparcie rozwoju muzeów i wystaw
– publiczna infrastruktura turystyczna
– niematerialne dziedzictwo kulturowe
Celem tych działań jest wsparcie projektów i inwestycji, które uzupełniają ofertę turystyczną w danej lokalizacji transgranicznej tak, aby tworzyła ona jednolity i kompleksowy produkt turystyczny.
Uwzględniając zdefiniowany cel, program będzie wspierał ekoinnowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do minimalizacji wpływu na klimat. Może to być np. wsparcie rozwiązań energooszczędnych czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach budowanej infrastruktury turystycznej. Przykładem może być np. centrum informacyjne z zainstalowanymi odnawialnymi źródłami energii (np. panele słoneczne), oświetlenie zabytków energooszczędnymi źródłami oświetlenia, montaż zielonych dachów na budynkach itp. Tam, gdzie to możliwe, program będzie zachęcał do korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu.
2) Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja
Wspierane są takie działania, które pomogą wzmocnić wiedzę odwiedzających o pograniczu czesko-polskim i kształtować postrzeganie go jako wspólny region turystyczny. Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:
– tworzenie i realizacja wspólnych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie rozwoju, promocji (z naciskiem na jej nowoczesne i zrównoważone formy) i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
– łączenie i rozwijanie już istniejących produktów turystycznych (np. stworzenie wspólnej marki) lub działania związane z tworzeniem nowych transgranicznych produktów.
3) Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki
Wspierane są działania związane ze złagodzeniem negatywnych skutków turystyki nie tylko dla obszarów chronionych i terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych, ale także dla mieszkańców pogranicza żyjących w eksponowanych turystycznie lokalizacjach.
Dalej są wspierane działania przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych usług i zwiększenia atrakcyjności turystycznej czesko-polskiego obszaru jako ważnego regionu turystycznego.
Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:
– monitorowanie liczby odwiedzin
– szkolenia językowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym
– wymienne staże pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym

Kwalifikowalni beneficjenci:
– władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
– organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne
– organizacje pozarządowe
– Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
– kościoły i związki wyznaniowe
– stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki (włącznie z organizacjami zarządzającymi turystyką/markami turystycznymi)
– instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe
– izby gospodarcze

Główne grupy docelowe:
– mieszkańcy regionu transgranicznego
– turyści i osoby odwiedzające region
– samorządy obszarów turystycznych
– organizacje społeczeństwa obywatelskiego
– podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej i powiązanych z nią branżach

Obszar administracyjny powiatów/gmin wchodzących w zakres kompetencji Zarządzającego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy:

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – obce Albrechtice, Bruzovice, Dolní Domaslavice, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Lučina, Pazderna, Soběšovice, Těrlicko, Žermanice
Sdružení měst a obcí Region Slezská brána – obce Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov, Žabeň
Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy – obce Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry
Dobrovolný svazek obcí Olešná – obce Frýdek-Místek, Staré Město, Sviadnov
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – obce Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, Krmelín, Palkovice, Petřvald, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staříč
Sdružení obcí povodí Morávky – obce Dobratice, Dobrá, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty
Sdružení obcí povodí Stonávky – obce Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí
(po stronie czeskiej)

i
powiat żywiecki, pszczyński, miasta Bielsko-Biała oraz części powiatu bielskiego: miejscowości Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice oraz miasto Szczyrk (po stronie polskiej).

Dofinansowywane są dwa typy małych projektów:

Z partnerem wiodącym Zasada polega na tym, że jeden z partnerów projektu bierze odpowiedzialność za mały projekt jako całość wobec Zarządzającego FMP i staje się partnerem wiodącym. Partner wiodący składa wspólny wniosek projektowy do Zarządzającego FMP. W przypadku małego projektu z partnerem wiodącym należy spełnić cztery kryteria współpracy: • wspólne przygotowanie • wspólna realizacja • wspólne finansowanie • wspólny personel W przypadku projektów z partnerem z innego euroregionu obowiązuje zasada, że będzie on podlegał zasadom tego FMP, z którego pochodzi partner wiodący (tj. Euroregionowi, z którego FMP mały projekt zostanie dofinansowany).

Realizowane samodzielnie Mały projekt realizowany samodzielnie jest bez udziału finansowego partnera zagranicznego. Po jednej stronie granicy wnioskodawca aplikuje do Zarządzającego FMP o dofinansowanie całego małego projektu, którym kieruje. Jego partner uczestniczy w fazie przygotowania i realizacji projektu, angażując w mały projekt własny personel. Małe projekty realizowane samodzielnie muszą spełniać co najmniej 3 kryteria współpracy: • wspólne przygotowanie • wspólna realizacja • wspólny personel

Priorytet 2 – TURYSTYKA; cel 2.1 – Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.Priorytet 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW ; cel 4.2 – Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji czesko-polskiego obszaru pogranicza.

Minimalna wartość małych projektów to 2 000 EUR.

– Dla małych projektów stosujących zasadę partnera wiodącego maksymalna wysokość dofinansowania jest dwukrotnie wyższa.
– Całkowity budżet projektu nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej wysokości dofinansowania.
– Zarządzający może dla poszczególnych naborów określić także niższy próg kwotowy.

Program nie umożliwia płatności zaliczkowych ani bieżącej refundacji wydatków ze środków Funduszu w trakcie realizacji małego projektu. Wnioskodawca (beneficjent) podpisując umowę potwierdza zdolność zapewnienia prefinansowania w wysokości 100%. Po zakończeniu małego projektu i złożeniu odpowiednich dokumentów wydatki kwalifikowalne zostaną mu zrefundowane ze środków Funduszu, jednak maksymalnie do wysokości przyznanego dofinansowania.
Okres realizacji małego projektu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy. Okres realizacji jest określony jest w Umowie o dofinansowanie małego projektu.
 • Administracja i zarządzanie finansami Funduszu Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 zostanie znacznie uproszczone, gdyż przepisy UE nakładają obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczenia w przypadku wszystkich mniejszych projektów o wartości do 100 000 EUR.
 • Do wszystkich małych projektów zostanie zastosowana pewna forma uproszczenia.
 • Uproszczona sprawozdawczość ma na celu maksymalne ułatwienie zarówno przygotowania wniosku projektowego, jak i późniejszego końcowego rozliczenia małych projektów.
 • W ramach ostatecznego rozliczenia określone dokumenty księgowe w większości przypadków nie będą już dokumentowane i sprawdzane.
 • W trakcie sprawdzania rozliczeń po zakończeniu realizacji projektu Zarządzający sprawdzi, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem projektowym – dokumentując szczegółowy raport końcowy i inne dokumenty uzupełniające, listy obecności, dokumentację zdjęciową itp.

Główne zasady pracy ze wskaźnikami rezultatu:

 • każdy projekt musi wybrać co najmniej jeden wskaźnik rezultatu,
 • każdy projekt może wybrać tylko wskaźniki przypisane do danego naboru; musi jednak wybrać wszystkie wskaźniki istotne dla jego projektu,
 • wszystkie wybrane wskaźniki muszą mieć wartość docelową, którą projekt zamierza osiągnąć,
 • wszystkie wskaźniki muszą posiadać datę wartości początkowej i docelowej,
 • wszystkie wybrane wskaźniki rezultatu muszą być monitorowane podczas trwania projektu, a osiągnięte wartości muszą być zgłaszane,
 • dla niektórych wskaźników rezultatu osiągnięta wartość jest zgłaszana dopiero rok po zakończeniu projektu.

Główne zasady pracy ze wskaźnikami produktu:

 • każdy mały projekt musi wybrać co najmniej jeden wskaźnik produktu,
 • niektóre wskaźniki należy wybrać obowiązkowo dla wszystkich projektów w ramach danego celu szczegółowego (RCO87 w celu 4.2),
 • wszystkie wybrane wskaźniki muszą mieć określoną wartość docelową, którą projekt zamierza osiągnąć,
 • z punktu widzenia realizacji wskaźnika decydująca jest całkowita wartość osiągnięta na poziomie całego projektu,
 • dla wszystkich wybranych wskaźników należy wybrać datę wartości docelowej – nie może być ona późniejsza niż data zakończenia projektu,
 • wszystkie wybrane wskaźniki muszą być monitorowane w trakcie realizacji projektu,
  a osiągnięte wartości muszą być raportowane.

Możliwe do wyboru wskaźniki w priorytecie 2:

 • wskaźnik produktu RCO77 – Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
 • wskaźnik rezultatu RCR77 – Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
 • wskaźnik produktu RCO87 – Organizacje współpracujące ponad granicami
 • wskaźnik rezultatu RCR84 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
 • wskaźnik rezultatu 910061 – Liczba osób o zwiększonej świadomości wspieranych produktów turystycznych
 • wskaźnik produktu RCO85 – Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych
 • wskaźnik rezultatu RCR81 – Liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe

Możliwe do wyboru wskaźniki w priorytecie 4:

 • wskaźnik produktu RCO87 – Organizacje współpracujące ponad granicami (wskaźnik obowiązkowy)
 • wskaźnik rezultatu RCR84 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wskaźnik obowiązkowy)
 • wskaźnik produktu RCO115 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne
 • wskaźnik rezultatu 918201 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu
 • wskaźnik rezultatu RCO81 – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
Skip to content