Euroregion Beskidy

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020


Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza  nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Stowarzyszenie „Region Beskidy” i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Nabór dotyczy oceny mikroprojektów złożonych w ramach następujących osi priorytetowych Programu:

1)    Oś priorytetowa 1. – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

2)    Os priorytetowa 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Szczegółowy opis osi priorytetowych określonych w Programie znajduje się w „Podręczniku mikrobeneficjenta” (str. 14-23), który jest dostępny tutaj.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:

a)    oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
–    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
–    potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
b)    nie jest zatrudniona przez Euroregion/WJT przy realizacji danego Projektu Parasolowego
c)    posiada doświadczenie w realizacji lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich lub z innych źródeł
d)    zna obowiązujące przepisy prawa w zakresie tematyki funduszy europejskich
e)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinach objętych Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020
f)    posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (wymagana znajomość Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Podręcznika beneficjenta, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznika mikrobeneficjenta)
g)    wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze mikroprojektów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

•    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji/ocenie projektów.

W ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie:

a) ocena techniczna (obejmująca weryfikację wniosków pod kątem gotowości inwestycji do realizacji zasadności jej wykonania i polega na sprawdzeniu czy mikroprojekt spełnia/nie spełnia kryterium).

b) ocena merytoryczna (obejmuje weryfikację wniosków po kątem adekwatności wniosku do przyjętych założeń, zakresu i potencjału partnerstwa oraz jego transgraniczności).

Opis procedury oceny mikroprojektów zawiera Podręcznika mikrobeneficjenta (rozdział 3.3.2) oraz Załącznik nr 2 do Podręcznika mikrobeneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów.

Aplikacja dotycząca wpisu na listę kandydatów na ekspertów powinna zawierać:

1.    wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów (według wzoru)
2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, itd.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 r. do godziny 15:00:
- osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, lub
- skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wybrani eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy zlecenie. Zakładana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” kwota zapłaty za ocenę mikroprojektu wynosi 50 PLN brutto.

 

Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją „Jak przygotować budżet zadaniowy”, której celem jest ułatwienie prac nad budżetem w Państwa mikroprojektach. Jest to uproszczony przykład pokazujący zasadę konstruowania budżetu zadaniowego. W kwestiach szczegółowych lub problematycznych zapraszamy  do kontaktu z pracownikami biura.

PREZENTACJA BUDŻET ZADANIOWY MIKROPROJEKTU 

   

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie mikroprojektów INTERREG V-A Polska-Słowacja - część 2


 

Zachęcamy do zapoznania się z drugim filmem instruktażowym, w którym dowiecie się Państwo jak prawidłowo wypełnić zakładki PARTNERZY, JAKOŚC PARTNERSTWA oraz OPIS MIKROPROJEKTU we Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w Programie INTERREG V-A 2014-2020.

Jak prawidłowo wypełnić zakładki : PARTNERZY, JAKOŚĆ PARTNERSTWA, OPIS MIKROPROJEKTU  

   

Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

 


 

W związku z trwającym do 9 września br.  I naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, zapraszamy Państwa do konsultowania koncepcji planowanych mikroprojektów.
Konsultacje prowadzone są w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów konsultacji telefonicznie, pod numerem 33 488 89 21 lub  33 488 89 26.
Serdecznie zapraszamy.

 

   

Procedura skargowa dla mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020


Zgodnie z obowiązującymi w Programie INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dokumentami, w tym Podręcznik mikrobeneficjenta, Wnioskodawcy mikroprojektu przysługuje prawo wniesienia skargi, jeżeli w jego opinii ocena/wybór mikroprojektu nie był zgodna z procedurami oceny/wyboru zawartymi w dokumentach dotyczących naboru mikroprojektów.
Zachęcamy do zapoznania się dokumentami regulującymi tą kwestię:

Procedura skargowa i wzór skargi  

   

Strona 1 z 76