Euroregion Beskidy

Zakończenie I naboru mikroprojektów


9 września 2016 r. o godz. 15:00 zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, uruchomiony dla:
- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.123.190,00 EUR) oraz
- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 112.319,00 EUR)

W ramach naboru złożono 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1 199 018,76 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Lista złożonych mikroprojektów znajduje się w załączniku.
 

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprojektów - informacja


W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załączników, które należy dostarczyć do biura Euroregionu Beskidy wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A 2014-2020 informujemy, iż w przypadku mikroprojektów indywidualnych jedynie wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem wszystkie obowiązujące załączniki.
 
W przypadku mikroprojektów wspólnych do wniosku o dofinansowanie zarówno Partner Wiodący jak i partnerzy mikroprojektu składają załączniki w swoim języku narodowym. Partner Wiodący składa wszystkie niezbędne załączniki, natomiast partner mikroprojektu nie ma obowiązku przedłożenia następujących załączników:
- Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu
- Opis wpływu mikroprojektu na środowisko
 
W przypadku gdy wnioskodawcą (mikroprojekt indywidualny lub wspólny) bądź partnerem (mikroprojekt wspólny) jest jednostka z sektora finansów publicznych nie ma obowiązku przedkładania następujących załączników:
- Bilans za ubiegły rok
- Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów
- Statut
   

Rejestracja Wnioskodawcy w Generatorze wniosków i rozliczeń


W sytuacji, gdy słowacki mikrobeneficjent nie posiada numeru NIP należy wpisać 0000000000 (przy rejestracji mikrobeneficjenta w Generatorze wniosków i rozliczeń). Po wydrukowaniu Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, należy zamieścić adnotację wraz z parafką, informującą o tym, że mikrobeneficjent nie posiada numeru NIP.

   

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020


Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza  nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Stowarzyszenie „Region Beskidy” i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Nabór dotyczy oceny mikroprojektów złożonych w ramach następujących osi priorytetowych Programu:

1)    Oś priorytetowa 1. – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

2)    Os priorytetowa 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Szczegółowy opis osi priorytetowych określonych w Programie znajduje się w „Podręczniku mikrobeneficjenta” (str. 14-23), który jest dostępny tutaj.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:

a)    oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
–    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
–    potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
b)    nie jest zatrudniona przez Euroregion/WJT przy realizacji danego Projektu Parasolowego
c)    posiada doświadczenie w realizacji lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich lub z innych źródeł
d)    zna obowiązujące przepisy prawa w zakresie tematyki funduszy europejskich
e)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinach objętych Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020
f)    posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (wymagana znajomość Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Podręcznika beneficjenta, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznika mikrobeneficjenta)
g)    wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze mikroprojektów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji/ocenie projektów.

W ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie:

a) ocena techniczna (obejmująca weryfikację wniosków pod kątem gotowości inwestycji do realizacji zasadności jej wykonania i polega na sprawdzeniu czy mikroprojekt spełnia/nie spełnia kryterium).

b) ocena merytoryczna (obejmuje weryfikację wniosków po kątem adekwatności wniosku do przyjętych założeń, zakresu i potencjału partnerstwa oraz jego transgraniczności).

Opis procedury oceny mikroprojektów zawiera Podręcznika mikrobeneficjenta (rozdział 3.3.2) oraz Załącznik nr 2 do Podręcznika mikrobeneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów.

Aplikacja dotycząca wpisu na listę kandydatów na ekspertów powinna zawierać:

1.    wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów (według wzoru)
2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, itd.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 r. do godziny 15:00:
- osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, lub
- skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wybrani eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy zlecenie. Zakładana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” kwota zapłaty za ocenę mikroprojektu wynosi 50 PLN brutto.

   

Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją „Jak przygotować budżet zadaniowy”, której celem jest ułatwienie prac nad budżetem w Państwa mikroprojektach. Jest to uproszczony przykład pokazujący zasadę konstruowania budżetu zadaniowego. W kwestiach szczegółowych lub problematycznych zapraszamy  do kontaktu z pracownikami biura.

PREZENTACJA BUDŻET ZADANIOWY MIKROPROJEKTU 

   

Strona 1 z 77