Euroregion Beskidy

Spotkania informacyjne Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska


W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych w każdej z gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023 a także na temat dotacji, które będą dostępne w ramach jej wdrażania.
Prosimy również o rozpropagowanie informacji o spotkaniach wśród mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska (np. poprzez opublikowanie informacji na Państwa stronie Internetowej lub profilu Facebook), w szczególności wśród osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji za pośrednictwem LGD Ziemia Bielska.
W celu rejestracji na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ziemiabielska.pl i dostarczyć go organizatorom osobiście, wysłać pocztą lub emailem (zeskanowany) do dnia 03.08.2016 r.  Ze względów organizacyjnych preferujemy, aby osoby zainteresowane uczestniczyły w spotkaniu organizowanym w gminie będącej miejscem ich zamieszkania.

Więcej: Spotkania informacyjne Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska

 

XIV Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Euroregionu Beskidy


Już po raz siedemnasty, w dniach od 22 do 24 lipca 2016 roku w Ustce, odbyła się impreza promocyjna  „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce".
Wieczorem 22 lipca w Usteckim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy obrazów członków Związku Polskich Artystów Plastyków, oddziału w Bielsku-Białej. Natomiast 23 oraz 24 lipca pod scenę promenady przyciągały spacerowiczów m. in. występy kapel góralskich „Wałasi”, „Haśnik”, gry, zabawy i konkursy organizowane przez BBOSiR, pokazy umiejętności rewiowo-tanecznych mażoletek „Gracja” oraz wieczorne koncerty Piotra Wróbla „Ty Ja i Świat” oraz zespołu THE POLISH. W tym czasie pobliżu sceny beskidzcy twórcy ludowi prezentowali swoje rękodzieła a stoisko promocyjne oferowało plażowiczom bogatą ofertę wypoczynku nie tylko w Beskidach ale i na całym Śląsku. Do odwiedzin stoiska i obejrzenia występów zachęcała m.in. spacerująca po usteckiej promenadzie bielska maskotka Reksia.

Więcej: XIV Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Euroregionu Beskidy

   

Możliwość podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Beskidy (Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej) w imieniu Wnioskodawcy



Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego FM stanowi załącznik nr M.19 do Wniosku o dofinansowanie.
W przypadku mikroprojektów planowanych do złożenia w terminie do 15 lipca 2016 roku w Upoważnieniu należy wskazać Główną Księgową Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Panią Katarzynę Mróz-Karosek.

Wnioskodawcy, którzy planują złożyć wnioski do 15.07.2016r. i chcą skorzystać z możliwości podpisania wniosku przez Zarządzającego FM muszą złożyć upoważnienie (fax-em, skan na e-mail lub osobiście) do biura Zarządzającego FM w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18/1-3 do godz. 15:30 dnia 14.07.2016r.  

Dalszy sposób postępowania:
•    pracownik Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Stowarzyszenia „Region Beskidy”) – niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia przekaże e-mailem osobie do kontaktu wskazanej w Upoważnieniu login pracownika Zarządzającego FM, który podpisze wniosek w imieniu Wnioskodawcy,
•    po otrzymaniu loginu pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca musi dodać nowego użytkownika w zakładce wniosku "Dostęp do projektu": w rubryce „nazwa użytkownika” należy wpisać otrzymany login pracownika Zarządzającego FM, odznaczyć opcję „sygnatariusz” i kliknąć klawisz „zapisz”,
•    następnie Wnioskodawca musi sfinalizować wniosek – w przypadku najbliższego naboru finalizacja musi nastąpić w terminie do 15.07.2016, do godziny 15.00,
•    wskazany pracownik Zarządzającego FM podpisze wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy.
Załącznik nr M.19 - Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego Funduszem
   

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH


Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej – Zarządzający Funduszem w polskiej części Euroregionu Beskidy, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, do następujących osi priorytetowych:
Oś Priorytetowa 2:    Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia     
Oś Priorytetowa 4:    Współpraca instytucji i społeczności
Szczegółowy opis osi priorytetowych znajduje się w dokumencie „Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy”, dostępnym na stronie internetowej www.euroregion-beskidy.pl lub w „Podręczniku Wnioskodawcy” na stronie www.cz-pl.eu.
Kryteria wymogów dla kandydatów na ekspertów:
  • bezstronność, obiektywność, uczciwość, dyskrecja,
  • niekaralność,
  • wykształcenie minimum średnie z 5 - letnią praktyką lub wyższe z 2 - letnią praktyką w dziedzinie odpowiadającej działaniom osi FM, w której ekspert przeprowadza ocenę,
  • doświadczenie w dziedzinie odpowiadającej działaniom osi, w której ekspert przeprowadzi ocenę,
  • doświadczenia wynikające z realizowania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej,
  • doświadczenia w zakresie oceny projektów transgranicznych lub innych,
  • wiedza na temat regionu, w którym dokonuje się oceny,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MA Excel, Internet, e-mail).
Po dokonaniu wyboru kandydaci na ekspertów są zobowiązani do udziału w szkoleniu początkowym oraz w szkoleniach okresowych, organizowanych przez Zarządzającego Funduszem.
Zadaniem ekspertów w ramach Funduszu Mikroprojektów jest zapewnienie niezależnej oceny jakości finansowej i merytorycznej mikroprojektów oraz oceny jego aspektów transgranicznych.
Zgłoszenia kandydatów na ekspertów można dokonywać w trzech formach:
1)    papierowej – przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór kandydata na eksperta do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020” na adres:

Stowarzyszenie „Region Beskidy”
ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała

2)    pocztą elektroniczną (skanem) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3)    osobiście – dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2016 roku (decyduje data wpływu dokumentów).

Wybrani eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy zlecenie. Zakładana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” kwota zapłaty za ocenę mikroprojektu wynosi 50 PLN brutto.
Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na eksperta:
   

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów składanych w ramach PWT INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020


Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących prawidłowego przygotowania Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu.

Planowane terminy szkoleń:

14 lipca 2016 – Bielsko-Biała - siedziba Stowarzyszenia „Region Beskidy”
19 lipca 2016 – Żywiec – sala sesyjna starostwa powiatowego w Żywcu
20 lipca 2016 – Oświęcim - sala sesyjna starostwa powiatowego w Oświęcimiu, ul. Bema 4
28 lipca 2016 - Bielsko-Biała - siedziba Stowarzyszenia „Region Beskidy”
(Szkolenia obejmują tą samą tematykę, jednak dla wygody potencjalnych wnioskodawców zaplanowano je w różnych miejscach i terminach)

Rozpoczęcie - godz. 10:00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację i przesyłanie zgłoszeń ze wskazaniem: imienia i nazwiska osoby uczestniczącej, nazwy instytucji oraz daty i miejsca szkolenia, w którym planujecie Państwo uczestniczyć, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
   

Strona 1 z 75