Vlastné projekty INTERREG
Vlastné projekty INTERREG wewillweb 2023-10-16
Vlastné mikroprojekty združenia "Región Beskydy"

Vlastné mikroprojekty môžu byť realizované v rámci dvoch prioritných osí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, t. j.:

  • os 1 – Zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti,
  • os 3 – Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Vlastný mikroprojekt je špeciálnym typom spoločného mikroprojektu:

  • realizované najmenej 2 partnermi z 2 krajín, t. j. zastrešujúcimi partnermi projektu (IPPP a PPP) , pričom sa dodržiavajú 4 kritériá spolupráce: spoločný vývoj mikroprojektu, spoločný personál, spoločná realizácia mikroprojektu, spoločné financovanie mikroprojektu,
  • platí zásada vedúceho partnera,
  • Výška spolufinancovania jedného mikroprojektu sa pohybuje od 2 000,00 EUR do 100 000,00 EUR,
  • Maximálny celkový rozpočet je 140 000,00 EUR.

Vlastné mikroprojekty môžu byť realizované v rámci dvoch prioritných osí programu Interreg V-A Česká republika – Poľsko 2014-2020, t. j.:

  • Os 2 – Rozvoj prírodného a kultúrneho potenciálu na podporu zamestnanosti,
  • os 4 – Spolupráca inštitúcií a spoločenstiev

Názov mikroprojektu: „Cezhraničná turistická značka Beskydy“.
Číslo projektu v monitorovacom systéme: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002644
Prioritná os 2 – Rozvoj prírodného a kultúrneho potenciálu na podporu zamestnanosti
Vedúci partner – Združenie „Región Beskydy“ v Bielsku-Bialej
Partner projektu – Región Beskydy
Obdobie realizácie mikroprojektu: 1. január 2021 – 30. jún 2022
Celkové oprávnené výdavky: 70 382,60 EUR, z toho:
– Vedúci partner: 35 212,60 EUR
– Partner projektu: EUR: 35 170,00
Dofinansowanie z EFRR: 59 825,21 EUR (85,00 %), z tego:
– Partner Wiodący: 29 930,71 EUR (85,00 %)
– Partner projektu: EUR (85,00 %)
Cieľ projektu: Cieľom projektu je spolupráca inštitúcií z českej a poľskej časti Euroregiónu Beskydy v oblasti propagácie cestovného ruchu. Okrem toho je cieľom projektu vytvoriť podmienky pre úspešnú marketingovú kampaň a následnú realizáciu propagačnej kampane vo forme tlačených propagačných materiálov, propagácie na sociálnych sieťach. Hlavným mottom projektu je propagácia Beskýd ako bežnej turistickej destinácie.

Aktivity projektu:
Aktivity vedúceho partnera – Združenie „Región Beskydy“ v Bielsku-Bialej
– Kľúčová akcia 1 – Vytvorenie cezhraničného archívu fotografií pre turistickú značku Beskydy. Odkaz na úložisko: https: //beskidy.media.pl/pl
– Kľúčová akcia 2 – Vydanie spoločných tematických publikácií propagujúcich kultúrny a prírodný turizmus značky Beskydy
Sprievodca pn. „Beskydy v zime“ – Anglická verzia
Sprievodca pn. „Enduro v Beskydách“ – Anglická verzia
– Kľúčová akcia 3 – Spoločná marketingová kampaň pre turistickú značku Beskydy

Aktivity projektového partnera – Českého združenia Región Beskydy
– Kľúčová akcia 4 – Nákup fotografií
– Kľúčová akcia 5 – Tlačené propagačné materiály
– Kľúčová akcia 6 – Poľská verzia webového portálu Beskydská drevená architektúra
– Kľúčová akcia 7 – Kampaň v sociálnych médiách

Názov mikroprojektu: „Učíme sa so susedmi“.
Číslo projektu v monitorovacom systéme: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003227
Prioritná os 4 – Spolupráca inštitúcií a spoločenstiev
Vedúci partner – Región Beskydy
Partner projektu – Združenie „Beskydský región“ v Bielsku-Bialej
Obdobie realizácie mikroprojektu: 1. apríl 2022 – 31. december 2022
Celkové oprávnené výdavky: 22 371,00 EUR, z toho:
– Vedúci partner:EUR
– Projektový partner : 10 892,00EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19 015,35 EUR (85,00 %), z tego:
– Partner Wiodący:9 757,15 EUR (85,00 %)
– Partner Projektu: 9 258,20 EUR (85,00 %)

Cieľ projektu: Cieľom projektu je prenos osvedčených postupov v rámci národných častí Euroregiónu Beskydy prostredníctvom študijných návštev a informovania verejnosti prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Spoločenstvu budú predstavené ukončené projekty zamerané na inštitucionálnu spoluprácu, ako aj na podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, realizované v rámci programov cezhraničnej spolupráce alebo programov obnovy vidieka a iných programov.

Aktivity projektu:
Aktivity vedúceho partnera – českého združenia Región Beskydy
– Kľúčová aktivita 1 – Študijná cesta do Poľska,
– Kľúčová akcia 2 – Propagácia spolupráce cz-pl na instagrame
Aktivity partnera projektu – Združenie „Beskydský región“ v Bielsku-Białej
– Kľúčová akcia 3 – Príďte k nám
– Kľúčová akcia 4 – Prichádzame k vám

Skip to content