Výzva k nominování expertů pro kvalitativní hodnocení malých projektů v rámci programu INTERREG Polsko – Slovensko 2021 – 2027

UPOZORNĚNÍ

Sdružení „Region Beskydy“ vyhlašuje výzvu pro uchazeče o pozici EXPERTA pro kvalitativní hodnocení malých projektů v programu INTERREG Polsko – Slovensko 2021-2027.

Budou jmenováni odborníci, kteří zajistí nestranné a spolehlivé hodnocení kvality žádostí o malé projekty předložených v rámci Fondu malých projektů (dále jen „FPM“) programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027.

Výzva se týká hodnocení malých projektů předložených v rámci priority:

PRIORITA 3 – KREATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ TURISTICKÉ HRANICE Specifický cíl 1 – Posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začlenění a sociálních inovacích.
Podrobný popis priority 3. se nachází v „PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE MALÝCH PROJEKTŮ V PROGRAMU INTERREG POLSKO – SLOVENSKO 2021-2027“.

Obecné informace:

Kandidátem na znalce se může stát osoba, která splňuje následující obecné podmínky:

(a) učinil prohlášení pod hrozbou sankce křivé přísahy:

– na výkon plných veřejných práv,

– mít plnou způsobilost k právním úkonům,

– potvrzující, že nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo úmyslný daňový delikt,

b) není zaměstnán správcem Fondu malých projektů při realizaci příslušného Fondu malých projektů,

(c) zná problematiku a předpisy týkající se využívání fondů pomoci Evropské unie, zejména programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027 (požadovaná znalost programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027 a Příručka pro příjemce malých projektů v programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027 včetně: popisu činností způsobilých pro financování v rámci priority 3, pravidel způsobilosti výdajů, otázek souvisejících s realizací partnerských projektů, charakteristik přeshraničního projektu, kritérií pro výběr projektů),

(d) mít zkušenosti s přípravou a/nebo realizací a/nebo hodnocením projektů financovaných z evropských fondů,

e) má znalosti a zkušenosti v oblasti, které se týká SPSZ (v rámci priority 3. Kreativní a turisticky atraktivní příhraničí, v oblasti aktivit souvisejících s kulturním a přírodním dědictvím a/nebo cestovním ruchem, které jsou specifikovány v kapitole 5.4.1 Příručky pro příjemce malých projektů).

(f) souhlasí se zařazením svých osobních údajů do seznamu kandidátů na odborníky a se zpracováním osobních údajů sdělených kandidátem na odborníka v procesu sestavování a vedení seznamu kandidátů na odborníky, jakož i pro účely účasti ve výběrovém řízení projektu.

Je nutné předložit dokumenty prokazující splnění výše uvedených požadavků. podmínky jsou uvedeny v části „Požadované dokumenty“ (níže).

V rámci programu se odborníci účastní následujících fází kvalitativního hodnocení žádostí o grant:


Popis postupu hodnocení malých projektů naleznete v dokumentu


„PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE MALÝCH PROJEKTŮ PRO PROGRAM INTERREG POLSKO – SLOVENSKO 2021-2027“.


Kapitola 6.4 HODNOCENÍ PROJEKTŮ a


Příloha č. 9 PRAVIDLA VÝBĚRU A PRÁCE EXPERTŮ V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTŮ REALIZOVANÉHO V PROGRAMU INTERREG POLSKO-SLOVENSKO 2021-2027.

Panel expertů pro kvalitativní hodnocení žádostí o malé projekty předložených v rámci Fondu malých projektů (dále jen „FMP“) programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027 jmenuje Programový výbor. malých projektů programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027, jednající na základě jednacího řádu Výboru pro malé projekty programu Interreg Polsko – Slovensko. malé projekty programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027. Kvalitativní hodnocení malých projektů provádějí nezávislí odborníci z polské strany.Slovenský tým odborníků. Každý projekt posuzují nezávisle na sobě dva odborníci (1 PL a 1 SK).

Programové dokumenty:Program přeshraniční spolupráce Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027


– je k dispozici na adrese:
https://pl.plsk.eu/dokumenty-dla-wnioskodawcowPříručka pro příjemce malých projektů

Šablona žádosti o malý projekt

Jednací řád pro výběr a práci odborníků

Kritéria hodnocení kvality 5

List pro hodnocení kvality 5aŽádost o zařazení do seznamu odborníků pro hodnocení malých projektů by měla obsahovat
(povinné dokumenty):1. žádost o zápis na seznam kandidátů na odborníky spolu s přílohami (


podle vzoru


)

;
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

2. kopie dokladů o vzdělání;

3. kopie dokumentů potvrzujících zkušenosti s přípravou a/nebo realizací a/nebo hodnocením projektů financovaných z evropských fondů;

4. kopie dokladů o zkušenostech, znalostech, dovednostech atd., – prokazující znalosti a zkušenosti v oblasti, na kterou se vztahuje Fond malých projektů, tj. pro činnosti související s kulturním a přírodním dědictvím a/nebo cestovním ruchem.


Dokumenty musí být doručeny do následujícího termínu


do 5. prosince 2023:


osobně nebo poštou (rozhodující je datum přijetí) na adresu: Sdružení „Region Beskydy“

ul. Widok 18/3, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko

nebo


elektronicky – skeny vyplněných a podepsaných dokumentů s přílohami zašlete na adresu:
n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl
– do názvu e-mailu napište: „


Výzva k podávání přihlášek pro experty na kvalitativní hodnocení malých projektů


„.

Odborníci budou svou činnost vykonávat na základě smlouvy se Sdružením Region Beskydy. Předpokládaná výše platby za hodnocení malého projektu je 50 EUR hrubého.

Výzva je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG Polsko-Slovensko 2021-2027 a ze státního rozpočtu.

Skip to content