Nabór kandydatów na ekspertów do oceny jakościowej małych projektów w programie INTERREG Polska – Słowacja 2021 – 2027

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza nabór na kandydatów na EKSPERTÓW do oceny jakościowej małych projektów w Programie INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027.

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów złożonych w ramach Funduszu Małych Projektów (dalej „FMP”) w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Nabór dotyczy oceny małych projektów złożonych w ramach priorytetu:

PRIORYTETU 3 – TWÓRCZE I ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE POGRANICZE cel szczegółowy 1 – wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.
Szczegółowy opis priorytetu 3. znajduje się w „PODRĘCZNIKU DLA BENEFICJENTA MAŁYCH PROJEKTÓW W PROGRAMIE INTERREG POLSKA − SŁOWACJA 2021–2027”.

Informacje ogólne:

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:

a) złożyła oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:

– o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) nie jest zatrudniona przez Zarządzającego FMP przy realizacji danego Funduszu Małych Projektów,

c) posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 (wymagana znajomość programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 i Podręcznika dla beneficjenta małych projektów w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w tym: opisu działań kwalifikowalnych do dofinansowania w ramach priorytetu nr 3, zasad kwalifikowalności wydatków, zagadnień związanych z realizacją projektów partnerskich, cech projektu transgranicznego, kryteriów wyboru projektów),

d) posiada doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji i/lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich,

e) posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej FMP (w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze, w zakresie działań związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym i/lub turystyką, które określone są w rozdziale 5.4.1 Podręcznika dla beneficjenta małych projektów).

f) wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w procesie wyboru projektów.

Wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków, zostały one określone w rozdziale „Wymagane dokumenty” (poniżej).

W ramach Programu eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie:

Opis procedury oceny małych projektów zawiera „PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA MAŁYCH PROJEKTÓW W PROGRAMIE INTERREG POLSKA − SŁOWACJA 2021–2027” rozdział 6.4 OCENA PROJEKTU oraz Załącznik nr 9 REGULAMIN WYBORU I PRACY EKSPERTÓW W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW WDRAŻANEGOW PROGRAMIE INTERREG POLSKA – SŁOWACJA 2021-2027.

Zespół ekspertów w celu oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów złożonych w ramach Funduszu Małych Projektów (dalej „FMP”) w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 powoływany jest przez Komitet ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 działający w oparciu o Regulamin Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Ocena jakościowa małych projektów dokonywana jest przez niezależnych ekspertów z polskosłowackiego Zespołu ekspertów. Każdy projekt ocenia niezależnie dwóch ekspertów – (1 PL i 1 SK).

Dokumenty Programowe: 

Program współpracy transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2021-2027 – dostępny jest na stronie: https://pl.plsk.eu/dokumenty-dla-wnioskodawcow

Podręcznik beneficjenta małych projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie małego projektu 

Regulamin wyboru i pracy ekspertów 

Kryteria oceny jakościowej 5

Karta oceny jakościowej 5a 

Aplikacja dotycząca wpisu na listę kandydatów na ekspertów do oceny mały projektów powinna zawierać (Wymagane dokumenty):

1. Wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami (według wzoru);
Załącznik 1 
Załącznik 2
Załącznik 3 

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji i/lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich;

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wiedzę, umiejętności, itd., – potwierdzających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej Funduszem Małych Projektów tj. w zakresie działań związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym i/lub turystyką.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2023 r.:

osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Stowarzyszenie „Region Beskidy”

ul. Widok 18/3, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

lub

elektronicznie – skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami proszę przesłać na adres e-mail: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl – w tytule wiadomości e-mail proszę wpisać: „Nabór kandydatów na ekspertów do oceny jakościowej małych projektów”.

Eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy”. Zakładana kwota zapłaty za ocenę małego projektu wynosi 50 EUR brutto.

Nabór jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Skip to content