Vyhlásenie výzvy pre kandidátov na expertov pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

VÝZVA NA EXPERTOV

Združenie ”Región Beskydy” vyhlasuje výzvu pre kandidátov na EXPERTOV pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Experti budú vymenovaní na zabezpečenie nestranného a spoľahlivého hodnotenia kvality žiadostí na malé projekty predložených v rámci Fondu malých projektov (ďalej len „FMP“) programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Výzva sa týka hodnotenia malých projektov predložených v rámci priority:

PRIORITY 3. – TVORIVÉ A TURISTICKY ATRAKTÍVNE POHRANIČIE špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.
Podrobný opis priority 3 a Fondu malých projektov nájdete v „Príručke pre prijímateľov malých projektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“.

Všeobecné informácie:

Kandidátom na experta môže byť osoba, ktorá spĺňa tieto všeobecné podmienky:

a) predložila vyhlásenie pod hrozbou trestnej zodpovednosti za poskytovanie nepravdivých údajov:

– o výkone verejných práv v plnom rozsahu,

– o plnej spôsobilosti na právne úkony,

– potvrdzujúce, že nebola právoplatným rozsudkom odsúdená za úmyselný trestný čin alebo úmyselný daňový trestný čin,

b) nie je zamestnancom Správcu FMP pri realizácii príslušného Fondu malých projektov,

c) má znalosti o problematike a predpisoch týkajúcich sa využívania fondov pomoci Európskej únie, najmä programu Interreg PL – SK 2021-2027 (vyžaduje sa znalosť programu Interreg PL – SK 2021-2027 a Príručky pre prijímateľa malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 vrátane: opisu oprávnených aktivít na spolufinancovanie v rámci priority č. 3, pravidiel oprávnenosti výdavkov, problematiky realizácie partnerských projektov, charakteristík cezhraničného projektu, kritérií výberu projektov),

d) má skúsenosti s prípravou a/alebo realizáciou, a/alebo hodnotením projektov financovaných z európskych prostriedkov,

e) má znalosti a skúsenosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje FMP (v rámci priority 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie, t. j. v oblasti aktivít súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom a/alebo cestovným ruchom, ktoré sú špecifikované v kapitole 5.4.1 vyhl. Manuál pre príjemcov malých projektov),

f) súhlasí so zaradením osobných údajov do zoznamu uchádzačov na pozície expertov a so spracovaním osobných údajov, ktoré uchádzač zverejní v procese tvorby a vedenia zoznamu uchádzačov na pozície expertov, ako aj na účely účasti v procese výberu projektov.

Vyžaduje sa predloženie dokumentov potvrdzujúcich splnenie vyššie uvedených podmienok, tieto sú uvedené v časti „Požadované dokumenty“ (nižšie).

V rámci programu sa experti zúčastňujú na nasledujúcich fázach kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o grant:

OOpis postupu hodnotenia malých projektov je uvedený v „PRÍRUČKE PRE PRIJÍMATEĽOV MALÝCH PROJEKTOV V PROGRAME INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021 – 2027“ kapitola 6.4 HODNOTENIE PROJEKTOV a príloha č. 9 PRAVIDLÁ VÝBERU A PRÁCE EXPERTOV V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021-2027.

Skupina expertov pre kvalitatívne hodnotenie žiadostí o podporu malých projektov predložených v rámci Fondu malých projektov (ďalej len „FMP“) v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 vymenúva Výbor pre malé projekty Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý koná v súlade s Rokovacím poriadkom Výboru pre malé projekty Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Kvalitatívne hodnotenie malých projektov vykonávajú nezávislí experti z poľsko-slovenského panelu expertov. Každý projekt hodnotia nezávisle dvaja experti – (1 PL a 1 SK).

Programové dokumenty:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 – dostupný v: https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov

Príručka pre prijímateľa malých projektov

Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na malý projekt

Pravidlá výberu a práce expertov

Kritériá kvalitatívneho hodnotenia 5

Vzor karty kvalitatívneho hodnotenia 5a

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborníkov by mala obsahovať (Požadované dokumenty):

1. Formulár kandidáta na experta pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov (podľa vzoru 1, 2, 3 );

2. Kópie dokladov potvrdzujúcich vzdelanie;

3. Kópie dokladov potvrdzujúcich skúsenosti s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov financovaných z európskych fondov;

4. Kópie dokladov osvedčujúcich ich odbornú prax, vedomosti, zručnosti, skúsenosti a pod. – potvrdzujúcich znalosti a skúsenosti v oblasti pôsobnosti Fondu malých projektov, t. j. v oblasti aktivít súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom a/alebo cestovným ruchom.

Dokumenty musia byť doručené najneskôr do 05.12.2023:

– osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum doručenia) na adresu: Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/3, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

ul. Widok 18/3, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

alebo

– zaslať skeny vyplnených a podpísaných dokumentov s prílohami na e-mailovú adresu: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl – do predmetu e-mailu uveďte: „Výzva pre kandidátov na expertov pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov”.

Vybraní experti budú vykonávať svoju činnosť na základe zmluvy s Združeniem ”Región Beskydy”. Odmenu za hodnotenie malého projektu zaplatí vo výške 50 EUR brutto.

Výzva je spolufinancovana s Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027 a zo štátneho rozpočtu.

Skip to content