I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Z dniem 30 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza I nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.123.190,00 EUR) oraz

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 112.319,00 EUR)

Czas trwania naboru

od 30.06.2016 do 09.09.2016 godz. 15.00

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego; dla mikroprojektów wspólnych w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 9 września 2016 roku – godzina 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej:

Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych (min. 40% dostępnych środków) o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 100 000 EUR
maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR – max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1.    podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
2.    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
3.    podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.
Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:
–    organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
–    jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
–    instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
–    jednostki naukowe,
–    organizacje pozarządowe non-profit,
–    Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
–    kościoły i związki wyznaniowe,
–    placówki kształcenia zawodowego.

Każdy z tych podmiotów musi:

–    być podmiotem o charakterze niedochodowym,
–   mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
–    być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Kryteria wyboru mikroprojektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:
– ocena formalna i kwalifikowalności
– ocena jakościowa

Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów.

Informacje dla wnioskodawców po stronie słowackiej dostępne tutaj.

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu  w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (Generator Wniosków i rozliczeń – Instrukcja użytkownika)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt indywidualny)
Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (mikroprojekt wspólny)
Bilans za ubiegły rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem
Statut
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi
Oświadczenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej w mikroprojekcie
Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce
Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu
Opis wpływu mikroprojektu na środowisko
Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami:

Lista kwalifikowalnych partnerów
Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:
Dokument programowy
Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013

Skip to content