X nabór polsko-czeskich wniosków do 15 stycznia 2020 roku

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM)

we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

w związku z trwającym

 

ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

przypominają, iż

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) w terminie

do 15 stycznia 2020 roku

będą rozpatrywane na IX posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na marca 2020 roku

 

Dofinansowane będą następujące wszystkie typy mikroprojektów:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne

 

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

(warunkiem jest, aby mikroprojekty przedłożone w tej osi napełniały wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz  Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/ zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego)

 

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy (II wersja Wytycznych dla Wnioskodawców obowiązuje od 01.09.2017 r.).  Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM – Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl (w zakładce Pobierz) oraz www.regionbeskydy.cz  

 

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała tel. 033 488 89 22

e-mail: j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl  oraz  g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków!!!

Treść ogłoszenia X naboru wniosków

Skip to content