Za nami trzy posiedzenia Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

19 marca 2019 r. Komitet Monitorujący programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zdecydował o powołaniu Grupy Roboczej w celu przygotowania projektu programu na nową perspektywę finansową 2021-2027. Komitet Monitorujący upoważnił Grupę Roboczą do podejmowania decyzji w zakresie dotyczącym opracowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Ostateczną wersję programu, która będzie przedłożona do Komisji Europejskiej, zatwierdzą Państwa Członkowskie.

W trakcie spotkań członkowie Grupy Roboczej prowadzą prace nad analizą społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia (dyskusja nad zakresem niezbędnych uzupełnień na podstawie uwag zgłoszonych przez członków GR), jak również biorą udział w panelu dotyczącym założeń do analizy SWOT/TOWS. W trakcie posiedzeń członkowie omawiają wyniki przeprowadzonych badań delfickich oraz warsztatów eksperckich.

więcej na stronie programu:

Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu 2021-2027
Drugie posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu 2021-2027
Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu 2021-2027

 

 

Skip to content