Projekty własne INTERREG
Projekty własne INTERREG wewillweb 2023-10-16
Mikroprojekty własne Stowarzyszenia „Region Beskidy”

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 tj.:

  • oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • os 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie

Mikroprojekt własny jest to szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego:

  • realizowanego  przez co najmniej 2 partnerów z 2 krajów tj.  partnerów projektu parasolowego (PWPP i PPP) , z zachowaniem 4 kryteriów współpracy: wspólne opracowanie mikroprojektu, wspólny personel, wspólne wdrażanie mikroprojektu, wspólne finansowanie mikroprojektu,
  • obowiązuje zasada Partnera Wiodącego,
  • wartość dofinansowania pojedynczego mikroprojektu wynosi od 2 000,00  do 100 000,00 EUR,
  • maksymalna wartość całkowita budżetu to 140 000,00 EUR.

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 tj.:

  • oś 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
  • os 4 – Współpraca instytucji i społeczności

Tytuł mikroprojektu: „Transgraniczna marka turystyczna Beskidy”
Numer projektu w systemie monitorującym: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002644
Oś priorytetowa 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Partner Wiodący – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej
Partner Projektu – Region Beskydy
Okres realizacji mikroprojektu: 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022
Całkowite wydatki kwalifikowane: 70 382,60 EUR, z tego:
– Partner Wiodący: 35 212,60 EUR
– Partner Projektu:  35 170,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 59 825,21 EUR (85,00 %), z tego:
– Partner Wiodący: 29 930,71 EUR (85,00 %)
– Partner Projektu:  29 894,50 EUR (85,00 %)
Cel projektu: Celem projektu jest współpraca instytucji z czeskiej i polskiej części Euroregionu Beskidy w dziedzinie promocji turystyki. Ponadto celem projektu jest stworzenie warunków dla udanej kampanii marketingowej i następnie realizacja kampanii promocyjnej w formie drukowanych materiałów promocyjnych, promocji na portalach społecznościowych. Głównym motto projektu jest promocja Beskidów jako wspólnej destynacji turystycznej.

Działania projektowe:
Działania Partnera Wiodącego – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej
– Kluczowe działanie nr 1 – Utworzenie transgranicznego repozytorium zdjęć dla marki turystycznej Beskidy. Link do repozytorium: https://beskidy.media.pl/pl
– Kluczowe działanie nr 2 – Wydanie wspólnych tematycznych publikacji promujących turystykę kulturową i przyrodniczą marki turystycznej Beskidy
Przewodnik pn. „Beskidy zimą” – wersja angielska
Przewodnik pn. „Enduro w Beskidach” – wersja angielska
– Kluczowe działanie nr 3 – Wspólna kampania marketingowa marki turystycznej Beskidy

Działania Partnera Projektu – czeskie stowarzyszenie Region Beskydy
– Kluczowe działanie nr 4 – Zakup zdjęć
– Kluczowe działanie nr 5 – Drukowane materiały promocyjne
– Kluczowe działanie nr 6 – Polska wersja portalu internetowego Architektura Drewniana Beskidów
– Kluczowe działanie nr 7 – Kampania w mediach społecznościowych

Tytuł mikroprojektu: „Uczymy się u sąsiadów”
Numer projektu w systemie monitorującym: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003227
Oś priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Partner Wiodący – Region Beskydy
Partner Projektu – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej
Okres realizacji mikroprojektu: 1 kwietnia 2022 – 31 grudnia 2022
Całkowite wydatki kwalifikowane: 22 371,00 EUR, z tego:
– Partner Wiodący: 11 479,00 EUR
– Partner Projektu:  10 892,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19 015,35 EUR (85,00 %), z tego:
– Partner Wiodący: 9 757,15 EUR (85,00 %)
– Partner Projektu:  9 258,20 EUR (85,00 %)

Cel projektu: Projekt ma na celu przekazywanie dobrych praktyk w ramach narodowych części Euroregionu Beskidy poprzez wizyty studyjne oraz informowanie opinii publicznej za pośrednictwem mediów i portali społecznościowych. W ramach projektu społeczności zaprezentowane zostaną zrealizowane projekty mające na celu zarówno współpracę instytucji, jak i promocję oraz rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, realizowane w ramach programów współpracy transgranicznej lub programów odnowy obszarów wiejskich i innych.

Działania projektowe:
Działania Partnera Wiodącego – czeskie stowarzyszenie Region Beskydy
– Kluczowe działanie nr 1 – Wyjazd studyjny do Polski,
– Kluczowe działanie nr 2 – Promocja współpracy cz-pl na instagramie
Działania Partnera Projektu – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej
– Kluczowe działanie nr 3 – Przyjedź do nas
– Kluczowe działanie nr 4 – Jedziemy do Ciebie

Skip to content