Projekty Interreg

Mikroprojekty własne Stowarzyszenia „Region Beskidy”

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 tj.:

  • oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • os 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie

Mikroprojekt własny jest to szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego:

  • realizowanego  przez co najmniej 2 partnerów z 2 krajów tj.  partnerów projektu parasolowego (PWPP i PPP) , z zachowaniem 4 kryteriów współpracy: wspólne opracowanie mikroprojektu, wspólny personel, wspólne wdrażanie mikroprojektu, wspólne finansowanie mikroprojektu,
  • obowiązuje zasada Partnera Wiodącego,
  • wartość dofinansowania pojedynczego mikroprojektu wynosi od 2 000,00  do 100 000,00 EUR,
  • maksymalna wartość całkowita budżetu to 140 000,00 EUR.
 MIKROPROJEKT WŁASNY pt. ”Powietrze nie zna granic” – realizowany wspólnie z partnerem Združenie Región Beskydy.

Do pobrania:

FILM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wersja PL
FILM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wersja SK
MINUTOWY SKRÓT FILMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wersja PL

PAKIET ZALECEŃ PROEKOLOGICZNYCH DLA POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO pdf

PAKIET EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
– plan konspektu lekcji wychowawczej
– plakat A1
– gra A1
– plakat i gra A4
– pytania i odpowiedzi do gry
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
– formularz zbiorczy prac
– karta zgłoszeniowa

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 tj.:

  • oś 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
  • os 4 – Współpraca instytucji i społeczności
  1. MIKROPROJEKT WŁASNY pt. „Razem” – realizowany wspólnie z partnerem czeskim stowarzyszeniem Region Beskydy.

Do pobrania Publikacja podsumowująca działania projektowe:

Publikacja

2. MIKROPROJEKT WŁASNY pt. „Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” – realizowany wspólnie z partnerem czeskim stowarzyszeniem Region Beskydy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Tytuł mikroprojektu: „Transgraniczna marka turystyczna Beskidy”

Numer projektu w systemie monitorującym: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002644

Oś priorytetowa 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Partner Wiodący – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej

Partner Projektu – Region Beskydy

 Okres realizacji mikroprojektu: 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022

Całkowite wydatki kwalifikowane: 70 382,60 EUR, z tego:

– Partner Wiodący: 35 212,60 EUR

– Partner Projektu:  35 170,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 59 825,21 EUR (85,00 %), z tego:

– Partner Wiodący: 29 930,71 EUR (85,00 %)

– Partner Projektu:  29 894,50 EUR (85,00 %)

Cel projektu:

Celem projektu jest współpraca instytucji z czeskiej i polskiej części Euroregionu Beskidy w dziedzinie promocji turystyki. Ponadto celem projektu jest stworzenie warunków dla udanej kampanii marketingowej i następnie realizacja kampanii promocyjnej w formie drukowanych materiałów promocyjnych, promocji na portalach społecznościowych. Głównym motto projektu jest promocja Beskidów jako wspólnej destynacji turystycznej.

Działania projektowe:

Działania Partnera Wiodącego – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej

– Kluczowe działanie nr 1 – Utworzenie transgranicznego repozytorium zdjęć dla marki turystycznej Beskidy,

Link do repozytorium: https://beskidy.media.pl/pl

– Kluczowe działanie nr 2 – Wydanie wspólnych tematycznych publikacji promujących turystykę kulturową i przyrodniczą marki turystycznej Beskidy

Przewodnik pn. „Beskidy zimą” – wersja angielska

Przewodnik pn. „Enduro w Beskidach” – wersja angielska

– Kluczowe działanie nr 3 – Wspólna kampania marketingowa marki turystycznej Beskidy

Działania Partnera Projektu – czeskie stowarzyszenie Region Beskydy

– Kluczowe działanie nr 4 – Zakup zdjęć

– Kluczowe działanie nr 5 – Drukowane materiały promocyjne

– Kluczowe działanie nr 6 – Polska wersja portalu internetowego Architektura Drewniana Beskidów

– Kluczowe działanie nr 7 – Kampania w mediach społecznościowych

3. MIKROPROJEKT WŁASNY pt. „Uczymy się u sąsiadów” – realizowany wspólnie z partnerem czeskim stowarzyszeniem Region Beskydy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Tytuł mikroprojektu: „Uczymy się u sąsiadów”

Numer projektu w systemie monitorującym: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003227

Oś priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności

Partner Wiodący – Region Beskydy

Partner Projektu – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej

Okres realizacji mikroprojektu: 1 kwietnia 2022 – 31 grudnia 2022

Całkowite wydatki kwalifikowane: 22 371,00 EUR, z tego:

– Partner Wiodący: 11 479,00 EUR

– Partner Projektu:  10 892,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 19 015,35 EUR (85,00 %), z tego:

– Partner Wiodący: 9 757,15 EUR (85,00 %)

– Partner Projektu:  9 258,20 EUR (85,00 %)

Cel projektu:

Projekt ma na celu przekazywanie dobrych praktyk w ramach narodowych części Euroregionu Beskidy poprzez wizyty studyjne oraz informowanie opinii publicznej za pośrednictwem mediów i portali społecznościowych. W ramach projektu społeczności zaprezentowane zostaną zrealizowane projekty mające na celu zarówno współpracę instytucji, jak i promocję oraz rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, realizowane w ramach programów współpracy transgranicznej lub programów odnowy obszarów wiejskich i innych.

Działania projektowe:

Działania Partnera Wiodącego – czeskie stowarzyszenie Region Beskydy

– Kluczowe działanie nr 1 – Wyjazd studyjny do Polski,

– Kluczowe działanie nr 2 – Promocja współpracy cz-pl na instagramie

Działania Partnera Projektu – Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej

– Kluczowe działanie nr 3 – Przyjedź do nas

– Kluczowe działanie nr 4 – Jedziemy do Ciebie