Projekty Interreg

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 tj.:

  • oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • os 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie

 

 

Mikroprojekt własny jest to szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego:

  • realizowanego  przez co najmniej 2 partnerów z 2 krajów tj.  partnerów projektu parasolowego (PWPP i PPP) , z zachowaniem 4 kryteriów współpracy: wspólne opracowanie mikroprojektu, wspólny personel, wspólne wdrażanie mikroprojektu, wspólne finansowanie mikroprojektu,
  • obowiązuje zasada Partnera Wiodącego,
  • wartość dofinansowania pojedynczego mikroprojektu wynosi od 2 000,00  do 100 000,00 EUR,
  • maksymalna wartość całkowita budżetu to 140 000,00 EUR.
Mikroprojekty własne Stowarzyszenia „Region Beskidy”:
  1. MIKROPROJEKT WŁASNY pt.”Powietrze nie zna granic” – realizowany wspólnie z partnerem Združenie Región Beskydy.