Ogłoszenie ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

ogłasza z dniem 16 maja 2016 roku ciągły/otwarty nabór wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy

w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły od momentu ogłoszenia naboru. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów na bieżąco będzie publikował terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na których będą omawiane złożone wnioski oraz warunki, na jakich będzie można składać kolejne, jak również inne zasady dotyczące następnych naborów. Harmonogram składania wniosków projektowych na kolejne posiedzenia EKS będzie zamieszczony na stronach internetowych Zarządzających FM i na bieżąco aktualizowany.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz.
 [jed_jumbotron] Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00 będą rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na wrzesień br. [/jed_jumbotron]
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.
Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM – Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz
[jed_jumbotron] Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 488 89 22, e-mail: j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl oraz  g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl [/jed_jumbotron]
Zapraszamy do składania wniosków!!!
Skip to content