Kurs obowiązujący dla II naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

eea1-tmp

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, szacunkowa wartość mikroprojektu, określana na etapie aplikowania o środki wyrażona jest w euro. Ryzyko kursowe spoczywa na partnerach mikroprojektu, którzy muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań na euro.

Do przeliczania wydatków we wnioskach o dofinansowanie należy zastosować kurs wymiany:

1 EUR = 4,3 PLN

 

 

 

Skip to content