Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu

1 lipca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej Programu tj. „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 

 

Uwaga: w ramach naboru kwalifikowalne będą wyłącznie projekty gotowe do realizacji, tj. takie, do których na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca dołączy kompletną dokumentację techniczną wraz z wszystkimi pozwoleniami na budowę (ew. zaświadczeń właściwych organów o złożeniu wniosków o wydanie pozwoleń na budowę).

 

Więcej informacji na stronie Programu

Skip to content