Nowe dokumenty dotyczące mikroprojektów

Informujemy, że decyzją Komitetu ds. Mikroprojektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 została zatwierdzona nowa wersja:
1. Podręcznika mikrobeneficjenta,
2. „Instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”,
3. „Regulaminie Komitetu ds. mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020” – Załącznik nr 2 Procedura skargowa zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia (UE) 1303/2013 dla Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Fundusz Mikroprojektów,
4. Załączniku do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu – „Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie”

Zmiana dotyczy głównie dostosowania zapisów do zmienionej wersji Podręcznika Beneficjenta

Skip to content