PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW


Nabór na działania w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” został wydłużony do 31 sierpnia br.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie mikroprojektów należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, ul. Widok 18/1-3 do dnia:

–  7 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

31 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 dla 3 osi priorytetowej programu  „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Skip to content