Projekty własne


Stowarzyszenie „Region Beskidy” planuje w niedalekiej przyszłości realizacje mikroprojektów własnych w ramach dwóch Osi priorytetowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

  • oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • os 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie

Mikroprojekt własny jest to szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego, w którym uczestniczy Partner Wiodący i/lub Partner Projektu Parasolowego w charakterze Partnera Wiodącego.

Mikroprojekty własne Stowarzyszenia „Region Beskidy”: