Załączniki do wniosku o dofinansowanie

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załączników, które należy dostarczyć do biura Euroregionu Beskidy wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A 2014-2020 informujemy, iż w przypadku mikroprojektów indywidualnych jedynie wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem wszystkie obowiązujące załączniki.

mapa-pl-sk

W przypadku mikroprojektów wspólnych do wniosku o dofinansowanie zarówno Partner Wiodący jak i partnerzy mikroprojektu składają załączniki w swoim języku narodowym. Partner Wiodący składa wszystkie niezbędne załączniki, natomiast partner mikroprojektu nie ma obowiązku przedłożenia następujących załączników:

  • Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu
  • Opis wpływu mikroprojektu na środowisko

W przypadku gdy wnioskodawcą (mikroprojekt indywidualny lub wspólny) bądź partnerem (mikroprojekt wspólny) jest jednostka z sektora finansów publicznych nie ma obowiązku przedkładania następujących załączników:

  • Bilans za ubiegły rok
  • Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów
    Statut
Skip to content