I posiedzenie EKS

      W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono pierwsze wnioski projektowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

EKS jest wspólnym czesko-polskim organem ustanowionym w celu oceny i wyboru mikroprojektów przewidzianych do realizacji na terenie Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. EKS Euroregionu Beskidy  składa się z  10    głosujących    członków
(5 czeskich i 5 polskich) – z przedstawicieli miast i gmin czeskiego i polskiego regionu przygranicznego, przedstawicieli kraju i województwa, przedstawicieli obu Zarządzających Funduszem oraz przedstawiciela pozostałych podmiotów o charakterze non-profit.

Do 15 lipca 2016 roku w ramach I naboru wniosków do polsko-czeskiego Funduszu Mikroprojektów złożonych zostało 12 mikroprojektów: w tym 8 polskich i 4 czeskie, na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 290 727,60 EUR.
Ocenę wymogów formalnych, kwalifikowalności oraz merytoryczną i aspektów transgranicznych spełniły wszystkie złożone mikroprojekty.

Euroregionalny Komitet Sterujący ostatecznie z 12 omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 11 mikroprojektów (tym 7 polskich i 4 czeskie), 1 mikroprojekt został skierowany do przepracowania. Łączna kwota zatwierdzonych mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 270 136,33 EUR.[jed_divider type=”line”][/jed_divider]

Wyniki posiedzenia I Euroregionalnego Komitetu Sterującego:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z warunkiem

Lista mikroprojektów nie zatwierdzonych do dofinansowania

Skip to content