Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza  nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Stowarzyszenie „Region Beskidy” i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Nabór dotyczy oceny mikroprojektów złożonych w ramach następujących osi priorytetowych Programu:

1)    Oś priorytetowa 1. – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

2)    Os priorytetowa 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Szczegółowy opis osi priorytetowych określonych w Programie znajduje się w „Podręczniku mikrobeneficjenta” (str. 14-23), który jest dostępny tutaj.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:

a)    oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
–    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
–    potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
b)    nie jest zatrudniona przez Euroregion/WJT przy realizacji danego Projektu Parasolowego
c)    posiada doświadczenie w realizacji lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich lub z innych źródeł
d)    zna obowiązujące przepisy prawa w zakresie tematyki funduszy europejskich
e)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinach objętych Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020
f)    posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (wymagana znajomość Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Podręcznika beneficjenta, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznika mikrobeneficjenta)
g)    wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze mikroprojektów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji/ocenie projektów.

W ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie:

a) ocena techniczna (obejmująca weryfikację wniosków pod kątem gotowości inwestycji do realizacji zasadności jej wykonania i polega na sprawdzeniu czy mikroprojekt spełnia/nie spełnia kryterium).

b) ocena merytoryczna (obejmuje weryfikację wniosków po kątem adekwatności wniosku do przyjętych założeń, zakresu i potencjału partnerstwa oraz jego transgraniczności).

Opis procedury oceny mikroprojektów zawiera Podręcznika mikrobeneficjenta (rozdział 3.3.2) oraz Załącznik nr 2 do Podręcznika mikrobeneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów.

Aplikacja dotycząca wpisu na listę kandydatów na ekspertów powinna zawierać:

1.    wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów (według wzoru)
2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, itd.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 r. do godziny 15:00:
– osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, lub
– skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl

Wybrani eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy zlecenie. Zakładana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” kwota zapłaty za ocenę mikroprojektu wynosi 50 PLN brutto.

Udostępnij wpisShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter