Badanie rynku i zamówienia publiczne

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku udzielania zamówienia , którego wartość przekracza 50 tys. zł netto, zastosowanie znajduje zasada konkurencyjności. Zgodnie z definicją tej zasady (opisaną w rozdziale 6 w sekcji 6.5.2) wymagane jest m.in. upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie tego zapytania w Bazie Konkurencyjności, znajdującej się na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ważne jest to, że w Bazie konkurencyjności może opublikować ogłoszenie jedynie beneficjent, który podpisał umowę o dofinansowanie.

 

W sytuacji kiedy umowa o dofinansowanie nie jest podpisana, wówczas należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku występuje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile dany podmiot posiada taką stronę lub na innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję.

 

W przypadku zamówień od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, należy dokonać rozeznania rynku. Udokumentowanie takie rozeznania będzie polegać na przedstawieniu co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku występuje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia), wraz z otrzymanymi ofertami.

Szczegółowo powyższe kwestie opisane są w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Skip to content