Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Aktualizacja dotyczy przede wszystkim wprowadzenia ułatwienia dla beneficjentów „dużych projektów” w zakresie wprowadzania zmian w projektach (rozdział 6.3 Zmiany w projekcie).

Zmienione zostały również zapisy Załącznika nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych”  (rozdział  1.1, 1.3 i 1.4), dzięki którym zwiększono alokację na realizację mikroprojektów
w ramach 3 .osi priorytetowej programu dotyczącej edukacji transgranicznej oraz określono warunki realizacji w tej osi małych inwestycji
Skip to content