INFORMACJA DLA MIKROBENEFICJENTÓW

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 informujemy, że Stowarzyszenie „Region Beskidy” wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będzie indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych rozwiązań.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Republika Czeska-Polska 2014-2020 wspólnie z Instytucją Krajową pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w mikroprojektach działań. Przewiduje się m.in.:

-wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji mikroprojektów,

-wyrażenie zgody na zmiany w harmonogramie działań,

-wydłużenie terminów składania raportów,

-bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne.

 

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie Stowarzyszenia „Region Beskidy”/Dział Czeski o ewentualnych problemach w mikroprojekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach mikroprojektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

 

Praca biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”

Informujemy, że pracownicy biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” pracują zdalnie i kontakt z nimi możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

Z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo korespondencję prosimy kierować na adresy e-mail: j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl; g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl.

 

 

 

 

Skip to content