Nabór ekspertów z województwa śląskiego do oceny projektów w ramach programu Intereg Czechy – Polska 2021-2027

logo czpl pl

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór na ekspertów regionalnych do oceny projektów składanych w ramach Interreg Czechy – Polska.

Nabór dotyczy ekspertów do oceny projektów składanych w ramach następujących Priorytetów i celów szczegółowych Programu:

Priorytet 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko:

 • cel szczegółowy 1.1 Ratownictwo
 • cel szczegółowy 1.2 Środowisko

Priorytet 2. Turystyka

Priorytet 3. Transport:

 • cel szczegółowy 3.1 Mosty
 • cel szczegółowy 3.2 Drogi
 • cel szczegółowy 3.3 Kolej
 • cel szczegółowy 3.4 Rozwój transportu publicznego i indywidualnego

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców:

 • cel szczegółowy 4.1 Zwiększanie sprawności administracji publicznej
 • cel szczegółowy 4.2 Budowanie wzajemnego zaufania – projekty „people to people”

Priorytet 5. Przedsiębiorczość.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać wymagania określone przez Instytucję Krajową, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kryteriach:

Kryteria ogólne:

 • bezstronność, obiektywność, uczciwość;
 • niekaralność;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet, e-mail);

Kryteria szczegółowe:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu lub wykształcenie średnie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość polskiej części obszaru programowania, przynajmniej w dziedzinie, będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość zasad programów współpracy transgranicznej;
 • atutem będzie doświadczenie w ocenie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Kandydat na eksperta regionalnego może zgłosić swoją kandydaturę jednocześnie w więcej niż jednym Priorytecie/celu szczegółowym.

Zgłoszenia (wypełniony formularz osobowy oraz życiorys zawodowy) należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy: naboru na eksperta regionalnego w ramach Interreg CZ – PL” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
ul. J. Ligonia 46
40-037 Katowice

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164).

Dokumenty należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 8 marca 2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów).

Informacje dotyczące naboru oraz Programu można uzyskać pod numerami telefonów:  33 48 53 283, 32 77 40 037.

Szczegółowy opis wszystkich Priorytetów i celów szczegółowych oraz działań możliwych do realizacji w ramach Interreg Czechy – Polska 2021-2027 zamieszczony jest w Dokumencie programowym oraz Podręczniku Wnioskodawcy, które dostępne są na stronie Programu.

nabór na ekspertów - plakat
Skip to content