Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza  nabór kandydatów na EKSPERTÓW do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Stowarzyszenie „Region Beskidy” i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Nabór dotyczy oceny mikroprojektów złożonych w ramach następujących osi priorytetowych Programu:

1)    Oś priorytetowa 1. – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

2)    Os priorytetowa 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Szczegółowy opis osi priorytetowych określonych w Programie znajduje się w „Podręczniku mikrobeneficjenta” (str. 14-23), który jest dostępny tutaj.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:

a)    oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
–    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
–    potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
b)    nie jest zatrudniona przez Euroregion/WJT przy realizacji danego Projektu Parasolowego
c)    posiada doświadczenie w realizacji lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich lub z innych źródeł
d)    zna obowiązujące przepisy prawa w zakresie tematyki funduszy europejskich
e)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinach objętych Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020
f)    posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (wymagana znajomość Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Podręcznika beneficjenta, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznika mikrobeneficjenta)
g)    wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze mikroprojektów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji/ocenie projektów.

W ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie:

a) ocena techniczna (obejmująca weryfikację wniosków pod kątem gotowości inwestycji do realizacji zasadności jej wykonania i polega na sprawdzeniu czy mikroprojekt spełnia/nie spełnia kryterium).

b) ocena merytoryczna (obejmuje weryfikację wniosków po kątem adekwatności wniosku do przyjętych założeń, zakresu i potencjału partnerstwa oraz jego transgraniczności).

Opis procedury oceny mikroprojektów zawiera Podręcznika mikrobeneficjenta (rozdział 3.3.2) oraz Załącznik nr 2 do Podręcznika mikrobeneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów.

Aplikacja dotycząca wpisu na listę kandydatów na ekspertów powinna zawierać:

1.    wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów (według wzoru)
2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, itd.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 r. do godziny 15:00:
– osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, lub
– skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: biuro@www.euroregion-beskidy.pl

Wybrani eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy zlecenie. Zakładana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” kwota zapłaty za ocenę mikroprojektu wynosi 50 PLN brutto.

Skip to content