Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków projektowych

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej – Zarządzający Funduszem w polskiej części Euroregionu Beskidy, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska,
do następujących osi priorytetowych:

 

Oś Priorytetowa 2:    Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś Priorytetowa 4:    Współpraca instytucji i społeczności

 

Szczegółowy opis osi priorytetowych znajduje się w dokumencie „Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy”, dostępnym na stronie internetowej www.euroregion-beskidy.pl lub w „Podręczniku Wnioskodawcy” na stronie www.cz-pl.eu .

[jed_divider type=”line”][/jed_divider]

Kryteria wymogów dla kandydatów na ekspertów:

  • bezstronność, obiektywność, uczciwość, dyskrecja,
  • niekaralność,
  • wykształcenie minimum średnie z 5 – letnią praktyką lub wyższe z 2 – letnią praktyką w dziedzinie odpowiadającej działaniom osi FM, w której ekspert przeprowadza ocenę,
  • doświadczenie w dziedzinie odpowiadającej działaniom osi, w której ekspert przeprowadzi ocenę,
  • doświadczenia wynikające z realizowania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej,
  • doświadczenia w zakresie oceny projektów transgranicznych lub innych,
  • wiedza na temat regionu, w którym dokonuje się oceny,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MA Excel, Internet, e-mail).

 

Po dokonaniu wyboru kandydaci na ekspertów są zobowiązani do udziału w szkoleniu początkowym oraz w szkoleniach okresowych, organizowanych przez Zarządzającego Funduszem.
Zadaniem ekspertów w ramach Funduszu Mikroprojektów jest zapewnienie niezależnej oceny jakości finansowej i merytorycznej mikroprojektów oraz oceny jego aspektów transgranicznych.

 

Zgłoszenia kandydatów na ekspertów można dokonywać w trzech formach:
1)    papierowej – przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór kandydata na eksperta do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020” na adres:

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy”
ul. Widok 18/1-3 43-300 Bielsko-Biała

2) pocztą elektroniczną (skanem) na adres e-mail: g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl
3) osobiście – dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2016 roku (decyduje data wpływu dokumentów).

 

Wybrani eksperci będą realizowali swoje działania na podstawie umowy zlecenie. Zakładana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” kwota zapłaty za ocenę mikroprojektu wynosi 50 PLN brutto.

Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na eksperta:

Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta do oceny wniosków projektowych

Załącznik nr 1

Skip to content