Kolejny nabór wniosków CZ-PL w Euroregionie Beskidy

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej
w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM)
we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku
w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

w związku z trwającym

ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
przypominają, iż

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+ https://mseu.mssf.cz.

[jed_jumbotron] Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) do 15 listopada 2016 r. do godz. 15.00 będą rozpatrywane na II posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na luty 2017 roku. [/jed_jumbotron]
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM – Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl (w zakładce Pobierz) oraz www.regionbeskydy.cz

[jed_jumbotron] Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:
Stowarzyszenia „Region Beskidy”
ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 033 488 89 22
e-mail: j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl oraz g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl [/jed_jumbotron]

Zapraszamy do składania wniosków!!!

Treść ogłoszenia II naboru wniosków

Skip to content