Wskazówki dla Wnioskodawców dotyczące wypełniania wniosku projektowego

Poniżej przedstawiamy wskazówki dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska dotyczące prawidłowego wypełniania wniosku projektowego:

 

 1. Tłumaczenia wniosku

Projekty typu A – cały wniosek projektowy należy wypełnić w dwóch wersjach językowych,

Projekty typu B i C – w dwóch wersjach językowych wypełniamy następujące zakładki wniosku projektowego:

 

 • Tytuł projektu
 • Streszczenie projektu
 • Opis projektu – pola:

– „Co jest celem projektu”
– „Jakie działania będą realizowane w projekcie”
– „Grupy docelowe projektu”
– „W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu”

 

 • Współpraca transgraniczna
 • Wpływ transgraniczny

Wersje językowe wniosku i wszystkich załączników muszą być zgodne pod względem znaczenia i treści (uwaga na niezrozumiałe/błędne tłumaczenie).

W pola, których nie trzeba tłumaczyć, należy wpisać myślnik: „-„

 

 1. Wniosek projektowy w aplikacji MS2014+ należy wypełniać krok po kroku, w przeciwnym wypadku można natrafić na elementy nieaktywne lub niedostępne, które będzie można wypełnić dopiero po uprzednim uzupełnieniu pominiętych zakładek.
 2. W projektach typu B i C Wnioskodawca wypełnia wyłącznie za siebie następujące zakładki: Rachunki podmiotu, Wskaźniki, Budżet podstawowy dla partnerów, Źródła finansowania, natomiast w części dla partnera wpisuje myślnik „-„ lub wartość „0,00”.
 3. Zespół realizujący projekt – możliwe jest wybranie stanowisk bez podawania konkretnych danych osobowych – wystarczy zaznaczyć „na razie nie określono”, a dane uzupełnić przed podpisaniem umowy.
 4. Kluczowe działania – można wybrać dodatkowo 3 działania: przygotowanie projektu (0), zarządzanie projektem (1). Za pomocą polecenia „Edytuj wszystko”, można otworzyć kolejne opcje do uzupełnienia (partner odpowiedzialny, budżet). System przyjmuje max. 9 działań kluczowych.
 5. Wskaźnik produktu:

– projekt typu A – dla danego projektu, dla każdego z Partnerów należy wybrać z listy wskaźników produktu jeden mierzalny wskaźnik, opis wartości wskaźników należy uzupełnić w obu wersjach językowych,

– projekty typu B i C – dla danego projektu Wnioskodawca wybiera z listy wskaźników produktu jeden mierzalny wskaźnik, a sam opis wskaźnika uzupełnia krótkim komentarzem.

 1. Wskaźnik rezultatu:

– projekt typu A – dla danego projektu, dla każdego z Partnerów należy wybrać z listy wskaźników jeden wskaźnik rezultatu, opis wartości wskaźników należy uzupełnić krótkim komentarzem w obu wersjach językowych, wartość wskaźnika powinna wynosić 0,

– projekty typu B i C – dla danego projektu Wnioskodawca wybiera z listy wskaźników jeden wskaźnik rezultatu, a sam opis wskaźnika należy uzupełnia krótkim komentarzem, wartość wskaźnika powinna wynosić 0.

 1. Lokalizacja:
 • Miejsce realizacji – faktyczne miejsce działań projektowych.
 • Obszar oddziaływania (obszar wsparcia) – miejsce, do rozwoju którego przyczynią się działania projektowe.
 • Działania realizowane poza obszarem wsparcia – które będą miały miejsce poza obszarem wsparcia (np. udział w wystawach).
 1. Kwalifikowalność podatku VAT:
 • VAT jest uwzględniony w budżecie (zaznaczyć „TAK”), gdy:

– „Jestem płatnikiem VAT i nie mam prawa do odliczenia VAT w związku z działaniami projektu

– „Nie jestem płatnikiem VAT

 • VAT nie jest uwzględniony w budżecie (zaznaczyć „NIE”):

– „Jestem płatnikiem VAT i mam prawo do odliczenia VAT w związku z działaniami projektu.

 1. Budżet jednostkowy dla partnerów – za pomocą przycisku „Edytuj wszystko” można edytować całą tabelę na raz.
 2. Plan finansowy – wpisujemy datę planowanego złożenia WoP, natomiast w polu „Rozliczenie-plan” wpisujemy planowaną kwotę wydatków całkowitych,
 3. Załączniki – pliki o bardzo dużej objętości (50 – 100 MB) lepiej przekazać do biura na innym nośniku (np. DVD), zaś w zakładce dokumenty wpisać tylko nazwę tekstową pliku.

 

 

 

Skip to content