Wytyczne dotyczące stosowania zasad promocji i informacji w Programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Beneficjent, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zobligowany jest do informowania ogółu społeczeństwa o tym, że realizowany przez niego projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Obowiązek ten ma służyć uwidocznieniu, na co wydawane są wspólne środki państw członkowskich.

 

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja tj.”:

Poradnik /wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020

 

Znajdą tutaj Państwo szczegółowe zasady informacji i promocji zarówno dla projektów standardowych, flagowych jak i mikroprojektów wspieranych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 

Skip to content